Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 có đáp án (Lần 2 - Đề 3)

    Môn Lịch Sử lớp 12

    Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Cuộc vận động xây dựng “Quỹ độc lập”, phong trào “Tuần lễ vàng” ở Việt Nam nhằm giải quyết khó khăn gì?

Quảng cáo

A. Nạn đói.

B. Nạn dốt.

C. Khó khăn về tài chính.

D. Nạn đói và nạn dốt.

Câu 2: Nội dung nào dưới đây thể hiện quan hệ giữa Việt Nam với Pháp từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 6/3/1946?

A. Hòa hoãn, tránh xung đột.

B. Thương lượng để chấm dứt xung đột.

C. Đối đầu trực tiếp về quân sự.

D. Vừa đánh vừa đàm phán.

Câu 3: Chiến dịch nào dưới đây là chiến dịch chủ động tiến công lớn đầu tiên của bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)?

A. Thượng Lào năm 1954.

B. Điện Biên Phủ năm 1954.

C. Việt Bắc thu - đông năm 1947.

D. Biên giới thu - đông năm 1950.

Câu 4: Khi thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc năm 1947, Trung ương Đảng ra chỉ thị nào?

A. Phải chủ động đón đánh địch ở mọi nơi chúng xuất hiện.

B. Chủ động giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường.

C. Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp.

D. Nhanh chóng triển khai lực lượng tiêu diệt sinh lực địch.

Câu 5: Ngày 12/12/1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị

Quảng cáo

A. Toàn dân kháng chiến.

B. Kháng chiến kiến quốc.

C. Kháng chiến toàn diện.

D. Trường kì kháng chiến.

Câu 6: Khó khăn nghiêm trọng nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

A. nạn đói.    B. giặc dốt.

C. tài chính.    D. giặc ngoại xâm.

Câu 7: “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc” là những câu trích từ tài liệu nào dưới đây?

A. “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng Bí thư Trường Chinh.

B. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

C. “Tuyên ngôn Độc lập” của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

D. “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 8: Sau chiến thắng Biên giới, Việt Nam đã giành được thế chủ động trên chiến trường nào?

A. Chiến trường Bắc Bộ.

B. Chiến trường rừng núi.

C. Chiến trường Bình - Trị - Thiên.

D. Chiến trường Bắc Đông Dương.

Câu 9: Nhiệm vụ chủ yếu của quân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (từ tháng 12/1946 đến tháng 2/1947) là

A. bảo vệ Hà Nội và các đô thị.

B. củng cố hậu phương kháng chiến.

C. tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch.

D. giam chân quân Pháp tại các đô thị.

Câu 10: Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ để thực hiện nhiệm vụ gì?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. Khai giảng các bậc học.

B. Cải cách giáo dục.

C. Bổ túc văn hóa.

D. Chống giặc dốt.

Đáp án

1 – C 2 – C 3 – D 4 – C 5 – A
6 – D 7 – B 8 – A 9 – D 10 – D

Các đề kiểm tra Lịch Sử lớp 12 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

de-kiem-tra-15-phut-lich-su-12-hoc-ki-1-lan-2.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác