Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

Đề kiểm tra Tiếng Anh 11 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

Choose the word which is stressed differently from the rest

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

1. A. sneaky       B. floppy       C. icing       D. embrace

2. A. loyalty       B. constancy       C. acquaintance       D. confidence

3. A. gossip       B. interest       C. between       D. friendship

4. A. unselfis       B. sympathy       C. quality       D. principle

5. A. mutual       B. advantage       C. possible       D. generous

Choose the best answer

1. She found it difficult to get ______ with new friends.

A. acquaint       B. acquainted       C. acquaintance       D. acquaints

2. My friend often shows her ______ whenever I have troubles.

A. sympathy       B. sympathize       C. sympathetic       D. sympathetically

3. He does not know much about the project but he is very ______.

A. enthusiastic       B. enthusiast       C. enthusiasm       D. enthusiastically

4. Daisy is so ______. She only cares about herself, not about other people.

A. helpful       B. selfish       C. loyal       D. talkative

Quảng cáo

5. She is not determined and often changes her ideas. What a/an ______ girl she is!

A. uncertain       B. mutual       C. suspicious       D. changeable

6. The novelist often took the telephone off the hook and locken the front door because he does not want ______.

A. to be disturbed       B. disturbed

C. being disturbed       D. to be disturbing

7. The little boy hopes ______ to Disneylend Park on his birthday.

A. to take       B. to be taking       C. to be taken       D. taking

8. John suggested ______ to the new brach in Vietnam.

A. being appointed       B. to be appointed       C. to appoint       D. appointing

9. Women deserve ______ equally to men.

A. paying       B. to pay       C. paid       D. to be paid

10. I remember ______ my book on the table, but now it is nowhere ______.

A. to put / to see       B. to put / seen

C. putting / seeing       D. putting / to be seen

Đáp án

1C 2B 3A 4D 5A
6B 7A 8A 9B 10A
11A 12C 13A 14D 15D
Quảng cáo

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 11 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa