Cách hướng dẫn bằng tiếng AnhCách hướng dẫn bằng tiếng Anh

Việc hướng dẫn cũng có một số hình thức tương tự như chỉ đường (dùng câu mệnh lệnh đơn giản). Dĩ nhiên là có sử dụng những trạng từ chỉ thời gian. Hướng dẫn nghĩa là chỉ cho người khác biết các thao tác cần làm. Ví dụ nếu John đang chỉ cho một người bạn bật máy stereo, anh ta có thể nói như vầy:

First, plug in the stereo. Then press the "power" button and hold it down firmly until a green light appears. Next, select the equipment you want to play: the radio, the tape player, the record player, or the television. Turn the switch to the proper one. If you want to play a record, put it on the turntable and press "start". If you want to play a cassette, insert the cassette face-up, close the door, and press "start". If you want to play the radio or TV, select the proper channel. After that, adjust the volume and enjoy the entertainment.

(plug in: cắm phích điện

press: nhấn

button: nút

green: màn hình

equipment: phương tiện

turntable (danh từ): mặt quay hình tròn, phẳng trên đó đặt đĩa hát để quay

channel: kênh)

Quảng cáo

Lưu ý các liên từ chỉ trật tự thời gian dùng trong lúc hướng dẫn như: first, then, next, after that. Các từ này sẽ làm cho việc chỉ dẫn mạch lạc và rõ ràng hơn.

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: