Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Bài giảng: Ôn tập Học kì 1 - Thầy Lê Thành Đạt (Giáo viên VietJack)

     Đề thi Toán lớp 11 - Năm học ....

     Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 : Phương trình: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) có các nghiệm là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 2 : Số nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) trong khoảng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

A. 5

B. 7

C. 4

D. 6

Câu 3 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) tương đương với phương trình

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 4 : Cho đa giác đều n đỉnh, Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) . Tìm n biết rằng đa giác đã cho có 135 đường chéo.

A. n = 15

B. n = 27

C. n = 8

D. n = 18

Câu 5 : Phương trình nào sau đây vô nghiệm

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 6 : Cho đường tròn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) . Ảnh của đường tròn (C) qua phép ĐO là đường tròn có phương trình nào dưới đây?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 7 : Gieo một con xúc sắc cân đối đồng chất hai lần. Tính xác suất sao cho tổng số chấm của hai lần gieo là số lẻ

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 8 : Tập nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 9 : Điều kiện xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 10 : Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 11 : Tập xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 12 : Giải phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 13 : Lớp 11A7 có 18 nam và 24 nữ. Chọn ngẫu nhiên hai học sinh để hát song ca. Xác suất để trong đó có ít nhất một nam là?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 14 : Giá trị nhỏ nhất của y = 4 - 3cos2x là

A. 1

B. 7

C. -7

D. -3

Câu 15 : Cho tập A = {0;1;2;3;4;5;6;7} .Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có bốn chữ số đôi một khác nhau?

A. 2048

B. 420

C. 840

D. 750

Câu 16 : Cho đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) . Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng (d) :

A. (-1;5)

B. (-2;3)

C. (2;3)

D. (-3;-1)

Câu 17 : Một tổ gồm 7 nam và 6 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 4 em đi trực nhật sao cho có ít nhất 2 nữ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 18 : Phương trình 2cosx + 1 = 0 có nghiệm là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 19 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Phép đối xứng trục là phép đồng nhất

B. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép vị tự ta được phép đồng dạng.

C. Phép đồng dạng là một phép dời hình.

D. Phép vị tự là một phép dời hình.

Câu 20 : Cho 2 đường thẳng song song. Trên đường thẳng thứ nhất lấy 7 điểm phân biệt, trên đường thẳng thứ hai lấy 9 điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác có các đỉnh thuộc tập 16 điểm đã lấy trên hai đường thẳng trên?

A. 560 tam giác.

B. 270 tam giác.

C. 441 tam giác.

D. 150 tam giác.

Câu 21 : Từ một hộp chứa ba quả cầu trắng và hai quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời hai quả. Tính xác suất để hai quả đó cùng màu

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 22 : Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sinx - cosx là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 23 : Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất liên tiếp ba lần. Gọi A là biến cố “Có ít nhất hai mặt sấp xuất hiện liên tiếp” và B là biến cố “Kết quả ba lần gieo là như nhau”. Xác định biến cố A ∪ B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 24 : Trong mp oxy cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) và điểm A(1;3) . Tìm ảnh của A qua phép Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) ?

A. (-1;2)

B. (-1;-2)

C. (1;-2)

D. (3;4)

Câu 25 : Có hai chiếc hộp: Hộp thứ nhất chứa bốn bi xanh, ba bi vàng; Hộp thứ hai chứa hai bi xanh, một bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp một viên bi. Xác suất để được hai bi xanh là;

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 26 : Biết n là số nguyên dương thỏa mãn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) . Giá trị của n là:

A. 15

B. 16

C. 14

D. 12

Câu 27 : Trong mặt phẳng, với hệ tọa độ Oxy , cho điểm M(1;-3) . Phép tịnh tiến theo véctơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) biến M thành điểm

A. M'(1;7)

B. M'(3;2)

C. M'(3;1)

D. M'(-1;-7)

Câu 28 : Trong mp Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x + y - 3 = 0 . Ảnh của đường thẳng d qua phép V(O;-2) biến đường thẳng d thành đường thẳng có phương trình là:

A. -3x + y + 3 = 0

B. 3x + y + 6 = 0

C. 3x + y - 6 = 0

D. 3x + y - 3 = 0

Câu 29 : Lớp 11A7 có 18 học sinh nam và 24 học sinh nữ. Thầy chủ nhiệm cần chọn 10 học sinh để luyện tập vũ khúc sân trường. Hỏi thầy chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn 10 học sinh sao cho có ít nhất 1 học sinh nữ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 30 : Hàm số y = sin2x - tan2x tuần hoàn với chu kỳ là bao nhiêu?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 31 : Giải phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 32 : Sắp xếp 5 người trong đó có An và Linh ngồi vào 5 ghế thẳng hàng. Xác suất để An và Linh không ngồi cạnh nhau là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 33 : Từ thành phố A tới thành phố B có 4 con đường, từ thành phố B tới thành phố C có 5 con đường. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A tới C qua B chỉ một lần.

A.9

B. 20

C. 1

D. 25

Câu 34 : Phương trình sin2x - 3sinx + 2 = 0

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 35 : Trong mặt phẳng mo Oxy cho đường thẳng d có phương trình: x - 2y + 3 = 0 . Ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo véctơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) có phương trình:

A. x - 2y + 1 = 0

B. x - 2y + 3 = 0

C. 2x - 4y + 3 = 0

D. x - 2y - 1 = 0

Câu 36 : Phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số -2 biến đường tròn : (x - 1)2 - (y - 2)2 = 4 thành:

A. (x - 2)2 - (y - 4)2 = 16

B. (x - 4)2 - (y - 2)2 = 4

C. (x - 1)2 - (y - 2)2 = 16

D. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 16

Câu 37 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 38 : Để chào mừng ngày 26/3 Đoàn trường THPT XXX tổ chức giải bóng đá có 10 đội tham dự theo thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm (hai đội bất kỳ đều gặp nhau đúng 1 trận). Hỏi đoàn trường phải tổ chức bao nhiêu trận đấu ?

A. 10 trận

B. 45 trận

C. 90 trận

D. Kết quả khác

Câu 39 : Đường thẳng đi qua điểm A(-2;1) và song song với đường thẳng y = 2x - 3 có phương trình là

A. y = -2x + 3

B. y = 2x - 6

C. y = 2x + 5

D. y = -2x - 5

Câu 40 : Cho tập A = {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9} . Số các số tự nhiên có năm chữ số đôi một khác nhau được lấy ra từ tập A là

A. 30420

B. 27216

C. 15120

D. 27162

Câu 41 : Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x - 3y + 1 = 0 . Để phép tịnh tiến theo vector Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) biến đường thẳng d thành chính nó thì Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) phải là vecto nào trong số các vecto sau ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 42 : Một thùng có 7 sản phẩm, trong đó có 4 sản phầm loại I và 3 sản phầm loại II. Lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Xác suất để lấy được 2 sản phẩm cùng loại là

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 43 : Số hạng không chứa x trong khai triển Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 44 : Cho tanα = -2 . Giá trị của biểu thức Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 45 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) có các họ nghiệm là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 46 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M'(-3;2) là ảnh của điểm M qua phép quay tâm O góc 90o thì điểm M có tọa độ là:

A. (2;-3)

B. (2;3)

C. (-2;-3)

D. (3;-2)

Câu 47 : Tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

A. 22018 - 1

B. 22018 + 1

C. 22018

D. 22018 - 2

Câu 48 : Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d: x + 2y - 3 = 0 . Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 và phép tịnh tiến theo vector Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) biến d thành đường thẳng d’ có phương trình:

A. x + 2y - 6 = 0

B. x + 2y - 11 = 0

C. x + 2y + 6 = 0

D. x + 2y + 11 = 0

Câu 49 : Tập xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 50 : Trong các giá trị sau, giá trị nào là nghiệm của phương trình : Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Câu 1 : Chọn B

Ta thấy cosx = 0 không thỏa mãn phương trình đã cho

chia cả 2 vế của phương trình cho cos2x , ta được:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 2 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 3 : Chọn A

Phương trình đã cho

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 4 : Chọn D

Đa giác lồi n đỉnh thì có n cạnh. Nếu vẽ tất cả các đoạn thẳng nối từng cặp trong n đỉnh này thì có một bộ gồm các cạnh và các đường chéo.

Vậy để tính số đường chéo thì lấy tổng số đoạn thẳng dựng được trừ đi số cạnh, với

• Tất cả đoạn thẳng dựng được là bằng cách lấy ra 2 điểm bất kỳ trong n điểm, tức là số đoạn thẳng chính là số tổ hợp chập 2 của n phần tử.

Như vậy, tổng số đoạn thẳng là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

• Số cạnh của đa giác lồi là n

Suy ra số đường chéo của đa giác đều n đỉnh là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Theo bài ra, ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 5 : Chọn B

Các phương trình ở các đáp án A, C và D có nghiệm.

Xét phương trình: 2sinx - 3cosx = 4

Vì 42 < 22 + (-3)2 nên phương trình vô nghiệm

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 6 : Chọn B

Đường tròn (C) có tâm I(-2;1) và bán kính R = 3

D0(I) = I'(2;-1)

Gọi (C') là ảnh của (C) qua phép D0 ⇒ (C') tâm I'(2'-1) và bán kính R’ = R = 3 .

Khi đó (C'): (x - 2)2 + (y + 1)2 = 9

Câu 7 : Chọn A

Số phần tử của không gian mẫu là: n(Ω)= 6.6 = 36 (phần tử)

Để tổng số chấm lẻ thì số cách chọn là: 6.3 = 18 (cách)

Xác suất để tổng số chấm của hai lần gieo là số lẻ là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 8 : Chọn D

Điều kiện: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Với điều kiện (*) phương trình đã cho

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 9 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 10 : Chọn B

Câu 11 : Chọn B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 12 : Chọn B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 13 : Chọn B

Số cách chọn ngẫu nhiên 2 học sinh là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) (Cách)

Số cách chọn 2 học sinh để có ít nhất 1 nam là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) (Cách)

Xác suất để có ít nhất 1 nam là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 14 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 15 : Chọn D

Gọi số tự nhiên có 4 chữ số thỏa mãn đề bài là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

+) Nếu d = 0 thì số cách chọn abc là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) (cách)

+) Nếu d ∈ {2;4;6} thì a có 6 cách chọn ⇒ số cách chọn là bc là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Trong trường hợp này có: 3.6.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) = 540 (cách)

Số các số thỏa mã đề bài là: 210 + 540 = 710 (số)

Câu 16 : Chọn A

Thay điểm x = -1 ⇒ t = 1 ⇒ y = 5 ⇒ điểm (1;-5) ∈ d

Câu 17 : Chọn B

Có các cách chọn sau:

+) 2 nữ, 2 nam Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) (cách)

+) 3 nữ, 1 nam Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) (cách)

+) 4 nữ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) (cách)

Theo quy tắc cộng, số cách chọn là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) (cách)

Câu 18 : Chọn A

Phương trình đã cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 19 : Chọn B

Câu 20 : Chọn C

TH1. Lấy 2 điểm thuộc d1 ; 1 điểm thuộc d2Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) tam giác

TH2. Lấy 1 điểm thuộc d2 ; 2 điểm thuộc d1Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) tam giác

Vậy số tam giác cần tìm là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 21 : Chọn D

Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu trong 5 quả cầu có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) cách

TH1. 2 quả cầu lấy ra cùng màu trắng ⇒ có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) cách

TH1. 2 quả cầu lấy ra cùng màu đen ⇒ có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) cách

Vậy xác suất cần tính là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 22 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 23 : Chọn C

Phần tử của biến cố B là B = {SSS;NNN}

Phần tử của biến cố A là A = {SSN;SSS;NSS} .

Vậy A ∪ B = {SSS;SSN;;NSS;NNN}

Câu 24 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 25 : Chọn C

Lấy 1 bi từ hộp thứ nhất có 7 cách, 1 bi từ hộp thứ hai có 3 cách ⇒ n(Ω) = 3.7 = 21

Lấy 1 bi xanh từ hộp thứ nhất có 4 cách, 1 bi xanh từ hộp thứ hai có 2 cách ⇒ n(X) = 4.2 = 8

Vậy xác suất cần tính là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 26 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 27 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 28 : Chọn B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 29 : Chọn B

Lớp học có tất cả 42 học sinh

Số cách chọn 10 học sinh từ 42 học sinh là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Giả sử trong 10 học sinh được chọn không có học sinh nữ có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) cách chọn

Vậy số cách chọn thỏa mãn yêu cầu bài toán là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 30 : Chọn D

Hàm số y = sin 2x tuần hoàn với chu kì Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Hàm số y = tan2x tuần hoàn với chu kì Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Do đó; hàm số đã cho tuần hoàn với chu kì T = π

Câu 31 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 32 : Chọn D

Sắp xếp 5 người vào 5 ghế có 5! = 120 cách

Giả sử An và Linh ngồi cạnh nhau, khi đó coi An và Linh là một phần tử + 3 người còn lại ngồi vào ghế.

Khi đó, có 2!.4! = 48 cách sắp xếp để An và Linh ngồi cạnh nhau

Vậy có 120 - 48 = 72 cách sắp xếp để An và Linh không ngồi cạnh nhau

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 33 : Chọn B

Đi từ A → B có 4 cách, đi từ B → C có 5 cách.

Theo quy tắc nhân, đi từ A → C có 4 x 5 = 20 cách

Câu 34 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 35 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 36 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 37 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 38 : Chọn B

Cứ 2 đội ta sẽ có 1 trận bóng đá

Với 10 đội, đoàn trưởng phải tổ chức số trận là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 39 : Chọn C

Gọi phương trình đường thẳng cần tìm là (d): y = ax + b

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Mà (d) đi qua A(2;-1) ⇒ -2a + b = 1 ⇔ b = 5

Vậy phương trình đường thẳng d): y = 2x + 5

Câu 40 : Chọn B

Gọi số cần tìm có dạng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) với a,b,c,d,e ∈ A

Suy ra a có 9 cách chọn, b có 9 cách chọn, c có 8 cách chọn, d có 7 cách chọn, e có 6 cách chọn.

Khi đó, có tất cả 9.9.8.7.6 = 27216 số cần tìm

Câu 41 : Chọn A

Giả sử vector Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) .

Gọi M(x;y) là điểm thuộc đường thẳng d và M'(x';y') là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến vector Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3) .

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 42 : Chọn B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 43 : Chọn C

Ta có : Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Số hạng không chứa x khi 12 - 4k = 0 ⇔ k =3 ⇒ số hạng đó là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 44 : Chọn D

Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 45 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 46 : Chọn B

Điểm M(-3;2) là ảnh của điểm M(2;3) qua phép quay tâm O góc 90o

Câu 47 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 48 : Chọn B

Gọi M(x;y) là điểm thuộc đường thẳng d, M'(x';y') là điểm thuộc đường thẳng d1 là ảnh của d qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 2, M''(x'';y'') là điểm thuộc đường thẳng d'' là ảnh của d1 qua phép tịnh tiến theo vector Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 49 : Chọn D

Điều kiện: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Câu 50 : Chọn C

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 3)

Tham khảo các Đề thi môn Toán lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-thi-toan-lop-11-hoc-ki-1.jsp


2004 - Toán Lý Hóa