Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 5)Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo

1. A. pagoda     B. poster     C. modern     D. notebook

2. A. statue     B. right>u>    C. exciting     D. fantastic

II. Find the mistake in each sentence and correct it.

3. This city is the most noisy in my country.

A     B     C     D

4. Ha Long Bay is both thrilling but wonderful.

A     B     C     D

III. Choose the best answer

1. She can speak Chinese the (fluently/ most fluently) in our team.

2. You are a (the most careful/ more careful) driver than my brother.

3. This novel is the (more interesting/ most interesting) in the library.

4. No mountain in this area is (tall than/ taller than) that one.

IV. Write full sentences based on the given words

9. is/ windsurfing/ the/ sport/ I/ think/ most exciting.

_______________________________________________________.

10. yours/ grandfather/ older/ My/ is/ than.

_______________________________________________________.

ANSWER KEYS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

1.

C

Đáp án C phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 5) các đáp án khác phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

2.

A

Đáp án A phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 5) các đáp án khác phát âm là /t/

II. Find the mistake in each sentence and correct it.

3. C ↠ noisiest

4. D ↠ and

III. Choose the best answer

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

5.

most fluently

Câu so sánh nhất

Dịch: Cô ấy có thể nói tiếng Trun tốt nhất trong nhóm tôi.

6.

a more careful

Câu so sánh hơn

Dịch: Bạn lái xe cẩn thận hơn anh mình.

7.

most interesting

Câu so sánh nhất

Dịch: Quyển tiểu thuyết này hay nhất trong thư viện.

8.

taller than

Câu so sánh hơn

Dịch: Không có ngọn núi nào cao hơn núi này.

IV. Write full sentences based on the given words

9. I think windsurfing is the most exciting sport.

10. My grandfather is older than yours.

Quảng cáo

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-6-thi-diem-hoc-ki-1.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên