Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Nhận định nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

A. Stiren là đồng đẳng của benzen.

B. Stiren còn có tên gọi là vinylbenzen.

C. Stiren là chất lỏng tan nhiều trong nước.

D. Công thức phân tử của stiren là C8H10.

Câu 2: Khi đun nóng hỗn hợp ancol gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 140°C) thì số ete thu được tối đa là:

A. 2.      B. 3.

C. 1.      D. 4.

Câu 3: Trong số các phát biểu sau về phenol:

(1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl.

(2) Phenol có tính axit, dung dịch phenol làm đổi màu quỳ tím.

(3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc.

(4) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen.

- Các phát biểu đúng là:

A. (1), (3), (4).      B. (1), (2), (3).

C. (2), (3), (4).      D. (1), (2), (4).

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Dẫn một lượng nhỏ khí Cl2 vào bình nón chứa một ít benzen, đậy kín bình lại rồi đưa ra ngoài ánh nắng. Sản phẩm thu được có CTPT là:

A. C6H5Cl. B. C6H3Cl3.

C. C6H6Cl6. D. C6H3Cl3.

Câu 5: Khối lượng benzen cần dùng để điều chế được 1 kg nitrobenzen là (Biết hiệu suất quá trình là 78%)

A. 0,318 kg.      B. 0,813 kg.

C. 0,906 kg.      D. 0,183 kg.

Câu 6: Chất nào sau đây là etylen glicol?

A. C2H4(OH)2. B. C3H5(OH)3.

C. C2H4OH. D. CH3OH.

Câu 7: Cho 14 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với Na dư thấy thoát ra 2,24 lít khí H2 ở đktc. Thành phần phần trăm khối lượng phenol trong A là:

A. 67,14%.      B. 64,17%.

C. 61,74%.      D. 64,71%.

Câu 8: Có bao nhiêu ancol bậc II, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%?

A. 5.      B. 2.

C. 4.      D. 3.

Câu 9: Khi cho phenol tác dụng với nước brom, hiện tượng thu được là:

A. tạo kết tủa vàng.

B. tạo kết tủa đỏ gạch.

C. tạo kết tủa trắng.

D. tạo kết tủa xám bạc.

Quảng cáo

Câu 10: Ancol nào sau đây bị oxi hóa tạo xeton?

A. Propan – 2 – ol.

B. Butan – 1 – ol.

C. 2 – metyl propan – 1 – ol.

D. 2 – metylpropan – 2 – ol.

II. Phần tự luận

Câu 1: Viết các phương trình phản ứng trong các trường hợp sau:

a/ Benzen phản ứng với brom (đk: bột Fe)

b/ Đun hỗn hợp etanol với HBr

c/ Toluen phản ứng hoàn toàn với H2 (Ni; t0)

d/ Phenol tác dụng với Na

e/ Trùng hợp stiren

f/ Đun etanol với H2SO4 đặc ở 170°C.

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng liên tiếp cần dùng 2,94 lít khí O2 ở đktc, kết thúc phản ứng thu được 2,25 gam H2O.

a/ Xác định CTPT mỗi ancol.

b/ Xác định % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm: etanol; phenol; etilenglicol.

   TN1: Cho 2,96 gam X phản ứng với Na dư, kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,56 lít khí H2 ở đktc.

   TN2: Cho 0,08 mol X phản ứng với Cu(OH)2 thấy có 0,98 gam Cu(OH)2 phản ứng.

Tính thành phần %khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp X.

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn a gam một chất hữu cơ (R) thu được b gam CO2 và c gam H2O. Cho biết 18b = 77c và 95a = 23(b + c). Xác định CTPT, CTCT và gọi tên (R). Biết tỉ khối hơi của (R) so với metan bằng 5,75 và (R) không làm mất màu dd brom và dd KMnO4 ở điều kiện thường.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A B B A C B
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A A A D C A

Câu 1:

- Nhận định đúng là: “Stiren còn có tên gọi là vinylbenzen”.

- Chọn đáp án B.

Câu 2:

- Khi đun nóng hỗn hợp ancol gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 140°C) thì số ete thu được tối đa là 3, gồm CH3 – O – CH3, C2H5 – O – C2H5 và C2H5 – O – CH3.

- Chọn đáp án B.

Câu 3: Các phát biểu đúng là:

   (1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl.

   (3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc.

   (4) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen.

- Chọn đáp án A.

Câu 4:

C6H6 + 3Cl2 → C6H6Cl6.

- Chọn đáp án C.

Câu 5:

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5)

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5)

- Chọn đáp án B.

Câu 6:

- Etylen glicol là C2H4(OH)2.

- Chọn đáp án A.

Câu 7:

- Gọi số mol phenol và etanol lần lượt là a và b (mol)

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5)

- Giải hệ được a = 0,1và b = 0,1

   → %mphenol = 67,14%.

- Chọn đáp án A.

Câu 8:

- Đặt CPTT của ancol là CnH2n + 2O (n ≥ 1)

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5)

   → n = 5 → ancol là C5H11OH.

- Có 3 ancol bậc II (pentan – 2 – ol, pentan – 3 – ol, 3 – metyl butan – 2 – ol).

- Chọn đáp án D.

Câu 9:

- Khi cho phenol tác dụng với nước brom thu được kết tủa trắng.

- Chọn đáp án C.

Câu 10:

- Ancol bậc II bị oxi hóa không hoàn toàn thành xeton.

- Chọn đáp án A ( CH3 – CH(OH) – CH3).

II. Phần tự luận

Câu 1:

- HS viết đúng mỗi PTHH 0,5 điểm, thiếu cân bằng trừ ½ số điểm mỗi PTHH.

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5)

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5)

Câu 2:

- Tính được số mol O2 = 0,13125 (mol); số mol H2O = 0,125 (mol)

- Gọi CTPT tổng quát của hai ancol là

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5)

- Viết đúng PTHH đốt cháy:

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5)

- Từ tỉ lệ số mol:

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5)

- Vậy 2 ancol C2H5OH và C3H7OH

- Gọi số mol C2H5OH và C3H7OH lần lượt là x và y

- Từ PTHH lập được hệ pt:

   3x + 4y = 0,125 và 3x + 4,5y = 0,13125

- Giải hệ ⇒ x = 0,025; y = 0,0125

- Suy ra:

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5)

Câu 3:

- Gọi số mol etanol; phenol; etilenglicol trong TN1 lần lượt là a; b; c (mol)

   ⇒ 46a + 94b + 62c = 2,96 (I)

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5)

- Theo số mol khí ⇒ a + b + 2c = 0,05 (II)

- Goi số mol etanol; phenol; etilenglicol trong TN2 lần lượt là ka; kb; kc (mol) có k(a + b + c) = 0,08

- Theo TN2:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5) Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5)

   → kc = 0,02

- Lập tỉ lệ → a + b – 3c = 0 (III)

- Giải hệ ⇒ a = 0,01; b = 0,02; c = 0,01

   ⇒ ½ khối lượng etanol; phenol; etilenglicol lần lượt là 15,54½; 63,51½ và 20,96½.

Câu 4:

- Chọn a = 1 gam, ta có hệ phương trình:

   23(b + c) = 95 và 18b = 77c

- Giải hệ

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5)

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5)

- Vậy (R) không có oxi. Đặt CTPT là CxHy

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5)

- Do (R) không làm mất màu dd brom và dd KMnO4 ở điều kiện thường → (R) chứa vòng benzen.

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 5)

- Vậy R là Metylbenzen (Toluen)

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa