Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Odd one out

Quảng cáo

1. A. clumsy    B. funny     C. happy     D. comedy

2. A. basketball     B. last     C. judo     D. tennis

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

3. A. human     B. musical     C. educate    D. cute

4. A. character     B. archery     C. watch     D. channel

III. Choose the best answer

5. A ___________ can make people laugh.

A. comedy     B. even     C. news     D. series

6. Yesterday, we ___________ to the theater to watch a film.

A. go     B. went     C. are going    D. goes

7. Let’s ___________ table tennis with me!

A. have    B. get     C. play    D. take

8. I want to learn to play ___________ violin.

A. a     B. an    C. X     D. the

IV. Make the questions for the following answers

Quảng cáo

9. Yes, I went swimming last week.

_____________________________________________________________________?

10. An MC is a person who introduces the participants of a TV show.

_____________________________________________________________________?

ANSWER KEYS

I. Odd one out

Đáp án Giải thích

1.

D

Đáp án D comedy là danh từ (vở hài kịch), các đáp án khác là tính từ

2.

B

Đáp án B là động từ (kéo dài), các đáp án khác là danh từ chỉ môn thể thao

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Đáp án Giải thích

1.

C

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 2) , các đáp án còn lại phát âm là /ju/

2.

B

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 2) , các đáp án còn lại phát âm là /k/

III. Choose the best answer

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

5.

A

Comedy: vở hài kịch

Dịch: Một vở hài kịch có thể chọc cười mọi người.

6.

B

Câu chia thời quá khứ vì có trạng từ “yesterday”

Dịch: Hôm qua chúng tôi đi đến rạp phim để xem 1 bộ phim.

7.

C

Let’s + V: đề nghị làm gì.

Play tennis: chơi tennis

Dịch: Nào cùng chơi tennis với tớ đi!

8.

D

Play + the + nhạc cụ: chơi nhạc cụ gì

Dịch: Tôi muốn học cách chơi violin.

IV. Make the questions for the following answers

9. Did you go swimming last week?

10. Who is a person who introduces the participants of a TV show?

Quảng cáo

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-6-thi-diem-hoc-ki-2.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên