Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 2)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Tính chất nào không phải của toluen?

Quảng cáo

A. Tác dụng với Br2 (xt: bột Fe).

B. Tác dụng với Cl2 (as).

C. Tác dụng với dung dịch KMnO4, t°.

D. Tác dụng với dung dịch Br2.

Câu 2: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là:

A. HBr (t°), Na, CuO (t°), CH3COOH (xúc tác).

B. Ca, CuO (t°), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (t°), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O.

Câu 3: Anđehit benzoic có công thức cấu tạo thu gọn là:

A. C6H5CHO.

B. C6H5CH2 = CH – CHO.

C. (CHO)2.

D. C6H4(CHO)2.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 29). Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3 – CHOH – CH3.

B. CH3 – CH2 – CH2 – OH.

C. CH3 – CH2 – CHOH – CH3.

D. CH3 – CO – CH3.

Câu 5: Cho phenol (C6H5OH) lần lượt tác dụng với các dung dịch: NaOH, HCl, Br2, HNO3, CH3COOH. Số trường hợp xảy ra phản ứng là:

A. 3.        B. 2.

C. 1.       D. 4.

Câu 6: Chất nào sau đây không tác dụng với dd Br2?

A. CH3CHO.

B. C2H4.

C. CH2 = CH - CH2OH.

D. CH3 – CO – CH3.

II. Phần tự luận

Câu 1: Bằng phương pháp hoá học, hãy phân biệt 3 bình mất nhãn chứa một trong các chất lỏng không màu sau: phenol, benzen, metanol.

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm 2 ancol: no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng kế tiếp thu được 3,584 lít CO2 (ở đktc) và 5,04 gam H2O.

   a/ Xác định công thức phân tử 2 ancol trong X.

   b/ Tính % khối lượng mỗi ancol trong X.

Câu 3: Viết CTCT của chất có khả năng trùng hợp tạo polime trong các chất sau: propilen, phenyl axetilen, isopren, vinyl benzen, ancol anlylic.

Quảng cáo

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/A D A A A C D

Câu 1:

- Toluen tác dụng với Br2 khi có thêm xúc tác là bột Fe.

- Chọn đáp án D.

Câu 2:

- Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là :

   HBr (t°), Na, CuO (t°), CH3COOH (xúc tác).

- Chọn đáp án A.

Câu 3:

- Anđehit benzoic có công thức cấu tạo thu gọn là C6H5CHO.

- Chọn đáp án A.

Câu 4:

   MY = 29.2 = 58.

- Vậy Y là CH3 – CO – CH3 → X là ancol bậc 2 có CTCT CH3 – CHOH – CH3.

- Chọn đáp án A.

Câu 5:

- Phenol có thể tác dụng với các dung dịch: NaOH, Br2, HNO3.

- Chọn đáp án C.

Câu 6:

   CH3 – CO – CH3 không tác dụng với dd Br2

- Chọn đáp án D.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- Đánh số thứ tự từng lọ, trích mẫu thử

-Dùng dd Br2 nhận ra phenol: mất màu nước brom và tạo kết tủa trắng, benzen và metanol: không hiện tượng

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 2)

- -Dùng kim loại Na nhận ra metanol: mẩu kim loại Na tan dần, sủi bọt khí:

   2CH3OH + 2Na 2CH3ONa + H2

- Còn lại không hiện tượng là benzen.

Câu 2:

a/ Đặt 2 ancol tương đương với 1 ancol là:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 2)

- Viết đúng PTHH đốt cháy:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 2)

- Ta có:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 2) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 2)

⇒CTPT của 2 ancol là CH4O (x mol) và C2H6O (y mol)

b/

- Bảo toàn nguyên tố C: x + 2y =0,16

- Bảo toàn nguyên tố H: 2x + 3y=0,28

- Giải hệ: x = 0,08, y = 0,04 và tính được:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 2)

Câu 3:

- Chất có khả năng trùng hợp tạo polime là:

- Propilen, isopren, vinyl benzen, ancol anlylic.

(Xác định đúng mỗi chất 0,25 điểm. Xác định thừa hoặc thiếu 1 chất trở lên trừ nửa số điểm tương ứng)

- Viết đúng 4 CTCT:

   Propilen (CH2 = CH - CH3),

   isopren (CH2 = C(CH3) – CH = CH2),

   vinyl benzen (C6H5 – CH = CH2),

   ancol anlylic (CH2 = CH - CH2OH).

(Viết đúng mỗi CTCT 0,25 điểm. Viết sai 1 CTCT trở lên trừ nửa số điểm tương ứng.)

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa