Bộ Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 1 có đáp án (5 đề)Phần dưới là Top 5 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 1 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 6.

Quảng cáo

Đề kiểm tra Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 6 (Đề số 1)

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. this             B. driver       C. engineer D. television

2. A. book       B. good       C. door D. look

II. Fill in the blank a suitable word

1. Hello, My name............. Lan.

A. am       B. is       C. are       D. do

2. ............. old are you?

A. Where       B. What       C. Who       D. How

3. .................. are five windows in my house.

A. This       B. That       C. These       D. There

4. Where ............... you live?

A. are       B. is       C. am       D. do

5. ................. do you spell your name?

A. Where       B. How       C. What       D. When

6. This is an ...................

A. books       B. pen       C. eraser       D. windows

Quảng cáo

III. Read the following passage and do the tasks that follows

Nam is a student. He is twelve years old. There are four people in his family: his father, his mother, his sister and him. They are in the living - room. His father is an engineer. He is forty. His mother is a teacher. She is thirty – five years old. Lan is his sister. She is sixteen. She is a student, too.

A. True or false?

T F

1. Nam is twelve years old.

2. His father is forty

3. Lan isn’t a student.

4. Nam’s mother is an engineer

B. Answer the questions

1. Where are they?

……………………………………………………………………………………

2. How old is Lan’s mother?

……………………………………………………………………………………

IV. Make a complete sentence using the given words

1. housework/ My mother/ the/ does/ every day/.

___________________________________________________

2. ten/ in the/ There/ trees/ are/ garden/.

____________________________________________________

Đáp án

Quảng cáo
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. B (Đáp án B phát âm là /ai/, các đáp án khác phát âm là /i/)

2. C (Đáp án C phát âm là /ɔː/, các đáp án khác phát âm là /u/)

II. Fill in the blank a suitable word

1. B 2. D 3. D 4. D 5. B 6. C

III. Read the following passage and do the tasks that follows

A. True or false?

T F

1. Nam is twelve years old.

2. His father is forty

3. Lan isn’t a student.

4. Nam’s mother is an engineer

x

xx

x

B. Answer the questions

1. They are in the living - room.

2. She is thirty – five years old.

IV. Make the question using the given words

1. My mother does the housework every day.

2. There are ten trees in the garden.

Đề kiểm tra Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 6 (Đề số 2)

Quảng cáo

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. thank       B. this       C. that       D. these

2. A. home       B. close       C. open       D. who

II. Choose the best answer

1. My mother is ................ nurse.

A. a       B. an       C. X       D. the

2. ................ do you spell your name? – N-I-C-K.

A. How       B. What       C. where       D. Why

3. What are ................? - They are armchairs.

A. there       B. this       C. that       D. those

4. This is my father. ................ name’s Ha.

A. He       B. His       C. Her       D. My

5. How many tables are there in the classroom? - ................ twenty tables.

A. There is       B. There be       C. There’s       D. There are

6. How are you? – .................................

A. I’m five.       B. I’m fine, thanks.       C. Okay, good.       D. I live in Hanoi.

III. Fill in each gap with a correct word in the blank

family people to doctor in is how

This is Song’s family. They are (1) ………………. the living room. There are four (2) ………………. in his family: his father, his mother, his sister and Song. His father is a (3) ………………. He is forty-two. His mother is a nurse. She is thirty-nine. His sister is a student. She is fifteen. And Song (4) ………………. a student, too. He is twelve.

IV. Choose the words that are NOT correct.

1. Phuong lives in a apartment in town.

A B C D

2. Ba brush his teeth every morning

A B C D

V. Make the question using the given words

1. ______________________________________________?

I’m twelve years old.

2. ______________________________________________?

There are five chairs in the room.

Đáp án

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A (đáp án A phát âm là /θ/ các đáp án khác phát âm là /ð/)

2. D (đáp án D phát âm là /u:/ các đáp án khác phát âm là /əʊ/

II. Fill in the blank a suitable word

1. A 2. A 3. D 4. B 5. D 6. B

III. Fill in each gap with a correct word in the blank

1. in

2. people

3. doctor

4. is

IV. Choose the words that are NOT correct.

1. B => an

2. A => brushes

V. Make the question using the given words

1. How old are you?

2. How many chairs are there in the room?

Xem thêm đề thi Tiếng Anh lớp 6 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học