Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo

1. A. school    B. choir     C. character     D. kitchen

2. A. museum    B. rubber    C. music    D. student

II. Odd one out

3. A. bedroom    B. classmate     C. kitchen    D. toilet

4. A. pencil    B. ruler     C. villa     D. rubber

III. Choose the best answer

5. There are some trees in front ___________ my house.

A. to    B. on     C. of     D. with

6. Ming often ___________ the kitchen.

A. cleans    B. is cleaning     C. cleaned     D. has cleaned

7. My classmate likes ___________ swimming.

A. going    B. playing    C. doing    D. having

8. She lives ___________ a big apartment.

A. on    B. in     C. for     D. of

IV. Write full sentences based on the given words

9. How many/ people/ there/ in/ your family?

_______________________________________________________?

10. Where/ new/ school?

_______________________________________________________?

ANSWER KEYS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

1.

D

Đáp án D phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 2) các đáp án khác phát âm là /k/

2.

B

Đáp án B phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 2) các đáp án khác phát âm là /ju/

II. Odd one out

Đáp án Giải thích

3.

B

Đáp án B chỉ người, các đáp án khác chỉ căn phòng trong nhà.

4.

C

Đáp án C chỉ 1 loại ngôi nhà, các đáp án khác chỉ đồ dùng học tập

III. Choose the best answer

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

5.

C

Cụm từ “in front of”: ở đằng trước

Dịch: có vài cái cây ở trước nhà tôi.

6.

A

Câu chia thời hiện tại đơn vì có trạng từ “often”

Dịch: Ming thường quét dọn nhà bếp.

7.

A

Like + Ving

Go swimming: đi bơi

Dịch: Bạn học của tôi thích đi bơi.

8.

B

Cụm từ “live in + nơi ở”: sống ở đâu

Dịch: Cô ấy sống trong 1 căn hộ chung cư lớn.

IV. Write full sentences based on the given words

1. How many people are there in your family?

2. Where is your new school?

Quảng cáo

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-6-thi-diem-hoc-ki-1.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên