Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4)Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 2

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo

1. A. iron     B. spin    C. fire     D. wireless

2. A. electric    B. penthouse     C. apartment     D. record

3. A. ocean    B. cleaner     C. cook    D. ecosystem

4. A. marine    B. pollutant     C. radiator     D. apartment

II. Complete the sentence with the correct form of the words in brackets.

1. If we dump garbage, we _____________________ (contaminate) the environment.

2. It might _____________________ (rain) this afternoon.

3. My mother _____________________ (look) after the children tomorrow.

4. We _____________________ (be) friends for 5 years.

III. Choose the best answer

1. In the future, I _________ in a motorhome.

A. will live     B. live     C. am living    D. has lived

2. We will save the environment if we ___________ plastic.

A. reuses     B. reuse     C. reusing     D. reused

3. There are a lot of ___________ in big cities.

A. vegetable     B. castles     C. skyscrapers     D. UFOs

4. We can find noise pollution __________ most cities.

A. of     B. on     C. to     D. in

IV. Rewrite the following sentences

1. Let’s surf the internet.

How about _____________________________________________________________?

2. My future house will have 5 rooms.

There _________________________________________________________________.

ANSWER KEYS

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

1.

B

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là /ai/, các đáp án còn lại phát âm là / /i/

2.

C

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là /e/, các đáp án còn lại phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

3.

A

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4) , các đáp án còn lại phát âm là /k/

4.

C

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là /ei/, các đáp án còn lại phát âm là Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

II. Complete the sentence with the correct form of the words in brackets.

Quảng cáo

1. will contaminate

2. rain

3. will look

4. have been

III. Choose the best answer

Đáp án Giải thích

1.

A

Câu chia thời tương lai đơn vì có trạng từ “in the future”

Dịch: Trong tương lai tôi sẽ sống trong căn nhà di động.

2.

B

Câu điều kiện loại I

Dịch: Chúng ta sẽ bảo vệ môi trường nếu tái chế nhựa.

3.

C

Skyscraper: nhà chọc trời

Dịch: Có nhiều nhà chọc trời ở các thành phố lớn.

4.

D

In + địa điểm

Dịch: Chúng ta có thể thấy ô nhiễm tiếng ồn ở hầu hết các thành phố.

IV. Rewrite the following sentences

1. How about surfing the internet?

2. There will be 5 rooms in my future house

Quảng cáo

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-6-thi-diem-hoc-ki-2.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên