Count upon là gì



Cụm động từ Count upon có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Count upon

Ý nghĩa của Count upon là:

  • Mong đợi điều gì xảy ra và xây dựng kế hoạch dựa vào nó

Ví dụ minh họa cụm động từ Count upon:

 
- I was COUNTING UPON their support and lost because they didn't
vote my way.
Tôi đã mong đợi vào sự hỗ trợ của họ và đã thất bại bởi vì họ đã
không bỏ phiếu cho biện pháp của tôi.

Nghĩa từ Count upon

Ý nghĩa của Count upon là:

  • Phụ thuộc vào, dựa vào, tin cậy vào

Ví dụ minh họa cụm động từ Count upon:

 
- I COUNT UPON them to help me.
Tôi tin tưởng họ sẽ giúp tôi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Count upon trên, động từ Count còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp