Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

    Đề kiểm tra môn Hóa 11

    Thời gian: 45 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: O = 16, H = 1, C = 12, Ag = 108.

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Thuốc nổ TNT (trinitrotoluen) được điều chế trực tiếp từ:

A. benzen.      B. metylbenzen.

C. vinylbenzen.      D. p – xilen.

Câu 2: Glixerol là ancol có số nhóm hiđroxyl (-OH) là:

A. 2.      B. 3.

C. 4.      D. 1.

Câu 3: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là:

A. anilin.        B. phenol.

C. axit acrylic.      D. metyl axetat.

Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng:

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

- Tên gọi của Z là:

A. glucozơ.      B. etanol.

C. axit axetic.      D. ancol etylic.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường.

B. Các ancol có tính bazơ mạnh.

C. Các ancol đa chức đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

D. Các ancol bậc III không bị oxi hóa bởi CuO.

Câu 6: (CH3)2CH - C6H5 có tên gọi là:

A. propylbenzen.

B. n - propylbenzen.

C. iso – propylbenzen.

D. đimetylbenzen.

Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ A, đồng đẳng của benzen thu được 10,08 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của A là:

A. C9H12.      B. C8H10.

C. C7H8.      D. C10H14.

Câu 8: Nhận định nào sau đây là đúng ?

A. Hợp chất CH3CH2OH là ancol etylic.

B. Ancol là hợp chất hữu cơ trong phân tử nhóm - OH.

C. Hợp chất C6H5CH2OH là phenol.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 9: Cho 0,32 gam CH3OH phản ứng với lượng vừa đủ Na thu được thể tích khí ở đktc là:

A. 0,224 lít.      B. 0,112 lít.

C. 0,336 lít.      D. 0,448 lít.

Câu 10: Số đồng phân phenol ứng với công thức phân tử C7H8O là:

A. 2.      B. 3.

C. 5.      D. 4

II. Phần tự luận

Câu 1: Dùng phương pháp hóa học phân biệt các dung dịch sau: etylen glicol; propan – 2 - ol và phenol chứa trong bình mất nhãn. Viết PTHH xảy ra nếu có.

Câu 2: Cho m gam một ancol đơn chức X tác dụng với Na vừa đủ thu được 12,3 gam muối và 1,68 lít khí (ở đktc).

   a/ Viết PTHH xảy ra và xác định CTPT của X.

   b/ Viết các CTCT của ancol X và gọi tên theo danh pháp thay thế.

Câu 3: Chia 40,2 gam hỗn hợp G gồm: etylenglicol; glixerol; phenol thành 2 phần bằng nhau :

   Phần 1 : Cho vào bình đựng Na dư thu được 6,16 lít khí ở đktc.

   Phần 2 : Hòa tan tối đa 9,8 gam Cu(OH)2.

- Tính thành phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 4: Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế được 1,0 kg nitrobenzen. Biết hiệu suất cả quá trình là 70%.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 2 3 4 5
Đ/A B B B C D
Câu 6 7 8 9 10
Đ/A C A A B B

Câu 1:

- Thuốc nổ TNT (trinitrotoluen) được điều chế trực tiếp từ toluen (hay metylbenzen).

- Chọn đáp án B.

Câu 2:

- Glixerol: C3H5(OH)3.

- Chọn đáp án B.

Câu 3:

- Phenol tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3.

- Chọn đáp án B.

Câu 4:

- Chọn đáp án C.

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

Câu 5:

- Phát biểu đúng:

   Các ancol bậc III không bị oxi hóa bởi CuO.

- Chọn đáp án D.

Câu 6:

   (CH3)2CH - C6H5 có tên gọi là iso – propylbenzen.

- Chọn đáp án C.

Câu 7:

- Đặt A có CTPT: CnH2n – 6 (n ≥ 6)

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

   Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

- Vậy A là C9H12. Chọn đáp án A.

Câu 8:

- Nhận định đúng : Hợp chất CH3CH2OH là ancol etylic.

- Chọn đáp án A.

Câu 9:

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

   → V = 0,005.22,4 = 0,112 lít.

- Chọn đáp án B.

Câu 10:

   C7H8O có 3 đồng phân là phenol.

- Chọn đáp án B.

II. Phần tự luận

Câu 1:

- Đánh số thứ tự từng lọ, trích mẫu thử.

- Cho mỗi mẫu thử vào một ống nghiệm riêng chứa Cu(OH)2 và lắc đều. Mẫu thử làm cho Cu(OH)2 tan tạo dd màu xanh lam là etylenglicol.

- Mẫu thử không làm Cu(OH)2 không tan là 2 chất còn lại

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2) Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

- Cho vài giọt dd brom vào 2 mẫu thử còn lại, lắc nhẹ. Mẫu thử nào phản ứng làm xuất hiện kết tủa trắng là phenol. Không hiện tượng gì là propan – 2 – ol.

   Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

Câu 2:

a/ Tính được nkhí = 0,075 mol

- Đặt CTPT ancol đơn chức là ROH hay CxHyOH

- Nếu đặt là CnH2n + 1OH (không cho điểm do chưa biết ancol no hay không)

- PTHH :

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

   MRONa = 12,3: 0,15 = 82 ⇒ R = 43 (- C3H7)

- CTPT ancol là C3H7OH.

b/ Các CTCT:

   CH3 – CH2 – CH2 – OH: propan – 1 – ol

   CH3 – CH(OH) – CH3: propan – 2 – ol.

- Viết đúng mỗi CTCT và gọi tên 0,25 điểm

Câu 3:

- Gọi số mol trong mỗi phần:

   C2H4(OH)2 là x mol;

   C3H5(OH)3 y mol;

   C6H5OH z mol.

- Ta có: 62x + 92y + 94z = 20,1 (I)

- Phần I:

   Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

   Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

   Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

   → 2x + 3y + z = 0,55 (II)

- Phần II:

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2) Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2) Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

- Tìm được: x + y = 0,2 (III)

- Giải hệ được: x = 0,1; y = 0,1; z = 0,05.

- Tính % khối lượng:

   C2H4(OH)2 = 30,85%;

   C3H5(OH)3 = 45,77%;

   C6H5OH = 23,38%.

Câu 4:

- Ta có sơ đồ:

   Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

   Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

- Do H = 70% nên:

   Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Khóa học 11