Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Tính chất nào không phải của benzen?

Quảng cáo

A. Tác dụng với Br2 (xt: bột Fe).

B. Tác dụng với HNO3/ H2SO4(đ).

C. Tác dụng với dung dịch KMnO4 (đun nóng).

D. Tác dụng với Cl2 (as).

Câu 2: Cho các hợp chất sau:

   (a) HOCH2 - CH2OH.

   (b) HOCH2 - CH2 - CH2OH.

   (c) HOCH2 - CH(OH) - CH2OH.

   (d) CH3 - CH(OH) - CH2OH.

   (e) CH3 - CH2OH.

   (f) CH3 – O - CH2CH3.

- Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là:

A. (a), (c), (d).      B. (c), (d), (f).

C. (a), (b), (c).      D. (c), (d), (e).

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 3: Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử tổng quát là:

A. CnH2nO2 (n ≥ 1).

B. CnH2nO (n ≥ 1).

C. CnH2n - 2O (n ≥ 3).

D. CnH2n + 2O (n ≥ 1).

Câu 4: Phát biểu nào sau đây về anđehit và xeton là sai?

A. Axetanđehit phản ứng được với nước brom.

B. Hiđro xianua cộng vào nhóm cacbonyl tạo thành sản phẩm không bền.

C. Axeton không phản ứng được với nước brom.

D. Anđehit fomic tác dụng với H2O tạo thành sản phẩm không bền.

Câu 5: Axit acrylic (CH2 = CH − COOH) không tham gia phản ứng với chất nào sau đây?

A. NaNO3.      B. H2, xt Ni.

C. dung dịch Br2.      D. Na2CO3.

Câu 6: Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải) của các chất: CH3CHO, C2H5OH, H2O là:

A. H2O, C2H5OH, CH3CHO.

B. CH3CHO, H2O, C2H5OH.

C. H2O, CH3CHO, C2H5OH.

D. CH3CHO, C2H5OH, H2O.

Quảng cáo

II. Phần tự luận

Câu 1: Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) trong các thí nghiệm sau:

   a/ Cho benzen + Br2 (1:1, bột Fe, t°)

   b/ Cho stiren + nước brom

   c/ Cho phenol + dd NaOH

   d/ Cho ancol etylic + Na

   e/ CuO nung nóng đỏ vào dung dich metanol

   f/ Cho CH3CHO + H2 (xt: Ni).

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol: no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng liên tiếp cần vừa đủ 5,88 lít khí O2 (ở đktc) thu được 4,5 gam H2O. Xác định CTPT mỗi ancol.

Câu 3: Cho 0,44 gam CH3CHO tác dụng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng thu được m gam Ag. Viết PTHH xảy ra và tính giá trị của m.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đ/A C A B B A A

Câu 1:

- Benzen không tác dụng với dung dịch KMnO4 (đun nóng).

- Chọn đáp án C.

Câu 2:

- Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là:

   (a) HOCH2 - CH2OH.

   (c) HOCH2 - CH(OH) - CH2OH.

   (d) CH3 - CH(OH) - CH2OH.

- Chọn đáp án A.

Câu 3:

- Anđehit no, đơn chức, mạch hở có công thức phân tử tổng quát là:

   CnH2nO (n ≥ 1).

- Chọn đáp án B.

Câu 4:

- Hiđro xianua cộng vào nhóm cacbonyl tạo thành sản phẩm bền gọi là xianohiđrin.

- Chọn đáp án B.

Câu 5:

- Axit acrylic (CH2 = CH − COOH) không tham gia phản ứng với NaNO3.

- Chọn đáp án A.

Câu 6:

- Chiều giảm dần nhiệt độ sôi (từ trái qua phải):

   H2O (100°C) , C2H5OH (78°C), CH3CHO (21°C).

- Chọn đáp án A.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, không cân bằng PT trừ ½ số điểm mỗi PT.

a/

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1)

b/

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1)

c/

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1)

d/

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1)

e/

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1)

f/

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1)

Câu 2:

- Đặt 2 ancol tương đương với 1 ancol là:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1)

- Tính được:

   số mol O2 = 0,2625 (mol);

   số mol H2O = 0,25 (mol).

- Viết đúng PTHH đốt cháy:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1)

- Từ tỉ lệ số mol:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1)

- Vậy 2 ancol C2H5OH và C3H7OH.

Câu 3:

- Viết đúng PTHH:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Bài số 2 - Đề 1)

- Tính được:

   số mol: CH3CHO = 0,01 mol → nAg = 0,02 mol

   mAg = 0,02.108 = 2,16 gam.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa