Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Bài giảng: Ôn tập Học kì 1 - Thầy Lê Thành Đạt (Giáo viên VietJack)

     Đề thi Toán lớp 11 - Năm học ....

     Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(1;0) . Phép quay tâm O góc 90o biến điểm M thành M’ có tọa độ là

A. (0;2) .

B. (0;1) .

C. (1;1) .

D. (2;0) .

Câu 2 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) tương đương với phương trình nào sau đây ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 3 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) có nghiệm là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 4 : Khẳng định nào sau đây là sai ?

A. Hàm số y = x + xcos là hàm số chẵn.

B. Hàm số y = sinx là hàm số lẻ.

C. Hàm số y = cosx là hàm số chẵn.

D. Hàm số y = x + sinx là hàm số lẻ.

Câu 5 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) biến đường thẳng Δ: x - y -1 = 0 thành đường thẳng Δ' có phương trình là

A.x - y - 1 = 0 .

B. x + y - 1 = 0 .

C. x - y - 2 = 0 .

D. x + y + 2 = 0 .

Câu 6 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, điểm M(1;1) . Phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) biến M thành điểm M’ có tọa độ là

A. (2;1)

B. (1;0)

C. (1;2)

D. (2;0)

Câu 7 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

A. Có đúng hai mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng cho trước.

B. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng không chứa điểm đó.

C. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng chứa điểm đó.

D. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và một đường thẳng cho trước.

Câu 8 : Có 8 đội bóng chuyền nữ thi đấu theo thể thức vòng tròn (hai đội bóng chuyền bất kì chỉ gặp nhau một lần) và tính điểm. Số trận đấu được tổ chức là

A. 28.

B. 56.

C. 8.

D. 40320.

Câu 9 : Giả sử một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện, hành động kia có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất. Công việc đó có

A. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện.

B. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện.

C. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện.

D. Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) cách thực hiện.

Câu 10 : Kí hiệu Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) là số các tổ hợp chập k của n phần tử Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) . Khi đó Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) bằng

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 11 : Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 12 : Từ các chữ số 1, 2,3, 4,5, 6, 7 và 8 lập được bao nhiêu số gồm 5 chữ số khác nhau đôi một?

A. 120.

B. 6720.

C. 7620.

D. 210.

Câu 13 : Số hạng chứa x trong khai triển của biểu thức (x + 1)6

A. 7x

B. 5x

C. 4x

D. 6x

Câu 14 : Tìm tập xác định D của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 15 : Tìm tập xác định D của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 16 : Số nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) với Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) là?

A. 2.

B. 4.

C. 6.

D. 7.

Câu 17 : Tập xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 18 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy . Phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) biến đường tròn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) thành đường tròn (C') có phương trình

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 19 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, điểm M(1;1) N(1;-1) . Phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) biến M thành điểm N. Khi đó ta có

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 20 : Số vị trí biểu diễn các nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) trên đường tròn lượng giác là?

A.1

B. 2

C. 4

D. 6

Câu 21 : Tính tổng T các nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) trên khoảng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 22 : Tìm nghiệm dương nhỏ nhất Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) của Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 23 : Trên bàn có 8 cây bút chì khác nhau, 6 cây bút bi khác nhau và 10 cuốn tập khác nhau. Một học sinh muốn chọn một đồ vật duy nhất hoặc một cây bút chì hoặc một cây bút bi hoặc một cuốn tập thì số cách chọn khác nhau là:

A. 480

B. 24

C. 48

D. 60

Câu 24 : Một bó hoa có 5 hoa hồng trắng, 6 hoa hồng đỏ và 7 hoa hồng vàng. Hỏi có mấy cách chọn lấy ba bông hoa có đủ cả ba màu.

A. 240

B. 210

C.18

D. 120

Câu 25 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Phép tịnh tiến theo vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) biến đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) thành đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) . Khi đó ta có

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 26 : Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau

A. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt

B. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng còn vô số điểm chung nữa

C. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng

D. Nếu một đường thẳng có một điểm thuộc mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó

Câu 27 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 biến đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 28 : Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt hai chấm là :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 29 : Giá trị lớn nhất của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) là:

A. -7

B. -3

C. 3

D. -5

Câu 30 : Xếp 2 học sinh nam khác nhau và 2 học sinh nữ khác nhau vào một hàng ghế dài có 6 chỗ ngồi sao cho 2 học sinh nam ngồi kề nhau và 2 học sinh nữ ngồi kề nhau. Hỏi có bao nhiêu cách ?

A. 720.

B. 48.

C. 120.

D. 16.

Câu 31 : Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 24 thẻ được đánh số từ 1 đến 24. Xác suất để thẻ lấy được ghi số chia hết cho 4 là :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 32 : Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB)(SCD) là:

A. Đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng AD

B. Đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng BD

C. Đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng AC

D. Đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng CD

Câu 33 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, phép vị tự tâm I(1;2) tỉ số k biến điểm M(3;3) thành điểm M'(5;7) . Khi đó k bằng bao nhiêu?

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 34 : Biết hệ số của số hạng chứa x2 trong khai triển của biểu thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) là 220. Tìm Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 35 : Số hạng không chứa x trong khai triển của biểu thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 36 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) tương đương với phương trình

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 37 : Số nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) trên khoảng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) là:

A. 7.

B. 5.

C. 8.

D. 6.

Câu 38 : Đề cương ôn tập cuối năm môn Toán lớp 11 có 50 câu hỏi. Đề thi cuối năm gồm 5 câu trong số 50 câu đó. Một học sinh chỉ ôn 25 câu trong đề cương. Giả sử các câu hỏi trong đề cương đều có khả năng được chọn làm câu hỏi thi như nhau. Xác suất để có ít nhất 3 câu hỏi của đề thi cuối năm nằm trong số 25 câu hỏi mà học sinh nói trên đã ôn tập là :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 39 : Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho bạn An và bạn Dũng luôn ngồi ở hai đầu ghế?

A. 120

B. 16

C. 12

D. 24.

Câu 40 : Trên giá sách muốn xếp 20 cuốn sách khác nhau. Có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho tập 1 và tập 2 không đặt cạnh nhau.

A. 20! – 18!

B.20!- 19!

C. 20!- 18!. 2!

D.19!. 18

Câu 41 : Một thùng có 7 sản phầm, trong đó có 4 sản phầm loại I và 3 sản phầm loại II. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Xác suất để lấy được 2 sản phẩm cùng loại là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 42 : Số hạng không chứa x trong khai triển Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 43 : Cho tập A = {0,1,2......9} Số các số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau lấy ra từ tập A là?

A. 30420

B.27162

C.27216

D.30240

Câu 44 : Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?

A. 249

B.7440

C.3204

D. 2942

Câu 45 : Trong một ban chấp hành đoàn gồm 7 người, cần chọn 3 người trong ban thường vụ. Nếu không có sự phân biệt về chức vụ của 3 người trong ban thường vụ thì có bao nhiêu các chọn?

A. 25

B. 30

C. 40

D. 35

Câu 46 : Trong mặt phẳng cho tập hợp P gồm 2018 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng mà hai đầu mút thuộc P ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 47 : Cho 10 điểm phân biệt A1; A2;....;A100 trong đó có 4 điểm A1;A2;A3;A4 thẳng hàng, ngoài ra không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh được lấy trong 10 điểm trên?

A. 96 tam giác.

B.60 tam giác.

C. 116 tam giác.

D. 80 tam giác.

Câu 48 : Cho hai đường thẳng song song d1 và d2 . Trên d1 lấy 17 điểm phân biệt, trên d2 lấy 20 điểm phân biệt. Tính số tam giác mà có các đỉnh được chọn từ 37 điểm này.

A. 5690

B. 5960

C. 5950

D. 5590

Câu 49 : Số giao điểm tối đa của 5 đường tròn phân biệt là:

A.10

B. 20

C. 18

D. 22

Câu 50 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Phép đối xứng trục là phép đồng nhất

B. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép vị tự ta được phép đồng dạng.

C. Phép đồng dạng là một phép dời hình.

D. Phép vị tự là một phép dời hình.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Câu 1 : Chọn B

Câu 2 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 3 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 4 : Chọn A

Xét phương án A:

Ta có

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Do đó; hàm số y = x + cosx là hàm số không chẵn; không lẻ

Câu 5 : Chọn A

Ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Vì điểm M thuộc đường thẳng Δ nên : x – y – 1 = 0 (*)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Thay vào (*) ta được:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 6 : Chọn C

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 7 : Chọn B

Ta có A sai vì nếu điểm đó thuộc đường thẳng thì sẽ có vô số mặt phẳng.

+) B đúng

+) C sai (suy ra từ A).

+) D sai (suy ra từ A).

Câu 8 : Chọn A

Số trận đấu được tổ chức là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 9 : Chọn C

Công việc đó có m + n cách thực hiện.

Câu 10 : Chọn D

Câu 11 : Chọn C

Hàm số y = cotx nghịch biến trên khoảng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 12 : Chọn B

Gọi số có 5 chữ số thỏa mãn đầu bài là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

+ chọn a có 8 cách

+ Chọn b: có 7 cách

+ Chọn c có 6 cách

+ Chọn d co 5 cách

+ Chọn e có 4 cách

Theo quy tắc nhân có 8.7.6.5.4 = 6720 số thỏa mãn.

Câu 13 : Chọn D

Ta có

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Số hạng chứa x cần thỏa mãn:

6 - k = 1 ⇒ k = 5

Vậy số hạng chứa x là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 14 : Chọn A

Hàm số xác định khi và chỉ khi các điều kiện sau thỏa mãn đồng thời

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) , xác định và cot x xác định.

Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) xác định ⇔ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

cot x xác định Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Do đó hàm số xác định Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Vậy tập xác định Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 15 : Chọn D

Hàm số xác định khi và chỉ khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) .

Do Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Vậy tập xác định Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 16 : Chọn B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Vậy có tất cả 4 nghiệm thỏa mãn bài toán.

Câu 17 : Chọn A

Điều kiện: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 18 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 19 : Chọn D

Ta có : Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 20 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 21 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 22 : Chọn B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

So sánh hai nghiệm ta được nghiệm dương nhỏ nhất là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 23 : Chọn B

Nếu chọn một cây bút chì thì sẽ có 8 cách.

Nếu chọn một cây bút bi thì sẽ có 6 cách.

Nếu chọn một cuốn tập thì sẽ có 10 cách.

Theo qui tắc cộng, ta có 8+ 6 + 10 = 24cách chọn.

Câu 24 : Chọn B

Để chọn ba bông hoa có đủ cả ba màu (nghĩa là chọn một bông hoa hồng trắng- một bông hoa hồng đỏ- hoa hồng vàng), ta có:

Có 5 cách chọn hoa hồng trắng.

Có 6 cách chọn hoa hồng đỏ.

Có 7 cách chọn hoa hồng vàng.

Vậy theo qui tắc nhân ta có 5.6.7 = 210 cách.

Câu 25 : Chọn C

Lấy A(1;1)∈ d và vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Vì A’ thuộc d’ suy ra a + 1 + 2(b + 1) - 7 = 0 ⇔ a + 2ab = 4 .

Trong các phương án chỉ có phương án C thỏa mãn

Câu 26 : Chọn D

Mệnh đề: A, B, C đúng.

Mệnh đề D chỉ đúng khi đường thẳng nằm trong mặt phẳng , còn khi đường thẳng cắt mặt phẳng tại một điểm thì mệnh đề trên là sai .

Câu 27 : Chọn B

Gọi d': x + y + m = 0 là ảnh của d’ qua phép vị tự tâm O.

O ∈ d suy ra O chính là ảnh của O qua V(O;k) .

Vậy (d'): x + y = 0 .

Câu 28 : Chọn A

TH1: Gieo lần 1 xuất hiện mặt 2 chấm, lần 2 không xuất hiện mặt 2 chấm ⇒ có 5 cách.

TH2: Gieo lần 1 không xuất hiện mặt 2 chấm, lần 2 xuất hiện mặt 2 chấm ⇒ có 5 cách.

TH3: Gieo cả 2 lần đều được mặt 2 chấm ⇒ có 1 cách.

Vậy xác suất cần tính là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) .

Câu 29 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Vậy ymax = -3

Câu 30 : Chọn B

Coi 2 bạn nam ngồi cạnh nhau là 1 phần tử X, 2 bạn nữ ngồi cạnh nhau là 1 phần tử Y.

Chọn 2 ghế từ 4 ghế để xếp 2 phần tử X; Y có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) cách

Đổi chỗ 2 bạn nữ ta có them 1 cách. Nên số cách xếp 2 bạn nữ trong Y là 2.

Số cách xếp 2 bạn nam trong X là 2

Theo quy tắc nhân, có tất cả Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) cách.

Câu 31 : Chọn

Lấy ngẫu nhiên 1 thẻ trong 24 thẻ có 24 cách suy ra n(Ω) = 24 .

Trong các số từ 1 đến 24 có số {4;8;12;16;20;24} chia hết cho 4.

Suy ra số kết quả thuận lợi cho biến cố là n(X) = 6 .

Vậy Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 32 : Chọn D

Xét giao tuyến của 2 mặt phẳng ( SAB) và (SCD) có:

S chung

AB// CD

AB ⊂ (SAB) ; CD ⊂ (SCD)

Suy ra giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB), (SCD) là đường thẳng đi qua S và song song với đường thẳng CD.

Câu 33 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 34 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 35 : Chọn D

Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Số hạng không chứa x khi k = 10 , hệ số của nó là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) .

Câu 36 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 37 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 38 : Chọn C

Không gian mẫu là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Giả sử trong 25 câu có 3 câu hỏi đề thi: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) .

Giả sử trong 25 câu có 4 câu hỏi đề thi: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Giả sử trong 25 câu có 5 câu hỏi đề thi: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Xác suất cần tìm là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 39 : Chọn C

Xếp An và Dũng ngồi hai đầu ghế có 2! cách xếp.

Số cách xếp 3 bạn Bình, Chi, Lệ vào 3 ghế còn lại là một hoán vị của 3 phần tử nên có có 3! cách.

Vậy có 2!.3! = 12 cách.

Câu 40 : Chọn D

• Sắp xếp 20 cuốn sách trên giá là một hoán vị của 20 phần tử nên ta có

20! cách sắp xếp.

• Khi hai cuốn tập 1 và tập 2 đặt cạnh nhau (thay đổi vị trí cho nhau), ta coi đó là một phần tử và cùng sắp xếp với 18 cuốn sách còn lại trên giá nên có 2. 19! cách sắp xếp.

Vậy có tất cả 20! - 2.19! = 19!.18 cách sắp xếp theo yêu cầu bài toán.

Câu 41 : Chọn B

Không gian mẫu là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Không gian biến cố là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 42 : Chọn C

Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Số hạng không chứa x khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 43 : Chọn C

Gọi số cần tìm là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) .

Chọn a có 9 cách.

Chọn b; c; d; e từ 9 số còn lại có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) = 3024 cách.

Vậy có 9. 3024 = 27216.

Câu 44 : Chọn B

Ta chia thành các trường hợp sau:

TH1: Nếu số 123 đứng đầu thì có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) số.

TH2: Nếu số 321 đứng đầu thì có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) số.

TH3: Nếu số 123; 321 không đứng đầu

Khi đó có 6 cách chọn số đứng đầu ( khác 0; 1; 2; 3 ).

khi đó còn 6 vị trí:

có 4 cách xếp 3 số 321 hoặc 123, còn lại 3 vị trí có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) cách chọn các số còn lại.

Do đó trường hợp này có 6.2.4.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) = 5760

Suy ra tổng các số thoả mãn yêu cầu là 2.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) + 5760 = 7440 .

Câu 45 : Chọn D

Vì không xét đến sự phân biệt chức vụ của 3 người trong ban thường vụ nên mỗi cách chọn ứng với một tổ hợp chập 3 của 7 phần tử.

Như vậy, ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) = 35 cách chọn ban thường vụ.

Câu 46 : Chọn D

Với hai điểm bất kỳ trong n điểm ta luôn được một đoạn thẳng.

Vậy số đoạn thẳng cần tìm chính là một tổ hợp chập 2 của 2018 phần tử (điểm).

Như vậy, ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) đoạn thẳng.

Câu 47 : Chọn C

Số cách lấy 3 điểm từ 10 điểm phân biệt là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Số cách lấy 3 điểm bất kì trong 4 điểm A1 ; A2 ; A3 ; A4Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Khi lấy 3 điểm bất kì trong 4 điểm A1 ; A2 ; A3 ; A4 thì sẽ không tạo thành tam giác.

Như vậy, số tam giác tạo thành 120 - 4 = 116 tam giác.

Câu 48 : Chọn C

Một tam giác được tạo bởi ba điểm phân biệt nên ta xét:

TH1. Chọn 1 điểm thuộc d1 và 2 điểm thuộc d2Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) tam giác.

TH2. Chọn 2 điểm thuộc d1 và 1 điểm thuộc d2Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) tam giác.

Như vậy, ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) tam giác cần tìm.

Câu 49 : Chọn B

Hai đường tròn cho tối đa hai giao điểm.

Và 5 đường tròn phân biệt cho số giao điểm tối đa khi 2 đường tròn bất kỳ trong 5 đường tròn đôi một cắt nhau.

Vậy số giao điểm tối đa của 5 đường tròn phân biệt là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 50 : Chọn B

Tham khảo các Đề thi môn Toán lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-thi-toan-lop-11-hoc-ki-1.jsp


2004 - Toán Lý Hóa