Ask around là gìCụm động từ Ask around có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Ask around

Ý nghĩa của Ask around là:

  • Hỏi ý kiến người khác để tìm sự giúp đỡ

Ví dụ minh họa cụm động từ Ask around:

 
- I have no idea, but I'll ASK AROUND at work and see if anyone can help.
Tôi thì không có ý kiến gì, nhưng tôi sẽ hỏi mọi người tại nơi làm việc và
xem xem có ai đó có thể giúp không.

Nghĩa từ Ask around

Ý nghĩa của Ask around là:

  • Mời ai đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Ask around:

 
-  We ASKED them AROUND for dinner.
Chúng tôi đã mời họ tới dự bữa tối.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Ask about trên, động từ Ask còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp