Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 1)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Quảng cáo

1. A. tooth     B. clothes     C. bath    d both

2. A. head     B. feature     C. meal    d speaker

3. A. ear     B. bear     C. near    d hear

4. A. bicycle     B. exciting     C. favourite    d widely

II. Vocabulary and grammar.

Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

1. “____________films have you seen this week?” – “Only one”.

A. Which     B. What     C. Where    d How many

2. I ____________to Japan twice so far.

A. has gone     B. went     C. have been    d visited

3. ____________eat too much salt. It’s not good for you.

A. Do     B. Please     C. Don’t    d Can’t

4. It’s very ____________ to swim here. The water is heavily polluted.

A. safe     B. unpopular     C. unsafe    d good

5. ____________ the program is late, we will wait to watch it.

A. Because     B. Although     C. When    d So

6. VTV1 and VTV3 are all ____________ channels

A. local     B. national     C. educational   d creational

7. Vietnam is located in South East ____________.

A. Africa     B. America     C. Asia    d Antarctica

8. Bing ____________ five postcards to his friend in America last month.

A. has sent     B. send     C. sent    d will send

III. Give the correct forms of the verbs in the blankets.

Quảng cáo

1. I ______________ (do) my homework now.

2. This is the first time she ______________ (be) to New York.

3. Yesterday, they ______________ (have) an accident.

4. How often ______________ you ______________ (go) to the gym?

IV. Reading:

A. Use the given words in the box to complete the following passage. There is ONE word you don’t need to use

different     some     watch    sporty    go

listening     do     play    chatting

(1) _____________students in my school are very (2) _____________. They take part in (3) _____________activities after school. Some students usually (4) _____________football, table tennis or badminton. Others (5) _____________swimming or jogging in the park. Some students don't like sports. They often go home and (6) _____________television. Sometimes, they like (7) _____________to music or (8) _____________on the Internet.

B. Read the following passage and answer the questions

Paris is my favorite city. It is the capital city of France. It is very well-known as the City of Light. It is located on the Seine River. It covers an area of 105.4 square kilometers. You can see many fascinating things and sights in Paris. The most popular landmark is Eiffel tower. In Paris, you will find many shopping areas. One of the most famous shopping areas is Mont Mart. It has a lot of wine shops, bakeries, clothing shops, restaurants, etc. You should visit Paris once.

1. What is the most popular landmark in Paris?

_______________________________________________________________.

2. Is Mont Mart one of the most famous shopping areas in Paris?

_______________________________________________________________.

V. Writing:

Rewrite sentences without changing the meaning

1. The film is not exciting enough for me to see. (TOO)

_______________________________________________________________.

2. I have to do homework so I won’t watch TV tonight. (BECAUSE)

_______________________________________________________________.

ANSWER KEYS

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án Giải thích

1.

A

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 1) , các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

2.

C

Đáp án A có phần gạch chân phát âm là /e/, các đáp án còn lại phát âm là /i:/

3.

B

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 1) , các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

4.

A

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là /i/, các đáp án còn lại phát âm là /ai/

II. Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

1.

D

How many + Ns: có bao nhiêu

Dịch: - Bạn đã xem bao nhiêu bộ phim tuần này? – Chỉ 1 thôi.

2.

C

Câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có trạng từ “so far”

Dịch: Tôi đã đến Nhật Bản 2 lần rồi.

3.

C

Don’t + V: đừng làm gì

Dịch: Đừng ăn nhiều muối quá, không tốt đâu.

4.

C

Unsafe: không an toàn

Dịch: Bơi ở đây rất không an toàn. Nước bị ô nhiễm rất nặng nề.

5.

B

Although: mặc dù

Dịch: Mặc dù chương trình chiếu muộn, chúng tôi sẽ đợi xem.

6.

B

National channel: kênh truyền hình quốc gia.

Dịch: VTV1 và VTV3 đều là các kênh truyền hình quốc gia.

7.

C

South East Asia: Đông Nam Á

Dịch: Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á.

8.

C

Câu chia thời quá khứ đơn vì có mốc thời gian “last month”

Dịch: Bing gửi cho bạn bè 5 chiếc bưu thiếp vào tuần trước.

III. Give the correct forms of the verbs in the blankets.

Quảng cáo

1. am doing

2. has been

3. had

4. do-go

IV. A. Use the given words in the box to complete the following passage. There is ONE word you don’t need to use

1. Some

2. sporty

3. different

4. play

5. go

6. watch

7. listening

8. chatting

B. Read the following passage and answer the questions

1. The most popular landmark in Paris is Eiffel tower/ It is Eiffel tower.

2. Yes, it is.

IV. Rewrite sentences without changing the meaning

1. The film is too boring for me to see.

2. I won’t watch TV tonight because I have to do homework.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-ki-2-tieng-anh-6-thi-diem.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên