Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 4)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Nhận định nào sau đây là sai?

Quảng cáo

A. Benzen có khả năng tham gia phản ứng thế tương đối dễ hơn phản ứng cộng.

B. Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan.

C. Các đồng đẳng của benzen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

D. Các nguyên tử trong phân tử benzen cùng nằm trên một mặt phẳng.

Câu 2: Đun nóng C2H5OH ở 170°C, xt: H2SO4 đặc thu được sản phẩm là:

A. C2H4.      B. C5H10.

C. C2H5OC2H5.      D. CH3COOH.

Câu 3: Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất

A. nhựa poli (vinyl clorua), nhựa novolac và chất diệt cỏ 2,4 - D.

B. nhựa rezol, nhựa rezit và thuốc trừ sâu 666.

C. poli (phenol - fomanđehit), chất diệt cỏ 2,4 - D và axit picric.

D. nhựa rezit, chất diệt cỏ 2,4 - D và thuốc nổ TNT.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Bậc ancol của 2 – metylbutan – 2 – ol là:

A. bậc 4.      B. bậc 1.

C. bậc 2.      D. bậc 3.

Câu 5: Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức X, Y, Z thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 (đkc). Khối lượng muối natri ancolat thu được là:

A. 2,4 gam.      B. 1,9 gam.

C. 2,85 gam.      D. 3,8 gam.

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chứa 0,1 mol CH3OH và 0,05 mol C2H5OH thu được V lít khí CO2 ở đktc. Giá trị của V là

A. 1,12.      B. 2,24.

C. 3,36.      D. 4,48.

Câu 7: Khối lượng dung dịch NaOH 10% cần dùng để phản ứng hoàn toàn với 0,1 mol phenol là:

A. 4 gam.      B. 40 gam.

C. 20 gam.      D. 2 gam.

Câu 8: Công thức phân tử của stiren là:

A. C8H8.      B. C8H10.

C. C7H8.      D. C6H8.

Câu 9: Phenol không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Br2.      B. Na.

C. NaOH.      D. NaHCO3.

Quảng cáo

Câu 10: Nhận định nào sau đây là sai?

A. Các hiđrocacbon thơm đều là chất lỏng hoặc chất rắn ở điều kiện thường.

B. Nguồn cung cấp benzen chủ yếu từ nhựa than đá.

C. Oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc I được anđehit.

D. Phenol tan tốt trong nước lạnh.

II. Phần tự luận

Câu 1: Bằng phương pháp hoá học hãy trình bày cách phân biệt 3 lọ không dán nhãn chứa mỗi dung dịch sau: etanol; glixerol; phenol.

Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng liên tiếp thu được 7,84 lít CO2 ở đktc và 9 gam H2O.

   a/ Xác định CTPT của mỗi ancol.

   b/ Xác định % khối lượng mỗi ancol trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 3: Cho hỗn hợp X gồm etanol; propan – 2 – ol; glixerol.

   TN1: Cho 2,58 gam X phản ứng với Na dư kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,672 lít khí H2 ở đktc.

   TN2: Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol X thu được 7,392 lít khí CO2 ở đktc.

Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

Câu 4: Hợp chất hữu cơ A có CTPT là CxHyO2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol A thu được 15,68 lít khí CO2 ở đktc. Mặt khác cho 0,5 mol A phản ứng với Na dư, thấy thu được 1 gam H2. Biết A tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol là 1 : 1. Hãy xác định CTCT của A.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A B A C D B
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A D B A D D

Câu 1:

- Nhận định sai “Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan”.

- Chọn đáp án B.

Câu 2:

- Đun nóng C2H5OH ở 170°C, xt: H2SO4 đặc thu được sản phẩm là C2H4.

- Chọn đáp án A.

Câu 3:

- Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất poli (phenol-fomanđehit), chất diệt cỏ 2,4 - D và axit picric

- Chọn đáp án C.

Câu 4:

- Bậc ancol của 2 – metylbutan – 2 – ol là bậc 3.

- Chọn đáp án D.

Câu 5:

   nNa = 2.nkhí = 0,015.2 = 0,03 mol.

- Bảo toàn khối lượng:

   mmuối = mancol + mNa - mkhí

   = 1,24 + 0,03.23 – 0,015.2 = 1,9 gam.

- Chọn đáp án B.

Câu 6:

- Bảo toàn C có:

   nCO2 = 0,1 + 2.0,05 = 0,2 mol

   → V = 0,2.22,4 = 4,48 lít.

- Chọn đáp án D.

Câu 7:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 4)

MNaOH = 0,1.40 = 4 gam → mddNaOH = 40 gam.

- Chọn đáp án B.

Câu 8:

- Công thức phân tử của stiren là C8H8.

- Chọn đáp án A.

Câu 9:

- Phenol không phản ứng với NaHCO3.

- Chọn đáp án D.

Câu 10:

- Phenol tan ít trong nước lạnh.

- Chọn đáp án D.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- Đánh STT từng lọ, trích mỗi lọ một ít hóa chất sang ống nghiệm đánh số tương ứng

- Cho mỗi mẫu thử vào một ống nghiệm riêng chứa Cu(OH)2 và lắc đều. Mẫu thử làm cho Cu(OH)2 tan tạo dd màu xanh lam là glixerol.

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 4) Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 4)

- Mẫu thử không làm Cu(OH)2 không tan là 2 chất còn lại.

- Cho vài giọt dd brom vào 2 mẫu thử còn lại, lắc nhẹ. Mẫu thử nào phản ứng làm xuất hiện kết tủa trắng là phenol.Không hiện tượng gì là etanol:

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 2:

a/ Tính được số mol CO2 = 0,35 (mol); số mol H2O = 0,5 (mol)

- Gọi CTPT tổng quát của hai ancol là

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 4)

- Viết đúng PTHH đốt cháy:

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 4)

- Từ tỉ lệ số mol:

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 4)

- Vậy 2 ancol C2H5OH và C3H7OH

b/ Gọi số mol C2H5OH và C3H7OH lần lượt là x và y (mol)

   + Bảo toàn C: 2x + 3y = 0,35

   + Bảo toàn H: 3x + 4y = 0,5

- Giải hệ ⇒ x = 0,1; y = 0,05

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 4)

Câu 3:

- Gọi số mol etanol; propan – 2 – ol; glixerol trong TN1 lần lượt là a; b; c (mol)

   ⇒ 46a + 60b + 92c = 2,58 (I)

Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 4)

- Theo số mol khí ⇒ a + b + 3c = 0,06 (II)

- Gọi số mol etanol; propan – 2 – ol; glixerol trong TN2 lần lượt là ka; kb; kc (mol)

- Có ka + kb + kc = 0,12

- Bảo toàn C: 2ka + 3kb + 3kc = 0,33

- Lập tỉ lệ ⇒ 3a – b – c = 0 (III)

- Giải hệ ⇒ a = 0,01; b = 0,02; c = 0,01

   ⇒ % khối lượng etanol; propan – 2 – ol; glixerol lần lượt là 17,83%; 46,51% và 35,66%.

Câu 4:

   Đề thi Giữa kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án (Đề 4)

   nH2 = 0,5 = nA → A có hai nhóm OH.

- A + NaOH tỉ lệ 1 : 1 ⇒ A có 1 nhóm OH gắn trực tiếp vào vòng benzen và 1 nhóm OH ngoài vòng benzen.

- A có dạng HO – C6H4 – R – CH2OH

- Số C bằng 7 = > R = 0

   ⇒ A là HO - C6H4– CH2OH. Xác định đúng 3 CTCT phù hợp

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa