Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 1)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

Quảng cáo

A. dd brom.

B. Br2 (xt: Fe).

C. dd KMnO4.

D. dd Br2 hoặc dd KMnO4.

Câu 2: Trong các nhận định sau:

   1) Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm - OH.

   2) Ancol có nhiệt độ sôi cao hơn đồng phân ete của nó.

   3) Phenol tham gia phản ứng thế với Br2 dễ hơn benzene.

   4) Anđehit và xeton đều tham gia phản ứng tráng bạc.

   5) Oxi hóa butan được axit axetic.

- Nhận định đúng là:

A. (1), (2), (3).      B. (1), (3), (5).

C. (1), (4), (5).      D. (2), (3), (5).

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 3: Cho dãy các hợp chất thơm:

   p – HO - CH2 - C6H4 - OH,

   p – HO - C6H4 - COOC2H5,

   p – HO - C6H4 - COOH,

   p – HCOO - C6H4 - OH,

   p - CH3O - C6H4 - OH.

- Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau?

   (a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.

   (b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng.

A. 3.      B. 4.

C. 1.      D. 2.

Câu 4: Cho sơ đồ sau:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 1)

- Phân tử hợp chất X chứa 3 nguyên tố. Tên gọi của Y là:

A. etilen.

B. etan.

C. anđehit axetic.

D. glucozơ.

Quảng cáo

Câu 5: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:

A. nước brom, dung dịch NaHCO3, dung dịch NaOH.

B. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, kim loại Na.

C. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.

D. nước brom, axit nitric, dung dịch NaOH.

Câu 6: Các ancol có thể được phân loại trên cơ sở nào sau đây?

A. số lượng nhóm - OH.

B. đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon.

C. bậc của ancol.

D. Tất cả các cơ sở trên.

Câu 7: Gốc C6H5 - CH2 - và gốc C6H5 - có tên gọi lần lượt là:

A. phenyl và benzyl.

B. vinyl và anlyl.

C. anlyl và vinyl.

D. benzyl và phenyl.

Câu 8: Khi đun nóng hỗn hợp gồm C2H5OH và CH3OH với H2SO4 đặc ở 140°C có thể thu được số ete tối đa là:

A. 3. B. 4.

C. 5. D. 6.

Câu 9: Cho dãy chất sau: Na, NaOH, Cu(OH)2, HBr, O2. Số chất tác dụng được với C2H5OH là:

A. 1.      B. 2.

C. 3.      D. 4.

Câu 10: Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Phenol làm đổi màu quỳ tím sang đỏ.

B. Phenol là một rượu thơm.

C. Phenol tác dụng được với HCl.

D. Phenol tham gia phản ứng thế brom dễ hơn benzen.

II. Phần tự luận

Câu 1: Viết PTHH điều chế: nitrobenzen từ benzen; ancol etylic và axit axetic từ glucozơ (giả sử các chất vô cơ và điều kiện khác có đủ).

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một ancol đơn chức (R) thì thu được 8,8 gam khí CO2 và 4,5 gam H2O.

a/ Viết PTHH xảy ra và xác định CTPT của R.

b/ Viết các CTCT có thể có của R và gọi tên theo danh pháp thay thế.

Câu 3: Chia 22,2 gam hỗn hợp G gồm: ancol etylic, H2O và phenol thành 2 phần bằng nhau:

   Phần 1: cho tác dụng với Na dư thu được 2,8 lít khí ở đktc.

   Phần 2: phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,5M.

- Tính thành phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong G.

Câu 4: Polistiren (PS) được điều chế theo sơ đồ sau:

   Etylbenzen → stiren → PS.

- Tính khối lượng PS thu được khi sử dụng 1 tấn etylbenzen để điều chế, biết hiệu suất của cả quá trình là 90%.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A C D C D D
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A D D A C D

Câu 1:

- Để phân biệt benzen, toluen, stiren ta chỉ dùng 1 thuốc thử duy nhất là dd KMnO4. Hiện tượng:

+ Stiren làm mất màu KMnO4 ngay đk thường.

+ Toluen làm mất màu KMnO4 khi đun nóng.

+ Benzen không làm mất màu KMnO4 cả ở đk thường hay đun nóng.

- Chọn đáp án C.

Câu 2:

- Nhận định đúng là:

   2/ Ancol có nhiệt độ sôi cao hơn đồng phân ete của nó.

   3/ Phenol tham gia phản ứng thế với Br2 dễ hơn benzene.

   5/ Oxi hóa butan được axit axetic.

- Chọn đáp án D.

Câu 3:

p – HO - C6H4 – COOH thỏa mãn 2 điều kiện đề bài.

- Chọn đáp án C.

Câu 4:

- Chọn đáp án D.

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Câu 5:

- Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là nước brom, axit nitric, dung dịch NaOH.

- Chọn đáp án D.

Câu 6:

- Các ancol có thể được phân loại trên cơ sở: số lượng nhóm – OH, đặc điểm cấu tạo của gốc hiđrocacbon, bậc của ancol.

- Chọn đáp án D.

Câu 7:

- Gốc C6H5 - CH2 - và gốc C6H5 - có tên gọi lần lượt là benzyl và phenyl.

- Chọn đáp án D.

Câu 8:

- Số ete tối đa = 2.(2+1)/2 = 3

- Chọn đáp án A.

Câu 9:

- Chất trong dãy tác dụng được với C2H5OH là Na, HBr, O2.

- Chọn đáp án C.

Câu 10:

- Phenol tham gia phản ứng thế brom dễ hơn benzen.

- Chọn đáp án D.

II. Phần tự luận

Câu 1:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 1)

- Nếu thiếu các điều kiện hoặc không cân bằng thì trừ ½ số điểm của PTHH đó.

Câu 2:

- Tính được: số mol H2O = 0,25 > số mol CO2 = 0,2

=> Đặt CTPT ancol là CnH2n + 2O (n ≥ 1)

- PTHH:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 1)

   → n = 4. CTPT ancol là C4H10O

   C4H10O có 4 đồng phân ancol:

   CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH: butan – 1 – ol

   CH3 – CH2 – CH(OH) – CH3: butan – 2 – ol

   (CH3)2 CH – CH2 – OH: 2 – metylpropan – 1 – ol

   (CH3)3C – OH: 2 – metylpropan – 2 – ol

- Viết đúng mỗi CTCT và gọi tên: 0,25

Câu 3:

- Gọi số mol các chất trong mỗi phần : C2H5OH là x mol; H2O y mol; C6H5OH z mol.

- Ta có 46x + 18y + 94z = 11,1 (I)

- Phần I:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 1)

   → x + y + z = 0,25 (II)

- Phần II:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 1)

   → z = 0,05 (III)

- Giải hệ PT: được x = y = 0,1; z = 0,05.

- Tính được % khối lượng:

   C2H5OH = 41,44%;

   H2O = 16,22%;

   C6H5OH = 42,34%.

Câu 4:

- Ta có sơ đồ:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 1) Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 1) Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 1)

- Do H = 90% nên:

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 1)

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa