Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm ( 5 điểm)

Câu 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Quảng cáo

 A. Chỉ có năm loại hình đa diện đều.

 B. Hình hộp chữ nhật có diện tích các mặt bằng nhau là hình đa diện đều.

 C. Trọng tâm các mặt của hình tứ diện đều là các đỉnh của một hình tứ diện đều.

 D. Hình chóp tam giác đều là hình đa diện đều.

Câu 2. Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xứng?

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Câu 3. Hình chóp tứ giác đều có mấy mặt phẳng đối xứng

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Câu 4. Vật thể nào trong các vật thể sau không phải là khối đa diện.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Câu 4. Số đỉnh của một hình bát diện đều là ?

 A. Mười hai

 B. Tám

 C. Mười

 D. Sáu

Câu 5. Hình lập phương có mấy mặt phẳng đối xứng ?

Quảng cáo

 A. 6

 B. 7

 C. 8

 D. 9

Câu 6. Trong các khối đa diện dưới đây, khối nào có số cạnh có thể là một số lẻ?

 A. Khối chóp

 B. Khối tứ diện

 C. Khối hộp

 D. Khối lăng trụ.

Câu 7. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều. Nếu tăng độ dài cạnh đáy lên 2 lần và độ dài đường cao không đổi thì thể tích S.ABC tăng lên bao nhiêu lần?

 A. 4

 B. 2

 C. 3

 D. Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1).

Câu 8. Cho hình chóp S.ABCD có SA ⊥ (ABCD), đáy ABCD là hình chữ nhật. Tính thể tích S.ABCD biết AB = a; AD = 2a; SA = 3a.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Câu 9. Cho hình chóp S.ABCD đáy hình chữ nhật, SA vuông góc đáy, AB = a; AD = 2a. Góc giữa SB và đáy bằng 45°. Thể tích khối chóp là

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Câu 10. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Hình chiếu của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của BC. Tính thể tích khối chóp S.ABC biết AB = a, Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1).

Quảng cáo

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

II. Tự luận ( 5 điểm)

Câu 1. Cho tứ diện ABCD có các cạnh BA, BC, BD đôi một vuông góc với nhau:

BA = 3a, BC = BD = 2a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AD. Tính thể tích khối chóp C.BDNM

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1), SA vuông góc với (ABCD). Gọi M, I lần lượt là trung điểm của BC và SB, góc giữa SM và (ABCD) bằng 60°. Khi đó thể tích của khối chóp I.ABCD bằng

Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a, BC = 2a. Hai mặt bên (SAB) và (SAD) vuông góc với đáy, cạnh SC hợp với đáy một góc 60°. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Đáp án & Hướng dẫn giải

I. Trắc nghiệm ( 5 điểm)

Câu 1. Chọn C.

+ Trong không gian ba chiều, có đúng 5 khối đa diện đều lồi, chúng là các khối đa diện duy nhất có tất cả các mặt, các cạnh và các góc ở đỉnh bằng nhau.

Tứ diện đều

Khối lập phương

Khối bát diện đều

Khối mười hai mặt đều

Khối hai mươi mặt đều

=> A đúng

+ Hình chóp tam giác đều là hình tứ diện đều → D đúng

+ Hình hộp chữ nhật có diện tích các mặt bằng nhau là khối lập phương → B đúng

+ Trọng tâm các mặt của hình tứ diện đều không thể là các đỉnh của một hình tứ diện đều → C sai.

Câu 2. Chọn A.

Câu 3. Chọn D.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Hình chóp tứ giác đều có 4 mặt phẳng đối xứng đó là:

(SAC), (SBD), (SMN), (SIJ), với M, N, I, J lần lượt là trung điểm của AB, CD, DA, BC.

Câu 4. Chọn C.

Hình đa diện phải thỏa mãn 2 điều kiện:

+) Hai đa giác bất kì hoặc không có điểm chung, hoặc có 1 đỉnh chung hoặc có 1 cạnh chung.

+) Mỗi cạnh của một đa giác là cạnh chung của đúng 2 đa giác.

Hình C không thỏa mãn điều kiện thứ 2.

Câu 4. Chọn D.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

+ Hình bát diện đều là hình có dạng như hình trên:

+ Nên số đỉnh của nó là sáu

Câu 5. Chọn D.

Hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ có 9 mặt phẳng đối xứng đó là

• Ba mặt phẳng trung trực của các cạnh AB, AD, AA’

• Sáu mặt phẳng chứa 6 đường chéo của hình lập phương

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Câu 6. Chọn D.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

* Khối chóp n- giác có tổng số cạnh bằng 2n

* Khối tứ diện có 6 cạnh

* Khối hộp có 12 cạnh

* Khối lăng trụ n-giác với n là một số lẻ thì số cạnh là 3n, là một số lẻ.

Ví dụ: xét lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có 9 cạnh là một số lẻ.

Câu 7. Chọn A.

Thể tích hình chóp: Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Khi độ dài cạnh đáy tăng lên 2 lần thì diện tích đáy tăng lên 4 lần.

⇒ Thể tích khối chóp tăng lên 4 lần.

Câu 8. Chọn C.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Câu 9. Chọn B.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Vì SA vuông góc đáy và góc giữa SB và đáy bằng 45° nên Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Câu 10. Chọn C.

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

II. Tự luận ( 5 điểm)

Câu 1. Cho tứ diện ABCD có các cạnh BA, BC, BD đôi một vuông góc với nhau:

BA = 3a, BC = BD = 2a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AD. Tính thể tích khối chóp C.BDNM

Lời giải

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Khối chóp C.BDNM có CB là đường cao nên có thể tích Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1), trong đó

+ BC = 2a

+ Tứ giác BDNM là hình thang vuông tại B, M do MN là đường trung bình của tam giác ABD nên

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Câu 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1), SA vuông góc với (ABCD). Gọi M, I lần lượt là trung điểm của BC và SB, góc giữa SM và (ABCD) bằng 60°. Khi đó thể tích của khối chóp I.ABCD bằng

Lời giải:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

* Ta có SA ⊥ (ABCD) nên AM là hình chiếu của SM trên mặt phẳng (ABCD)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

* ΔABCcó AB = BC = a ( vì ABCD là hình thoi) và Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1) nên ΔABC đều.

Mà M là trung điểm của BC nên Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Câu 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a, BC = 2a. Hai mặt bên (SAB) và (SAD) vuông góc với đáy, cạnh SC hợp với đáy một góc 60°. Tính thể tích khối chóp

Lời giải:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Ta có:

Đề kiểm tra 45 phút Toán 12 Chương 1 Hình học có đáp án (Đề 1)

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-1-tiet-toan-12-chuong-1-hinh-hoc.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa