Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 2)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1

Thời gian làm bài: 90 phút

PART 1. PHONETICS

A. Find the word which has a different sound in the part underlined.

Quảng cáo

1. A. sun     B. rubber     C. music     D. under

2. A. palace     B. racing     C. backpack     D. statue

B. Odd one out

1. A. dislike     B. mountain     C. river     D. waterfall

2. A. tall     B. ear     C. big     D. short

PART 2. VOCABULARY & GRAMMAR

A. Choose the best answer.

1. We ______________ our grandparents every week.

A. visit     B. visiting     C. visits     D. are visiting

2. How about ______________ a new torch?

A. buy     B. to buy     C. buying     D. buys

3. This cathedral is ______________ than that one.

A. most historic     B. the historic C. historicer     D. more historic

4. My friend is funny ______________ confident.

A. and     B. for     C. but     D. so

5. The sofa is next ______________ the television.

A. in     B. to     C. with     D. of

6. How ______________ rooms are there in your house?

A. many     B. much     C. some     D. often

B. Fill the blanks with the correct form of the verbs

1. She often (read) ______________ the newspaper.

2. I (travel) ______________ to Hoang Sa island tomorrow.

3. There (be) ______________ a pagoda in my neighborhood.

4. They (move) ______________ their house at the moment.

PART 3. READING

Quảng cáo

Read the passage and do the tasks below:

Lily is twelve years old. She is in grade six, class 6A1. She lives in a house with her mother, father and sister. Their house is next to a bookstore. In the neighborhood, there is a hospital, a market and a stadium. Lily's father is a doctor. He works in the hospital. Her mother works in the supermarket. Lily goes to school at six- thirty in the morning. She has classes from seven to eleven thirty.

A. Decide whether these statements are True (T) or False (F)

1. __________ There are four people in Lily's family.

2. __________ Lily's father works in the factory.

3. __________ Her mother works in the supermarket.

4. __________ Classes start at seven and finish at twelve.

B. Answer the questions

1 - How old is Lily?

→................................................................................................................

2 - What does her father do?

→................................................................................................................

3 - Is their house next to a hospital?

→................................................................................................................

4 - What time do her classes finish?

→................................................................................................................

PART 4. WRITING

A. Find the mistake in each sentence and correct it.

1. Every morning, Bob get up at 6 o’clock.

A B C D

2. Is there any flowers to the left of your house?

A B C D

B. Rewrite the following sentences in a way that does not change the meaning.

1. My class has twenty-five students.

↠ There are _________________________________________________________

2. No river in the world is longer than the Nile.

↠ The Nile is ________________________________________________________

ANSWER KEYS

PART 1

A.

Đáp án Giải thích

1.

C

Đáp án C phát âm là /ju/, các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

2.

B

Đáp án B phát âm là /ei/, các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

B.

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

1.

A

Đáp án A là động từ, các đáp án khác là danh từ

2.

B

Đáp án B là danh từ, các đáp án khác là tính từ

PART 2

A.

Đáp án Giải thích

1

A

Câu chia thời hiện tại đơn vì có trạng từ “every week”

Dịch: Chúng tôi đi thăm ông bà mỗi tuần.

2

C

How about + Ving: đề nghị làm gì

Dịch: Hay là mua một chiếc đèn pin mới?

3

D

Câu so sánh hơn vì có từ “than”

Dịch: Nhà thờ này cổ kính hơn nhà thờ kia.

4

A

And: và

Dịch: Bạn của tôi vui tính và tự tin.

5

B

Next to: bên cạnh

Dịch: Chiếc sô pha ở bên cạnh cái ti vi.

6

A

How many + danh từ số nhiều: có bao nhiêu?

Dịch: Có bao nhiêu phòng trong nhà bạn?

B.

1. reads

2. am travelling

3. is

4. are moving

PART 3

Quảng cáo

A.

1. T (She lives in a house with her mother, father and sister.)

2. F (He works in the hospital.)

3. T (Her mother works in the supermarket.)

4. F (Their house is next to a bookstore.)

B.

1. She’s twelve years old.

2. He is a doctor.

3. No, it isn’t.

4. Her classes finish at eleven.

PART 4

A.

1. B ↠ gets (câu chia thời hiện tại đơn vì có trạng từ “every morning”

2. A ↠ are (are there + danh từ số nhiều)

B.

1. There are twenty-five students in my class.

2. The Nile is the longest river in the world.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-ki-1-tieng-anh-6-thi-diem.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên