Lời cảm ơn trong tiếng Anh (Phần 3)Cảm ơn vì đã được tằng quà

Các cuộc hội thoại sau minh họa cách nói lời cảm ơn ai đó đã tặng quà cho bạn.

1.

A: Thank you very much for the beautiful book, Mr. Kincaid. It was very nice of you to remember my birthday. (Formal)

B: It was the least I could do. I hope you enjoy it.

2.

A: The flowers are gorgeous! Thanks a lot, Bob!

B: Don't mention it. Happy anniversary!

3.

A: That was nice of you to bring us the coffee cake, Sarah. We'll really enjoy it for breakfast in the morning!

B: Oh, it was nothing! I hope you like it.

4.

A: Wally, the bracelet is beautiful, but really, you shouldn't have!

B: You're welcome. I think it looks beautiful on you.

5.

A: Doris, these vegetables look fantastic! And you know what a salad eater I am. Thanks a zillion!

B: Any time! There are a lot more in my garden, so I'll bring you more later.

(gorgeous: tuyệt đẹp, rực rỡ

anniversary: ngày (lễ) kỷ niệm

bracelet: vòng tay

zillion: rất nhiều)

Quảng cáo

Trong đó:

  • You shouldn't have là một hình thức giản lược thân mật của "You shouldn't have done it (bought me this bracelet)".

  • a zillionmột số rất lớn (không có thực): nó có nghĩa là rất nhiều.

Chương tới mình sẽ trình bày cách nói lời cảm ơn bằng tiếng Anh để cảm ơn ai đó đã giúp đỡ mình.

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: