Lời yêu cầu trong tiếng AnhLời yêu cầu trong tiếng Anh

Lời yêu cầu một chuyện gì đó

Yêu cầu một chuyện gì đó (xin, mượn, sử dụng một món đồ chẳng hạn), bạn có thể dùng các hình thức xin phép lịch sự. Hầu hết đều bắt đầu bằng trợ động từ.

Dưới đây là một vài mẫu câu thông dụng:

- May I have an apple?

- May I have a Coke?

- May I have another helping of rice, please?

- Could I borrow ten dollars?

- Could I borrow your rake?

- Could I borrow that book, please?

- Can I use that umbrella?

- Can I use your hairdryer?

- Can I use the phone, if you don't mind?

- Would you mind if I had a sandwich?

- Would you mind if I borrowed your newspaper?

- Would you mind if I used your car this afternoon?

Quảng cáo

Lời yêu cầu xin giúp đỡ

Để yêu cầu người khác làm giùm một chuyện gì, bạn có thể sử dụng các mẫu câu sau:

- Could I trouble you to get me a cold drink?

- Could I trouble you to help me with this?

- Could I bother you to answer the phone?

- Will you answer the phone while I'm out, if you don't mind?

- Will you hand me that picture frame, please?

- Will you please clean your room before going outside?

- Would you mind not smoking at the table?

- Would you mind speaking more slowly, please?

- Would you mind retyping this letter before you leave?

- How about helping me with the dishes?

- How about picking up some soft drinks on your way home?

- What about turning your stereo down a little?

Trong đó:

  • Ở đây, At the table = at the dinner table (trên bàn ăn) hoặc while eating (trong khi đang ăn).

  • Picking up = buying hoặc getting: mua

Quảng cáo

Lưu ý: Sau Would you mindHow/What about bạn cần sử dụng V-ing.

Trên đây là các mẫu câu khi bạn yêu cầu ai đó làm chuyện gì hay giúp đỡ bạn chuyện gì. Vậy nếu như bạn được yêu cầu, bạn đáp lại lời yêu cầu đó như thế nào. Mời bạn theo dõi chương tiếp theo.

Các bài Tình huống tiếng Anh thông dụng khác: