Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 1)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1

Thời gian làm bài: 90 phút

PART 1. PHONETICS

A. Find the word which has a different sound in the part underlined.

Quảng cáo

1. A. backpack     B. mechanical     C. spacious     D. stand

2. A. book     B. cook     C. foot     D. stool

B. Odd one out

1. armchair     B. sofa     C. table     D. leg

2. bakery     B. salon     C. police     D. shop

PART 2. VOCABULARY & GRAMMAR

A. Choose the best answer.

1. Ha Long Bay is one of the Seven ____________ of the world.

A. beauties     B. cuisines     C. agents     D. wonders

2. On New Year Eve, we watch fireworks and _____________ a wish.

A. do     B. make     C. have     D. get

3. Big cities are often very________________, but Da Nang is quiet.

A. noisy     B. happy     C. boring     D. expensive

4. Would you like __________ to the hospital to visit my mother?

A. to go     B. going     C. go     D. will go

5. At the moment, the children ___________ an English class.

A. is having     B. has     C. have     D. are having

6. Lucy is ________________ than her sister.

A. tall B the tallest     C. taller     D. more tall

7. Playing sports is more interesting than watching TV.

A. Watching TV is more boring than playing sports.

B. Watching TV is more interesting than playing sports.

C. Playing sports is more boring than watching TV.

D. Playing sports is most interesting than watching TV.

8. My parents always say that I________________ stay up late.

A. should     B. mustn’t     C. should     D. do

B. Fill the blanks with the correct form of the verbs

1. Mrs. Jones usually________________ (finish) her work at 5 p.m.

2. – Where ________________ (be) your children?

– They________________ (watch) TV in the sitting room.

3.There________________ (be) a lamp, a computer and some books on my desk.

4.You must ________________ (wash) your hands before meals.

PART 3. READING

Quảng cáo

A. Read the passage then answer the questions

I’m Anna. I’m at grade 6. I live in a peaceful house in the countryside with my family. My neighborhood is very nice and quiet. My house is my favorite place. There is a yard behind my house, so I can play sports or games with my elder brother. There is also a small pool so that I can swim in the summer. My house is small but it has a garden. There are many flowers in the garden and there are tall trees around my house. I spend a lot of time in the garden because I love gardening so much.

1. Which grade is Anna in?

__________________________________________________________________________

2. Where does she live?

__________________________________________________________________________

3. Is there a yard in front of her house?

__________________________________________________________________________

4. Why does she spend a lot of time in the garden?

__________________________________________________________________________

B. Choose the letter A, B, C or D to complete the passage

Hello. I’m Elsa. I’m from Chicago. This ________ (1) the picture of Alice, my best friend. She lives _________ (2) Los Angeles. You can see she is really fit. She ___________ (3) oval face, brown eyes and straight nose. She’s very kind and creative. We have been pen pals __________ (4) more than five years. This summer vacation, she’s going to visit me. We are going to the Ho Chi Minh mausoleum to visit Uncle Ho. I’m so excited to see her soon.

Question 1: A. is     B. are     C. be     D. being

Question 2: A. at     B. on     C. in     D. to

Question 3: A. has    B. makes     C. goes     D. does

Question 4: A. of     B. in     C. since     D. for

PART 4. WRITING

A. Underline the mistakes and correct them.

1.You should to wash your hand before meals.

__________________________________________________________________________

2.Walking is gooder than travelling by car.

__________________________________________________________________________

B. Rewrite the following sentences in a way that their original meanings do not change.

1. It’s not a good idea when students copy other students’ work.

↠ Students shouldn’t_________________________________________________________

2. No one in our class is taller than Vinh.

↠ Vinh is_________________________________________________________________

ANSWER KEYS

PART 1. PHONETICS

A.

Đáp án Giải thích

1.

C

Đáp án C phát âm là /ei/, các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

2.

D

Đáp án C phát âm là /u:/, các đáp án còn lại phát âm là /u/

B.

Đáp án Giải thích

1.

D

Đáp án D chỉ bộ phận cơ thể, các đáp án khác chỉ đồ đạc trong nhà

2.

C

Đáp án C chỉ cảnh sát, các đáp án còn lại chỉ các cửa tiệm

PART 2. VOCABULARY & GRAMMAR

Quảng cáo

A.

Đáp án Giải thích

1

D

Cụm từ “wonders of the world”: kỳ quan thế giới

Dịch: Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thế giới.

2

B

Cụm từ “make a wish”: mong ước

Dịch: Vào đêm giao thừa, chúng tôi xem pháo hoa và mong ước.

3

A

Noisy: ồn ào

Dịch: Các thành phố lớn thường rất ồn ào, nhưng Đà Nẵng thì rất yên ả.

4

A

Would you like to V: bạn có muốn…

Dịch: Bạn có muốn đến bệnh viện thăm mẹ tớ không?

5

D

Câu chia thời hiện tại tiếp diễn vì có trạng từ “at the moment”

Dịch: Ngay lúc này, lũ trẻ đang có tiết Anh Văn.

6

C

Câu so sánh hơn (dựa vào từ “than”)

Dịch: Lucy cao hơn chị gái của mình.

7

A

Boring: buồn tẻ >< interesting: thú vị

Dịch: Chơi thể thao thú vị hơn xem ti vi.

8

B

Mustn’t + V: cấm không được làm gì

Dịch: Bố mẹ tôi thường nói cấm tôi thức khuya.

B.

1. finishes

2. are – are watching

3. is

4. wash

PART 3. READING

Quảng cáo

A.

1. She’s in grade 6.

2. She lives in a peaceful house in the countryside.

3. No, there isn’t

4. Because she lives gardening so much.

B.

Đáp án Giải thích

1

A

Giải thích: cấu trúc “this + is + N”: đây là…

Dịch: Đây là ảnh bạn thân mình, Alice.

2

C

Giải thích: cấu trúc “live + in + sw”: sống ở đâu

Dịch: Bạn ấy sống ở Los Angeles.

3

A

Giải thích: have + (a/an) + adj + bộ phận cơ thể: có 1 bộ phận cơ thể như thế nào

Dịch: Bạn ấy có mặt trái xoan, mắt nâu và mũi thẳng.

4

D

Giải thích: trạng từ thời hiện tại hoàn thành: for + khoảng thời gian

Dịch: Chúng tôi đã và đang là bạn tâm thư được hơn 5 năm.

PART 4. WRITING

A.

1. to wash ↠ wash (should + V: nên làm gì)

2. gooder ↠ better (so sánh hơn của good là better)

B.

1. Students shouldn’t copy other student’s work.

2. Vinh is the tallest in our class.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-ki-1-tieng-anh-6-thi-diem.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên