Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần câu hỏi

Câu 1: Stiren có CTPT C8H8. Câu nào đúng khi nói về stiren?

Quảng cáo

A. Stiren là đồng đẳng của benzen.

B. Stiren là đồng đẳng của etilen.

C. Stiren là hiđrocacbon thơm.

D. Stiren là hiđrocacbon no.

Câu 2: CTTQ của ancol bậc 1 no, đơn chức là:

A. CnH2n+1OH (n ≥ 1).

B. R-CH2OH (R là H hoặc gốc HC).

C. CnH2n+1CH2OH (n ≥ 0).

D. CnH2nCH2OH ( n ≥ 0).

Câu 3: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là:

A. anilin.      B. phenol.

C. axit acrylic.      D. metyl axetat.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm - OH) cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2 lít khí CO2 và 12,6 gam H2O (các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của V là:

A. 11,20.      B. 14,56.

C. 4,48.      D. 15,68.

Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

- Trong sơ đồ trên mỗi mũi tên là một phản ứng, X không thể là:

A. CH3COOCH=CH2.

B. C2H5OH.

C. C2H4.

D. C2H4Cl2.

Câu 6: Hợp chất. Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3) có tên gọi là gì?

A. đimetyl xeton.      B. vinyletyl xeton.

C. etylvinyl xeton.      D. penten – 3 - ol.

Câu 7: Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là:

A. HCHO.      B. CH3CHO.

C. CH2 = CH - CHO.      D. OHC - CHO.

Câu 8: Để phân biệt CH3CHO và CH3 –CO – CH3, có thể dùng hóa chất là:

A. dd AgNO3/ NH3.

B. H2 (Ni, t°).

C. Na.

D. CuO.

Quảng cáo

Câu 9: Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.

(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ.

(g) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen.

- Số phát biểu đúng là:

A. 4.      B. 3.

C. 5.      D. 2.

Câu 10: Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là:

A. 4,90 gam.      B. 6,84 gam.

C. 8,64 gam.      D. 6,80 gam.

II.Đáp án & Thang điểm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A C C B B B
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A C D A A D

Câu 1:

- Nhận định đúng là: Stiren là hiđrocacbon thơm.

- Chọn đáp án C.

Câu 2:

- CTTQ của ancol bậc 1 no, đơn chức là CnH2n+1CH2OH (n ≥ 0).

- Chọn đáp án C.

Câu 3:

- Chất X là phenol.

- Chọn đáp án B.

Câu 4:

- Ta có nancol = nH2O = 0,7 – 0,5 = 0,2 mol.

- Đặt CT chung của 2 ancol là:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

- Ta có:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

- Vậy 2 ancol 2 chức → nO (ancol) = 2nancol = 0,4 mol.

- Áp dụng định luật bảo toàn cho nguyên tố oxi có:

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

→ V = 0,65.22,4 = 14,56 lít. Chọn đáp án B.

Câu 5:

- X không thế là C2H5OH.

- Chọn đáp án B.

Câu 6:

- Theo quy tắc gọi tên xeton tên thỏa mãn là etylvinylxeton.

- Chọn đáp án C.

Câu 7:

- Trường hợp 1:

   nAg = 2.nanđehit → nanđehit = 0,1 → Manđehit = 29 (loại).

- Trường hợp 2:

   nAg = 4.nanđehit → nanđehit = 0,05 → Manđehit = 58.

- Vậy anđehit là OHC – CHO.

- Chọn đáp án D.

Câu 8:

- Khác với anđehit, xeton không tham gia phản ứng tráng bạc.

- Chọn đáp án A.

Câu 9:

- Phát biểu đúng là:

(a) Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.

(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.

(g) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen.

- Chọn đáp án A.

Câu 10:

- Bảo toàn khối lượng:

   mchất rắn = 5,48 + 0,6.0,1.40 – 0,6.0,1.18 = 6,8 gam.

- Chọn đáp án D.

799,000đs

250,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Nguyễn Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Trang trước Trang sau

Các loạt bài lớp 10 khác
2004 - Toán Lý Hóa