Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 5)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Quảng cáo

1. A. wireless     B. iron     C. wifi     D. fridge

2. A. remote     B. doctor     C. control     D. close

3. A. computer     B. music     C. lucky     D. student

4. A. read     B. meal     C. weather     D. leader

II. Vocabulary and grammar.

Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

1. There will be more people live in an apartment __________ in a house.

A. then     B. that     C. than     D. this

2. We use _________ to preserve food and vegetables.

A. dishwashers     B. cleaners     C. fridges     D. washing machines

3. __________do you listen to music? – Every night.

A. What time     B. How often     C. How long     D. How much

4. He __________ skiing every winter.

A. goes     B. has     C. makes     D. gets

5. Would you like __________ oranges?

A. any     B. an     C. a     D. some

6. There _________ some trees and flowers around his house.

A. be     B. is     C. are     D. will be

7. ___________ Sunday, we are going to visit our grandparents.

A. On     B. In     C. With     D. At

8. ___________ going to visit Australia?

A. Let's     B. Why not we     C. What about     D. Would you like

III. Reading:

A. Complete the following passage

Quảng cáo

My dream house is different from the others. I love _________ (1) in a motorhome. It will look like a normal truck, _________ (2) there will be hi-tech appliances inside. I might change my address regularly. One day I might be in a beach. The other day I might move to the mountain. I will grow vegetable on the windows. There will be _________ (3) automatic cleaner, a modern dishwasher, and a hi-tech fridge. I will install a wireless TV and Wi-Fi _________ (4) the weather forecast, news and entertainment programs. I love my dream house so much.

1. A. living     B. live     C. lived     D. will live

2. A. and     B. so     C. but     D. because

3. A. a     B. an     C. the     D. x

4. A. watch     B. watching     C. watched     D. to watch

B. Read the following passage and answer the questions

Hi, my name is David and my favorite activity is watching television. I often watch cartoon on Disney channel. My grandmother and mother enjoy watching craft programs. My daddy and brother love watching football matches on the sport channel. I usually spend about 2 hours a day watching TV. In the evening, all the family gather and watch the news and weather forecast. Today, the weatherman announces that it will rain tomorrow. I think you should bring along a raincoat before going out.

1. What is David’s hobby?

_______________________________________________________

2. Who love watching football matches?

_______________________________________________________

3. How many hours a day does David spend watching TV?

_______________________________________________________

4. What do they do in the evening?

_______________________________________________________

IV. Writing:

Make sentences based on the words given.

1. Tokyo/ most populous/ capital/ city/ world.

_________________________________________________

2. If/ you/ see/ used bottle/ on/ road, what/ you/ do?

_________________________________________________

ANSWER KEYS

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án Giải thích

1.

D

Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /i/, các đáp án còn lại phát âm là /ai/

2.

B

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là /ɑ/, các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

3.

C

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 5) , các đáp án còn lại phát âm là /ju/

4.

C

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là /e/, các đáp án còn lại phát âm là /i:/

II. Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

1.

C

more…than…

Dịch: Sẽ có nhiều người sống trong các căn hộ chung cư hơn trong 1 ngôi nhà.

2.

C

fridge: tủ lạnh

Dịch: Chúng ta dùng tủ lạnh để bảo quản đồ ăn và rau củ.

3.

B

How often: bao lâu 1 lần

Dịch: – Bạn nghe nhạc bao lâu 1 lần? – Mỗi tối.

4.

A

Go skiing: đi trượt tuyết

Dịch: Anh ấy đi trượt tuyết mỗi mùa đông

5.

D

Cấu trúc would you like some + Ns? Bạn có muốn…

Some + danh từ số nhiều: một vài

Dịch: Bạn có muốn ăn vài quả cam không?

6.

B

Cấu trúc there is + a + N số ít: có…

Dịch: Có vài cái cây và hoa quanh nhà anh ấy.

7.

A

On + thứ trong tuần

Dịch: Vào chủ nhật, chúng tôi sẽ đi thăm ông bà.

8.

C

What about + Ving?: đề nghị cùng làm gì

Dịch: Hay là đi thăm nước Úc nhỉ?

III.A. Complete the passage

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

1.

A

Cấu trúc “love + Ving”: thích làm gì

Dịch: Tôi thích sống ở một ngôi nhà di động.

2.

C

But: nhưng, nối 2 vế tương phản

Dịch: Nó sẽ trông giống 1 chiếc xe tải thông thường, nhưng bên trong có các thiết bị công nghệ cao.

3.

B

An + danh từ bắt đầu bằng “a, e, i, o, u”

Dịch: Sẽ có 1 máy hút bụi tự động, 1 máy rửa bát hiện đại và 1 tủ lạnh công nghệ cao.

4.

D

to V chỉ mục đích

Dịch: Tôi sẽ cài đặt 1 chiếc ti vi không dây và wifi để xem dự báo thời tiết, thời sự và các chương trình giải trí.

B. Read the following passage and answer the questions

1. His hobby is watching television.

2. His father and brother love watching football matches.

3. About 2 hours a day.

4. In the evening, all the family gather and watch the news and weather forecast.

IV. Make sentences based on the words given.

1. Tokyo is the most populous city in the world.

2. If you see used bottle on the road, what will you do?

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-ki-2-tieng-anh-6-thi-diem.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên