Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 6 có đáp án (Đề 4)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 1

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Quảng cáo

1. A. this             B. driver       C. engineer D. television

2. A. book       B. good       C. door D. look

II. Fill in the blank a suitable word

1. Hello, My name............. Lan.

A. am       B. is       C. are       D. do

2. ............. old are you?

A. Where       B. What       C. Who       D. How

3. .................. are five windows in my house.

A. This       B. That       C. These       D. There

4. Where ............... you live?

A. are       B. is       C. am       D. do

5. ................. do you spell your name?

A. Where       B. How       C. What       D. When

6. This is an ...................

A. books       B. pen       C. eraser       D. windows

III. Read the following passage and do the tasks that follows

Nam is a student. He is twelve years old. There are four people in his family: his father, his mother, his sister and him. They are in the living - room. His father is an engineer. He is forty. His mother is a teacher. She is thirty – five years old. Lan is his sister. She is sixteen. She is a student, too.

A. True or false?

T F

1. Nam is twelve years old.

2. His father is forty

3. Lan isn’t a student.

4. Nam’s mother is an engineer

B. Answer the questions

Quảng cáo

1. Where are they?

……………………………………………………………………………………

2. How old is Lan’s mother?

……………………………………………………………………………………

IV. Make a complete sentence using the given words

1. housework/ My mother/ the/ does/ every day/.

___________________________________________________

2. ten/ in the/ There/ trees/ are/ garden/.

____________________________________________________

Đáp án

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. B (Đáp án B phát âm là /ai/, các đáp án khác phát âm là /i/)

2. C (Đáp án C phát âm là /ɔː/, các đáp án khác phát âm là /u/)

II. Fill in the blank a suitable word

1. B 2. D 3. D 4. D 5. B 6. C

III. Read the following passage and do the tasks that follows

A. True or false?

T F

1. Nam is twelve years old.

2. His father is forty

3. Lan isn’t a student.

4. Nam’s mother is an engineer

x

xx

x

B. Answer the questions

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. They are in the living - room.

2. She is thirty – five years old.

IV. Make the question using the given words

1. My mother does the housework every day.

2. There are ten trees in the garden.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-anh-6-hoc-ki-1.jsp


s