Ask for là gìCụm động từ Ask for có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Ask for

Ý nghĩa của Ask for là:

  • Gây ra phản ứng tiêu cực

Ví dụ minh họa cụm động từ Ask for:

 
-  You're ASKING FOR trouble.
Bạn đang gây ra rắc rối đấy.

Nghĩa từ Ask for

Ý nghĩa của Ask for là:

  • Yêu cầu, thỉnh cầu, đòi hỏi, ...

Ví dụ minh họa cụm động từ Ask for:

 
-  I ASKED FOR the menu.
Tôi đã yêu cầu cái thực đơn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Ask about trên, động từ Ask còn có một số cụm động từ sau:


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp