Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Bài giảng: Ôn tập Học kì 1 - Thầy Lê Thành Đạt (Giáo viên VietJack)

     Đề thi Toán lớp 11 - Năm học ....

     Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 : Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) thỏa mãn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) . Khi đó Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) có giá trị bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 2 : Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 3 : Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) biến:

A. B thành C

B. C thành A

C. C thành B

D. A thành D

Câu 4 : Một cuộc thi có 15 người tham dự, giả thiết rằng không có hai người nào có điểm bằng nhau. Nếu kết quả cuộc thi và việc chọn ra 4 người có điểm cao nhất thì có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

A. 1635

B. 1536

C. 1356

D. 1365

Câu 5 : Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của phép dời hình?

A. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng bảo toàn thứ tự của ba điểm đó.

B. Biến đường tròn thành đường tròn bằng nó.

C. Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến tia thành tia.

D. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần đoạn thẳng ban đầu k ≠ 1 .

Câu 6 : Giả sử bạn muốn mua một áo sơ mi cỡ 39 hoặc cỡ 40. Áo cỡ 39 có 5 màu khác nhau, áo cỡ 40 có 4 màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu sự lựa chọn (về màu áo và cỡ áo)?

A. 9

B. 5

C. 4

D. 10

Câu 7 : Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) và điểm M'(4;2) . Biết là ảnh của M qua phép tịnh tiến Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) . Tìm M.

A. M(5;-3)

B. M(-3;5)

C. M(3;7)

D. M(-4;10)

Câu 8 : Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sin2x - cos2x lần lượt là:

A. 2; −1

B. 3; −1

C. −1; −3

D. 3; 1

Câu 9 : Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x + 3y - 3 = 0 . Ảnh của đường thẳng d qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 2 biến đường thẳng d thành đường thẳng có phương trình là:

A. 2x + 3y - 6 = 0

B. 4x + 2y - 5 = 0

C. 2x + 3y + 3 = 0

D. 4x - 2y - 3 = 0

Câu 10 : Cho hai đường thẳng song song a và b Trên a lấy 17 điểm phân biệt, trên b lấy 20 điểm phân biệt. Tính số tam giác mà có các đỉnh được chọn từ 37 điểm này.

A. 5690

B. 5960

C. 5950

D. 5420

Câu 11 : Có bao nhiêu phép quay tâm O góc α, 0 ≤ α ≤ 2π , biến tam giác đều có tâm O thành chính nó

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 12 : Điều kiện xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 13 : Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x - 1)2 + (y - 2)2 = 4. Hỏi phép vị tự tâm O tỉ số k = -2 biến (C) thành đường tròn nào sau đây:

A. (x - 4)2 + (y - 2)2 = 4

B. (x - 4)2 + (y - 2)2 = 16

C. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 16

D. (x - 2)2 + (y - 4)2 = 16

Câu 14 : Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) và đường tròn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) . Ảnh của (C) qua Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) là (C') :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 15 : Chu kỳ của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 16 : Có 5 tem thư khác nhau và 6 bì thư khác nhau. Từ đó người ta muốn chọn ra 3 tem thư, 3 bì thư và dán 3 tem thư ấy lên 3 bì đã chọn. Hỏi có bao nhiêu cách làm như thế?

A. 1000

B. 1200

C. 2000

D. 2200

Câu 17 : Ảnh của đường thẳng d: -3x + 4y + 5 = 0 qua phép đối xứng trục Ox là đường thẳng nào sau đây

A. 3x + 4y - 5 = 0

B. 3x - 4y - 5 = 0

C. -3x + 4y - 5 = 0

D. x + 3y - 5 = 0

Câu 18 : Một hộp có 5 viên bi xanh, 6 viên bi đỏ và 7 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi trong hộp, tính xác suất để 5 viên bi được chọn có đủ màu và số bi đỏ bằng số bi vàng.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 19 : Ảnh của điểm P(-1;3) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O(0;0) góc quay 180o và phép vị tự tâm O(0;0) tỉ số 2 là.

A. (2; -6)

B. (-2; 6)

C. (6; 2)

D. (- 6; -2)

Câu 20 : Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) . Tính giá trị Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) .

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 21 : Trong một hộp chứa sáu quả cầu trắng được đánh số từ 1 đến 6 và ba quả cầu đen được đánh số 7; 8; 9 Có bao nhiêu cách chọn một trong các quả cầu ấy?

A.27

B. 9

C. 6

D. 3

Câu 22 : Tìm m để phương trình 5cosx - msinx = m + 1 có nghiệm

A. m ≤ 24

B. m ≥ 24

C. m ≤ 12

D. m ≤ -13

Câu 23 : Sắp xếp năm bạn học sinh An, Bình, Chi, Dũng, Lệ vào một chiếc ghế dài có 5 chỗ ngồi. Số cách sắp xếp sao cho bạn Chi luôn ngồi chính giữa là

A. 24

B. 120

C. 60

D. 16

Câu 24 : Phương trình: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) tương đương với phương trình nào sau đây:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 25 : Một thùng trong đó có 12 hộp đựng bút màu đỏ, 18hộp đựng bút màu xanh. Số cách khác nhau để chọn được đồng thời một hộp màu đỏ, một hộp màu xanh là?

A. 13

B. 12

C. 18

D. 216

Câu 26 : Phương trình 1 + cosx = m có đúng 2 nghiệm Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) khi và chỉ khi:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 27 : Tìm hệ số của x12 trong khai triển (2x - x2)10

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 28 : Giải phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 29 : Số 253125000 có bao nhiêu ước số tự nhiên?

A. 160

B.240

C.180

D. 120

Câu 30 : Phương trình sinx = cosx chỉ có các nghiệm là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 31 : Tìm hệ số của x5 trong khai triển P(x) = x(1 - 2x)5 + x2(1 + 3x)10

A. 80

B. 3240

C. 3320

D. 259200

Câu 32 : Trong một ban chấp hành đoàn gồm 7 người, cần chọn ra 3 người vào ban thường vụ. Nếu cần chọn ban thường vụ gồm ba chức vụ Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên thường vụ thì có bao nhiêu cách chọn?

A. 210

B. 200

C. 180

D. 150

Câu 33 : Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 34 : Từ các chữ số 0; 1; 2;3 ; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau

A. 156

B. 144

C. 96

D. 134

Câu 35 : Nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 36 : Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?

A. 249

B. 7440

C. 3204

D. 2942

Câu 37 : Tính tổng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) .

A. S = 3n

B. S = 2n

C. S = 3.2n

D. S = 4n

Câu 38 : Một hộp chứa 3 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 6 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 6 viên bi từ hộp, tính xác suất để 6 viên bi được lấy ra có đủ cả ba màu.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 39 : Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai đường thằng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung khác.

B. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng không điểm chung.

C. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng.

D. Hai đường thẳng chéo nhau khi và chỉ khi chúng không đồng phẳng.

Câu 40 : Cho tứ diện ABCD. Gọi I; J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABD và ABC. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

A. IJ song song với CD

B. IJ song song với AB

C. IJ chéo CD

D. IJ cắt AB

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

Câu 1 : Chọn D

Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 2 : Chọn C

Số phần tử của không gian mẫu là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Gọi A là biến cố Cả bốn lần gieo xuất hiện mặt sấp n(A) = 1

Vậy xác suất cần tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) .

Câu 3 : Chọn C

Vì ABCD là hình bình hành nên: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Phép tịnh tiến Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) biến C thành B

Câu 4 : Chọn D

Nếu kết quả cuộc thi là việc chọn ra 4 người có điểm cao nhất thì mỗi kết quả ứng với một tổ hợp chập 4 của 15 phần tử.

Như vậy, ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) kết quả.

Câu 5 : Chọn D

Tính chất D sai vì hai đoạn thẳng đó bằng nhau

Câu 6 : Chọn A

Nếu chọn cỡ áo 39 thì sẽ có 5 cách.

Nếu chọn cỡ áo 40 thì sẽ có 4 cách.

Theo qui tắc cộng, ta có 5 + 4 = 9 cách chọn mua áo.

Câu 7 : Chọn A

Ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Vậy M (5; -3)

Câu 8 : Chọn B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 9 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 10 : Chọn C

Một tam giác được tạo bởi ba điểm phân biệt nên ta xét:

TH1. Chọn 1 điểm thuộc a và 2 điểm thuộc b có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) tam giác.

TH2. Chọn 2 điểm thuộc a và 1 điểm thuộc b có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) tam giác.

Như vậy, ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) tam giác cần tìm.

Câu 11 : Chọn A

Các phép quay thỏa mãn bài toán là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 12 : Chọn D

Điều kiện: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 13 : Chọn C

Đường tròn (C ) có tâm Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Phép vị tự tâm O, tỉ số k = -2; biến tâm I thành tâm I’ nên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 14 : Chọn B

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đường tròn (C ) có tâm I(1; -2) và R = 3.

Tinh tiến theo Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) biến tâm I thành tâm I’ nên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đường tròn (C’) có tâm I’ ( 4; 1) và bán kính R’ = R = 3 có phương trình:

(x - 4)4 + (y + 1)2 = 4

Câu 15 : Chọn A

Hàm số y = tanx(ax + b) (a ≠ 0) có chu kỳ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 16 : Chọn B

Số cách chọn 3 tem thư trong 5 tem thư khác nhau là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) cách.

Số cách chọn 3 bì thư trong 6 bì thư khác nhau là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) cách.

Số cách dán tem thư thứ nhất vào 3 bì thư là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) cách.

Số cách dán tem thư thứ hai vào 2 bì thư còn lại là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) cách.

Số cách dán tem thư thứ hai vào bì thư cuối cùng là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) cách.

Vậy có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) cách làm thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 17 : Chọn A

Đường thẳng d cắt trục Ox tại điểm có hoành độ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) và trục tung tại điểm có tung độ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đường thẳng d' là ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng trục Ox cắt trục Ox tại điểm có hoành độ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) và trục tung tại điểm có tung độ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Phương trình đoạn chắn của Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 18 : Chọn B

Không gian mẫu là số cách chọn ngẫu nhiên 5 viên bi từ hộp chứa 18 viên bi. Suy ra số phần tử của không gian mẫu là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) .

Gọi A là biến cố 5 viên bi được chọn có đủ màu và số bi đỏ bằng số bi vàng . Ta có các trường hợp thuận lợi cho biến cố A là :

● TH1: Chọn 1 bi đỏ, 1 bi vàng và 3 bi xanh nên có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) cách.

● TH2: Chọn 2 bi đỏ, 2 bi vàng và 1 bi xanh nên có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) cách.

Suy ra số phần tử của biến cố A là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) .

Vậy xác suất cần tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) .

Câu 19 : Chọn A

Gọi M(x;y) là ảnh của P qua phép quay tâm O, góc quay 180°.

Khi đó O là trung điểm của MP suy ra M(1;-3) .

Phép vị tự tâm O, tỉ số k = 2 biến điểm M thành điểm N nên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 20 : Chọn D

Ta có : Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 21 : Chọn B

Vì các quả cầu trắng hoặc đen đều được đánh số phân biệt nên mỗi lần lấy ra một quả cầu bất kì là một lần chọn.

Nếu chọn một quả trắng có 6 cách.

Nếu chọn một quả đen có 3 cách.

Theo qui tắc cộng, ta có 6 + 3= 9 cách chọn.

Câu 22 : Chọn C

Để phương trình đã cho có nghiệm khi:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 23 : Chọn A

Xếp bạn Chi ngồi giữa có 1 cách.

Số cách xếp 4 bạn sinh An, Bình, Dũng, Lệ vào 4 chỗ còn lại là một hoán vị của 4 phần tử nên có có 4! = 24 cách.

Vậy có 24 cách xếp.

Câu 24 : Chọn C

Ta có : Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 25 : Chọn D

Để chọn một hộp màu đỏ và một hộp màu xanh, ta có:

Có 12 cách chọn hộp màu đỏ.

Có 18 cách chọn hộp màu xanh.

Vậy theo qui tắc nhân ta có 12. 18 = 216 cách.

Câu 26 : Chọn A

Phương trình đã cho có 2 nghiệm Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) khi và chỉ khi

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 27 : Chọn B

Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có

Số hạng đứng thứ k + 1 là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Hệ số của x12 ứng với 10 + k = 12 nên k = 2

Hệ số cần tìm Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 28 : Chọn C

Đặt Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Do đó sin2x = 1 - t2 .

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 29 : Chọn C

Ta có: 253125000= 23. 34. 58 nên mỗi ước số tự nhiên của số đã cho đều có dạng 2m x 3n x 5p trong đó m,n,p ∈ N sao cho 0 ≤ m ≤ 3 ; 0 ≤ n ≤ 4; 0 ≤ p ≤ 8

Có 4 cách chọn m

Có 5 cách chọn n

Có 9 cách chọn p

Vậy theo qui tắc nhân ta có 4.5.9 = 180 ước số tự nhiên.

Câu 30 : Chọn A

Ta có : Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 31 : Chọn C

Theo khai triển nhị thức Niu-tơn, ta có

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

số hạng chứa x5 tương ứng với 6- k = 5 nên k = 1 .

Tương tự, ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) .

số hạng chứa x5 tương ứng với 12 – l= 5 hay l = 7.

Vậy hệ số của x5 cần tìm là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) .

Câu 32 : Chọn A

Số cách chọn ban thường vụ gồm ba chức vụ Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên thường vụ từ 7 người là số các chỉnh hợp chập ba của bảy phần tử

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 33 : Chọn D

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 34 : Chọn A

Gọi số cần tìm có dạng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) với a,b,c,d ∈ A = {0,1,2,3,4,5}

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) là số chẵn ⇒ d = {0,2,4}

TH1. Nếu d = 0 số cần tìm là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) Khi đó:

a được chọn từ tập A\{0} nên có 5 cách chọn.

b được chọn từ tập A\{0,a} nên có 4 cách chọn.

c được chọn từ tập A\{0,a,b} nên có 3 cách chọn.

Như vậy, ta có 5.4.3 = 60 số có dạng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

TH2. Nếu d = {2,4} ⇒ d có 2 cách chọn.

Khi đó a: có 4 cách chọn (khác 0 và d),

b: có 4 cách chọn và c có 3 cách chọn.

Như vậy, ta có 2.4.4.3 = 96 số cần tìm như trên.

Vậy có tất cả 60 +96 = 156 số cần tìm.

Câu 35 : Chọn B

Điều kiện: sin2x ≠ 0 .

Phương trình tương đương Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 36 : Chọn B

Ta chia thành các trường hợp sau:

TH1: Nếu số 123 đứng đầu thì có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) số.

TH2: Nếu số 321 đứng đầu thì có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) số.

TH3: Nếu số 123; 321 không đứng đầu

Khi đó có 6 cách chọn số đứng đầu ( khác 0; 1; 2; 3 ),

khi đó còn 6 vị trí có 4 cách xếp 3 số 321 hoặc 123, còn lại 3 vị trí có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) cách chọn các số còn lại. Do đó trường hợp này có 6.2.4.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) = 5760

Suy ra tổng các số thoả mãn yêu cầu là 2.Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) + 5760 = 7440 .

Câu 37 :

Khai triển nhị thức Niu-tơn của (1 + x)n , ta có

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Cho x = 3, ta được:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 38 : Chọn A

Không gian mẫu là số cách chọn ngẫu nhiên 6 viên bi từ hộp chứa 14 viên bi. Suy ra số phần tử của không gian mẫu là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) .

Gọi A là biến cố 6 viên bi được lấy ra có đủ cả ba màu .

Để tìm số phần tử của biến cố A ta đi tìm số phần tử của biến cố Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) tức là 6 viên bi lấy ra không có đủ ba màu như sau:

● TH1: Chọn 6 viên bi chỉ có một màu (chỉ chọn được màu vàng).

Do đó trường hợp này có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) cách.

● TH2: Chọn 6 viên bi có đúng hai màu xanh và đỏ, có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) cách.

Chọn 6 viên bi có đúng hai màu đỏ và vàng, có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) cách.

Chọn 6 viên bi có đúng hai màu xanh và vàng, có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) cách.

Do đó trường hợp này có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) cách.

Suy ra số phần tử của biến cố Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) là .

Suy ra số phần tử của biến cố Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) là .

Vậy xác suất cần tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 39 : Chọn D

A sai. Trong trường hợp 2 đường thẳng cắt nhau thì chúng chỉ có 1 điểm chung.

B và C sai. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng đồng phằng và không có điểm chung.

Câu 40 : Chọn A

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Gọi M;N lần lượt là trung điểm của BD; BC

là đường trung bình của tam giác BCD ⇒ MN // CD

Vì I; J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABD và ABC ⇒ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 11 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Từ (1) và (2) suy ra: IJ // CD

Tham khảo các Đề thi môn Toán lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-thi-toan-lop-11-hoc-ki-1.jsp


2004 - Toán Lý Hóa