Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần câu hỏi

Câu 1: Ứng với CTPT C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

Quảng cáo

A. 3.      B. 4.

C. 6.      D. 5.

Câu 2: Số đồng phân ancol ứng với CTPT C4H10O là:

A. 7.      B. 4.

C. 5.      D. 6.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là:

A. 5,42.      B. 7,42.

C. 5,72.      D. 4,72.

Câu 4: Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):

(a) Phenol tan nhiều trong nước lạnh.

(b) Phenol có tính axít rất yếu, dd phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

(c) Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc.

(d) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen.

(e) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

- Số phát biểu đúng là:

A. 5.      B. 2.

C. 3.      D. 4

Câu 5: Cho sơ đồ: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2) Biết A1 có khả năng pứ với dd, AgNO3/ NH3 công thức phân tử của A2 là:

A. C4H4.      B. CH3COOH.

C. CH3COONH4.      D. C4H6.

Câu 6: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là:

A. 21,6 gam.      B. 10,8 gam.

C. 43,2 gam.      D. 64,8 gam.

Câu 7: Có 3 dung dịch: CH3CHO, CH3COOH, HCOOH đựng trong 3 lọ mất nhãn. Hoá chất có thể dùng để phân biệt ba dung dịch trên là:

A. quỳ tím, CuO.

B. quỳ tím, Na.

C. quỳ tím, dung dịch AgNO3/ NH3.

D. dung dịch AgNO3/ NH3, Cu.

Câu 8: Anđehit có thể tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với H2 (Ni, t°). Qua hai phản ứng này chứng tỏ anđehit.

A. không thể hiện tính khử và tính oxi hoá.

B. chỉ thể hiện tính oxi hoá.

C. chỉ thể hiện tính khử.

D. thể hiện cả tính khử và tính oxi hoá.

Quảng cáo

Câu 9: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là:

A. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH.

B. CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH.

C. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH.

D. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

Câu 10: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là:

A. CH3COOH.      B. HCOOH.

C. C3H7COOH.      D. C2H5COOH.

II.Đáp án & Thang điểm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A B B D D B
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A D C D D A

Câu 1:

- Ứng với CTPT C8H10 có 4 đồng phân hiđrocacbon thơm.

- Chọn đáp án B.

Câu 2:

- Ứng với CTPT C4H10O có 4 đồng phân là ancol:

   (CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH,

   (CH3)2CH – CH2 – OH,

   CH3 – CH2 – CH(OH) – CH3,

   (CH3)3C – OH).

- Chọn đáp án B.

Câu 3:

- Có nH2O = 0,3 > nCO2 = 0,17.

- Vậy 3 ancol no, đơn chức, mạch hở.

- Đặt 3 ancol tương ứng với 1 ancol là:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2)

- Ta có nancol = nH2O - nCO2 = 0,3 – 0,17 = 0,13 mol = nO (ancol)

   m = mC + mH + mO (ancol)

   = 0,17.12 + 0,6.1 + 0,13.16 = 4,72 gam.

Chọn đáp án D.

Câu 4:

- Phát biểu đúng là:

(b) Phenol có tính axít rất yếu, dd phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím.

(c) Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc.

(d) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen.

(e) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa.

- Chọn đáp án D.

Câu 5:

- A1 có khả năng pứ với dd AgNO3/ NH3 nên có CTPT là CH3CHO. Ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2)

- Chọn đáp án B.

Câu 6:

   nAg = 4nHCHO + 2nHCOOH = 4.0,1 + 2.0,1 = 0,6 mol.

   → mAg = 0,6.108 = 64,8 gam.

- Chọn đáp án D.

Câu 7:

- Dùng quỳ tím phận biệt được CH3CHO (không làm quỳ mất màu) và nhóm I (HCOOH, CH3COOH – làm quỳ tím hóa đỏ).

- Phân biệt nhóm I dùng AgNO3/ NH3, HCOOH có phản ứng tráng bạc còn CH3COOH không có phản ứng này.

- Chọn đáp án C.

Câu 8:

- Trong phản ứng với H2 anđehit thể hiện tính oxi hóa, trong phản ứng tráng bạc anđehit thể hiện tính khử.

- Chọn đáp án D.

Câu 9:

- Với các chất có cùng số nguyên tử C, nhiệt độ sôi:

   hiđrocacbon < anđehit < ancol < axit

   → thứ thự đúng: C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

- Chọn đáp án D.

Câu 10:

   RCOOH + MOH → RCOOM + H2O

- Bảo toàn khối lượng:

   → mH2O = 3,6 + 3,36 + 2,4 – 8,28 = 1,08 gam.

   nRCOOH = nH2O = 0,06 mol → MRCOOH = 60 → R = 15.

- Vậy axit là CH3COOH. Chọn đáp án A.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa