Count off là gìNghĩa từ Count off

Ý nghĩa của Count off là:

  • Đếm rõ ràng từng số một trong một dãy

Ví dụ minh họa cụm động từ Count off:

 
- They COUNTED the students OFF as they arrived.
Họ đếm từng sinh viên khi họ đến.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Count off trên, động từ Count còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp