Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 6 có đáp án (Đề 5)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 1

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Quảng cáo

1. A. thank       B. this       C. that       D. these

2. A. home       B. close       C. open       D. who

II. Choose the best answer

1. My mother is ................ nurse.

A. a       B. an       C. X       D. the

2. ................ do you spell your name? – N-I-C-K.

A. How       B. What       C. where       D. Why

3. What are ................? - They are armchairs.

A. there       B. this       C. that       D. those

4. This is my father. ................ name’s Ha.

A. He       B. His       C. Her       D. My

5. How many tables are there in the classroom? - ................ twenty tables.

A. There is       B. There be       C. There’s       D. There are

6. How are you? – .................................

A. I’m five.       B. I’m fine, thanks.       C. Okay, good.       D. I live in Hanoi.

III. Fill in each gap with a correct word in the blank

family people to doctor in is how

This is Song’s family. They are (1) ………………. the living room. There are four (2) ………………. in his family: his father, his mother, his sister and Song. His father is a (3) ………………. He is forty-two. His mother is a nurse. She is thirty-nine. His sister is a student. She is fifteen. And Song (4) ………………. a student, too. He is twelve.

IV. Choose the words that are NOT correct.

Quảng cáo

1. Phuong lives in a apartment in town.

A B C D

2. Ba brush his teeth every morning

A B C D

V. Make the question using the given words

1. ______________________________________________?

I’m twelve years old.

2. ______________________________________________?

There are five chairs in the room.

Đáp án

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A (đáp án A phát âm là /θ/ các đáp án khác phát âm là /ð/)

2. D (đáp án D phát âm là /u:/ các đáp án khác phát âm là /əʊ/

II. Fill in the blank a suitable word

1. A 2. A 3. D 4. B 5. D 6. B

III. Fill in each gap with a correct word in the blank

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. in

2. people

3. doctor

4. is

IV. Choose the words that are NOT correct.

1. B => an

2. A => brushes

V. Make the question using the given words

1. How old are you?

2. How many chairs are there in the room?

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-anh-6-hoc-ki-1.jsp


s