Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Để phân biệt được các chất hex - 1- in, toluen, benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

A. dd AgNO3/ NH3.

B. dd Brom.

C. dd KMnO4.

D. dd HCl.

Câu 2: CTCT của glixerol là:

A. HOCH2CHOHCH2OH.

B. HOCH2CH2OH.

C. HOCH2CHOHCH3.

D. HOCH2CH2CH2OH

Câu 3: Ảnh hưởng của nhóm - OH đến gốc C6H5 - trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với:

A. Na kim loại.

B. H2 (Ni, nung nóng).

C. dung dịch NaOH.

D. nước Br2.

Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là:

A. ancol etylic, anđehit axetic.

B. glucozơ, ancol etylic.

C. glucozơ, etyl axetat.

D. glucozơ, anđehit axetic.

Câu 5: Người ta điều chế axit piric bằng cách:

A. Cho phenol tác dụng với nước brom.

B. Cho phenol tác dụng với hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc.

C. Cho toluen tác dụng với hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc.

D. Cho toluen tác dụng với brom khan dư có bột sắt làm xúc tác.

Câu 6: Sản phẩm chính trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỉ lệ số mol 1:1 (có mặt bột sắt) là:

A. p - bromtoluen và m - bromtoluen.

B. benzyl bromua.

C. o - bromtoluen và p - bromtoluen.

D. p - bromtoluen và m - bromtoluen.

Câu 7: Cho 0,94 gam phenol tác dụng với lượng dư Na, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thể tích khí thu được sau phản ứng là:

A. 0,112 lít.      B. 0,224 lít.

C. 0,336 lít.      D. 0,448 lít.

Câu 8: Cho 3,7 gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với Na dư thấy có 0,56 lít khí thoát ra ở đktc. Công thức phân tử của X là:

A. C2H6O.      B. C3H10O.

C. C4H10O.      D. C4H8O.

Câu 9: Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2.      B. 3.

C. 4.      D. 5.

Câu 10: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là:

A. HBr (t°), Na, CuO (t°), CH3COOH (xúc tác).

B. Ca, CuO (t°), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (t°), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O.

II. Phần tự luận

Câu 1: Viết các PTHH điều chế: brombenzen từ C2H2; ancol etylic và anđehit axetic từ etilen (giả sử hóa chất và các điều kiện khác có đủ).

Câu 2: Cho 9 gam một ancol đơn chức X tác dụng với Na vừa đủ thu được 1,68 lít khí (ở đktc).

   a/ Viết PTHH xảy ra và xác định CTPT của X.

   b/ Viết các CTCT của ancol X và gọi tên theo danh pháp thay thế.

Câu 3: Cho 20,2 gam hỗn hợp A gồm metanol, etanol và glixerol tác dụng với Na dư, thu được 6,72 lít khí (đktc). Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn 20,2 gam hỗn hợp A thu được m gam CO2 và 19,8 gam nước. Tính giá trị m.

Câu 4: Người ta điểu chế thuốc nổ TNT từ toluen. Tính khối lượng TNT (trinitrotoluen) thu được khi sử dụng 1 kg toluen. Biết hiệu suất cả quá trình là 50%.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A C A D B B
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A C A C C A

Câu 1:

- Để phân biệt được các chất Hex - 1- in, Toluen, Benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là dd KMnO4. Hiện tượng:

   + Hex – 1 – in làm mất màu dd KMnO4 ngay đk thường.

   + Toluen làm mất màu dd KMnO4 khi đun nóng.

   + Benzen không làm mất màu dd KMnO4 ở đk thường hay đun nóng

- Chọn đáp án C.

Câu 2:

- CTCT của glixerol là HOCH2CHOHCH2OH.

- Chọn đáp án A.

Câu 3:

- Ảnh hưởng của nhóm - OH đến gốc C6H5 - trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với nước brom.

- Chọn đáp án D.

Câu 4:

- Chọn đáp án B.

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3) Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3) Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3)

Câu 5:

- Người ta điều chế axit piric bằng cách: Cho phenol tác dụng với hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc.

- Chọn đáp án B.

Câu 6:

   - CH3 là nhóm đẩy e, sản phẩm chính ưu tiên thế vào vị trí o và p.

- Chọn đáp án C.

Câu 7:

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3)

   → Vkhí = 0,005.22,4 = 0,112 lít.

- Chọn đáp án A.

Câu 8:

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3)

   → Mancol = 3,7 : 0,05 = 74 → n = 4.

- Vậy ancol là C4H10O. Chọn đáp án C.

Câu 9:

- Ứng với công thức phân tử C8H10 có 4 đồng phân hiđrocacbon thơm (etylbenzen, o – xilen, m – xilen, p – xilen).

- Chọn đáp án C.

Câu 10:

- Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là HBr (t°), Na, CuO (t°), CH3COOH (xúc tác).

- Chọn đáp án A.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, sai điều kiện hoặc không cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PT.

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3)

Câu 2:

a/ Tính được nkhí = 0,075 mol

- Đặt CTPT ancol đơn chức là ROH hay CxHyOH

- Nếu đặt là CnH2n + 1OH (không cho điểm do chưa biết ancol no hay không)

- PTHH :

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3)

   MROH = 9 : 0,15 = 68 ⇒ R = 43 (- C3H7)

- CTPT ancol là C3H7OH.

b/ Các CTCT:

   CH3 – CH2 – CH2 – OH: propan – 1 – ol

   CH3 – CH(OH) – CH3: propan – 2 – ol.

- Viết đúng mỗi CTCT và gọi tên 0,25 điểm

Câu 3:

- Đặt ẩn CH3OH x mol; C2H5OH y mol; C3H5(OH)3 z mol

   → 32x + 46y + 92z = 20,2 (I)

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3)

   → x + y + 3z = 0,6 (II)

- Theo bảo toàn H: Số mol H = 4x + 6y + 8z

   ⇒ số mol H2O = 2x + 3y + 4z = 1,1 (III)

- Giải hệ (I), (II), (III) x = 0,2; y = 0,1; z = 0,1.

- Theo bảo toàn C:

   ⇒ số mol CO2 = x + 2y + 3z = 0,7 mol

   → khối lượng CO2 = 30,8 gam.

Câu 4:

- Theo bài ra ta có quá trình:

   Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3)

- Do H = 50%

   Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 3)

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 11