Cách đáp lại lời yêu cầu bằng tiếng AnhCách đáp lại lời yêu cầu bằng tiếng Anh

Chúng ta có thể trả lời yes hay no cho lời yêu cầu. Nhưng thường không chỉ trả lời đơn giản no rồi ngưng ở đó mà phải xin lỗi và giải thích lý do tại sao từ chối.

Trả lời đồng ý

Khi đồng ý, ngoài câu trả lời yes, tùy theo ngữ cảnh là trang trọng hay thân mật, bạn cũng có khá nhiều mẫu câu để diễn tả rằng bạn đồng ý lời yêu cầu đó:

- Yes, I'm more than willing to contribute to the Cancer Society (Trang trọng)

- Certainly, I'd love to help with the dance decorations.

- Certainly, I'd like to help with the dance decorations.

- Of course, it's no problem to change your appointment to Friday.

- No, it wouldn't be any trouble to get you more tea.

- Not at all. (Trả lời cho lời yêu cầu dạng "Would you mind...?")

- I don't mind one bit watering your plants while you're away.

- Sure, I'll be glad to help you fix dinner.

- No problem. I'll be happy to pick up the kids after school. (Thân mật)

- No sweat. I don't mind lending you my skis. (Rất thân mật)

- Piece of cake! I'd be glad to show you how to use the key. (Rất thân mật)

Quảng cáo

Trong đó:

  • one bit có nghĩa là even a little hoặc at all (chút nào cả), và được dùng với thể phủ định: It didn't hurt one bit.

  • Piece of cake! là một thành ngữ rất thân mật có cùng nghĩa với No sweat hoặc No problem hoặc It's easy!

Trả lời không đồng ý

Khi không đồng ý lời yêu cầu của ai đó, bạn cần từ chối và nên nói ra lý do tại sao. Đừng từ chối một cách cụt lủn vì như vậy là khá mất lịch sự.

- I'm afraid I can't lend you that book because... (đưa ra lý do). (Trang trọng)

- I wish I could let you borrow $20.00, but...

- I'm sorry, but...

- It's impossible for me to change your appointment because...

- I can't pick up your drycleaning because..

- Sorry, but I... (Thân mật)

Quảng cáo

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: