Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 15 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần câu hỏi

Câu 1: Cho các chất C6H5CH3 (1), p - CH3C6H4C2H5 (2), C6H5C2H3 (3), o - CH3C6H4CH3 (4). Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là:

Quảng cáo

A. (1); (2) và (3).      B. (2); (3) và (4).

C. (1); (3) và (4).      D.(1); (2) và (4).

Câu 2: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau:

   HOCH2 - CH2OH (X);

   HOCH2 - CH2 - CH2OH (Y);

   HOCH2 – CHOH - CH2OH (Z);

   CH3 - CH2 – O - CH2 - CH3 (R);

   CH3 – CHOH - CH2OH (T).

- Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là:

A. X, Y, R, T.      B. Z, R, T.

C. X, Z, T.      D. X, Y, Z, T.

Câu 3: Đun nóng một ancol no, đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của Y là:

A. C2H4.      B. CH3 – O – CH3.

B. C2H5 – O – C2H5.      C. C3H6.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Cho các chất:

(1) axit picric; (2) cumen; (3) xiclohexanol;

(4) 1,2 – đihiđroxi – 4 – metylbenzen; (5) 4 – metylphenol; (6) α – naphtol.

- Các chất thuộc loại phenol là:

A. (1), (3), (5), (6).      B. (1), (4), (5), (6).

C. (1), (2), (4), (5).      D. (1), (2), (4), (6).

Câu 5: Cho sơ đồ chuyến hóa: Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4) X và Y có thể lần lượt là:

A. CH3COONa, CH3CHO.

B. CH3COOH, CH3CHO.

C. CH3CHO, HCOOCH3.

D. CH3CHO, CH3COOH.

Câu 6: Anđehit là hợp chất có chứa nhóm chức:

A. (- COOH).      B. (-NH2).

C. (- CHO).      D. (- OH).

Câu 7: Có 3 dung dịch: CH3CHO, C2H5OH, HCOOH đựng trong 3 lọ mất nhãn. Hoá chất có thể dùng để phân biệt ba dung dịch trên là:

A. Quì tím, Cu.

B. quỳ tím, NaOH.

C. Quì tím, dung dịch AgNO3/NH3.

D. dung dịch AgNO3/NH3, Cu.

Quảng cáo

Câu 8: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A. CH3CHO.      B. HCHO.

C. CH3CH2CHO.      D. CH2 = CHCHO.

Câu 9: Dãy gồm các chất đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t°), tạo ra sản phẩm có khả năng phản ứng với Na là:

A. C2H3CHO, CH3COOC2H3, C6H5COOH.

B. C2H3CH2OH, CH3COCH3, C2H3COOH.

C. CH3OC2H5, CH3CHO, C2H3COOH.

D. C2H3CH2OH, C2H3CHO, CH3COOCH3.

Câu 10: Để trung hòa hoàn toàn 2,36g một axit hữu cơ X cần 80ml dung dịch NaOH 0,5 M. X là:

A. CH3COOH.      B. C2H5COOH.

C. C2H3COOH.      D. C2H4(COOH)2.

II.Đáp án & Thang điểm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A D C A B D
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A C C A B D

Câu 1:

- Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là:

   C6H5CH3 (1),

   p - CH3C6H4C2H5 (2),

   o - CH3C6H4CH3 (4).

- Chọn đáp án D.

Câu 2:

- Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là:

   HOCH2 - CH2OH (X);

   HOCH2 – CHOH - CH2OH (Z);

   CH3 – CHOH - CH2OH (T).

- Chọn đáp án C.

Câu 3:

- Theo bài ra có MX > MY → Y là anken.

- Đặt X: CnH2n + 1OH → Y là CnH2n.

- Có:

   Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4)

   ⇒ n = 2

- Vậy Y là C2H4. Chọn đáp án A.

Câu 4:

- Các chất thuộc loại phenol là:

   (1) axit picric;

   (4) 1,2 – đihiđroxi – 4 – metylbenzen;

   (5) 4 – metylphenol;

   (6) α – naphtol.

- Chọn đáp án B.

Câu 5:

- Chọn đáp án D.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4) Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4)

Câu 6:

- Anđehit là hợp chất có chứa nhóm chức – CHO.

- Chọn đáp án C.

Câu 7:

   + Dùng quỳ tím nhận ra được HCOOH (làm quỳ tím hóa đỏ) và nhóm I (CH3CHO và C2H5OH – không làm quỳ tím đổi màu).

   + Phân biệt nhóm I dùng AgNO3/ NH3, CH3CHO có phản ứng tráng Ag còn C2H5OH không có phản ứng này.

- Chọn đáp án C.

Câu 8:

- Bảo toàn e có: nAg = 3.nNO = 0,3 mol.

- Trường hợp 1:

   nAg = 2nanđehit → nanđehit = 0,15 mol → Manđehit = 44.

   + Vậy anđehit là CH3CHO.

   + Chọn đáp án A. (trường hợp 1 thỏa mãn không cần xét TH2)

- Trường hợp 2:

   nAg = 4nanđehit → nanđehit = 0,075 mol → Manđehit = 88 (loại).

Câu 9:

- Dãy gồm các chất đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t°), tạo ra sản phẩm có khả năng phản ứng với Na là:

   C2H3CH2OH, CH3COCH3, C2H3COOH.

- Chọn đáp án B.

Câu 10:

- Giả sử X là axit hữu cơ đơn chức, đặt X là RCOOH.

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4)

→ MX = 59 (loại). Vậy đáp án D thoả mãn.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa