Count on là gìCụm động từ Count on có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Count on

Ý nghĩa của Count on là:

  • Phụ thuộc vào, dựa vào, tin cậy vào

Ví dụ minh họa cụm động từ Count on:

 
- You can COUNT ON them; if they have promised to do something,
they'll do it.
Bạn có thể tin cậy vào họ; nếu họ đã hứa làm gì, họ sẽ làm điều đó.

Nghĩa từ Count on

Ý nghĩa của Count on là:

  • Mong đợi điều gì xảy ra và xây dựng kế hoạch dựa vào nó

Ví dụ minh họa cụm động từ Count on:

 
-  I was COUNTING ON the payment arriving last week and was really
angry when it didn't arrive as I didn't have enough money to pay 
for everything.
Tôi đã mong đợi khoản thanh toán đến vào tuần trước và thật sự tức
giận khi nó đã không tới làm tôi không có đủ tiền để chi trả cho mọi
thứ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Count on trên, động từ Count còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp