Count in là gìNghĩa từ Count in

Ý nghĩa của Count in là:

  • Bao gồm ai/cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Count in:

 
- If you're going on that skiing holiday, you can COUNT me IN;
I'd love to go.
Nếu bạn đang dự định đi kì nghỉ trượt tuyết đó, bạn có thể bao
gồm cả tôi; tôi thích đi lắm.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Count in trên, động từ Count còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp