Đề thi Giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 6 có đáp án (Đề 1)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Giữa học kì 1

Thời gian làm bài: 60 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

Quảng cáo

1. A. big        B. this       C. driver       D. family

2. A. school       B. book       C. cook       D. foot

II. Choose the best answer

1. There is _______ telephone on the table.

A. a        B. an        C. the       D. Ø

2. – ________ old are you? – I’m twelve.

A. How       B. What        C. When        D. Where

3. My younger brother ________ a pupil.

A. am       B. X       C. is       D. are

4. What _______ your mother do? – She’s a nurse.

A. do        B. does        C. are        D. am

5. Which class are Mickey and Donald _______?

A. on        B. in       C. for       D. from

6. Her sister has got four ________?

A. rulers       B. eraser       C. book       C. bag

III. Choose one suitable word in the box for each blank

do get soccer take go from to breakfast

I (1) ___________ up at 6 a.m. I (2) ___________ a shower. I eat a big (3) ___________. I go (4) ___________ school at 7.45 a.m. I have classes (5) ___________7:00 to 11:15 a.m. I go home at twelve o’clock. In the afternoon, I play (6) ___________ and (7) ___________ my homework. I (8) ___________ to bed at ten o’clock.

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.

IV. Rearrange the word to make meaningful sentences

Quảng cáo

1. I/ lunch/ at/ have/ 11 a.m./

____________________________________________________

2. How/ pens/ have/ you/ many/ do?

____________________________________________________

3. live/ my/ I/ near/ school.

____________________________________________________

4. old/ How/ she/ is?

____________________________________________________

Đáp án

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. C (Đáp án C phát âm là /ai/, các đáp án khác phát âm là /i/)

2. A (Đáp án A phát âm là /u:/, các đáp án khác phát âm là /u/)

II. Choose the best answer

1. A 2. A 3. C 4. B 5. B 6. A

III. Read the following passage and answer the questions

1. get 2. take 3. breakfast 4. to
5. from 6. soccer 7. do 8. go

IV. Rearrange the word to make meaningful sentences

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. I have lunch at 11 a.m.

2. How many pens do you have?

3. I live near my school.

4. How old is she?

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-tieng-anh-6-hoc-ki-1.jsp


s