Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 2)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Quảng cáo

1. A. dry     B. my     C. study     D. fly

2. A. pollute     B. solar     C. control     D. pole

3. A. energy     B. reuse     C. bed     D. well

4. A. water     B. space     C. cable     D. game

II. Vocabulary and grammar.

Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

1. Mexico City is _______ city in the world.

A. big     B. bigger     C. the biggest D. bigger than

2. How _______ do you watch television?

A. often     B. many     C. much     D. some

3. My brother and I _______ our grandmother next weekend.

A. visit     B. am visiting     C. visited     D. are going to visit

4. What about _______ soccer this weekend?

A. play     B. to play     C. playing     D. played

5. - _______ sports does Peter play? - He _______ badminton.

A. What/ play     C. Which/ plays

B. Which/ is playing     D. What/ is playing

6. - _______ sugar do you want? - Two kilos, please.

A. How much     B. How many     C. How     D. How often

7. They are going to stay __________ a hotel for a week.

A. on     B. in     C. for     D. of

8. The robot will __________ after me when I’m sick.

A. have     B. make     C. do     D. look

Give the correct forms of the verbs in the blankets.

1. They (not work) _____________ today because it’s rainy.

2. She (clean) _____________ the lake with her family now.

3. My father and I (visit) _____________ Ha Long Bay this summer vacation.

4. He (play) _____________ baseball this afternoon.

III. Reading:

A. Use the given words in the box to complete the following passage.

Quảng cáo

watches     are    family    go    comes    market    at    cleaning

My sister and I (1) __________ to school in the morning and come home in the afternoon. Our mother goes to the (2) __________ at half past seven. She gets food for the (3) __________. Our father (4) __________ home at six every day. He (5) __________ television in the evening. Today is Sunday. We are (6) __________ home, and we are (7) __________ our house. We (8) __________ having a good time at home.

B. Read the following passage and answer the questions

Rita is from Canada, but she lives in Ho Chi Minh City. She works in a hospital. She has a car and usually drives to work. She leaves home at eight and starts work at half past eight. She likes her job, but she likes the weekend, too. On Saturdays, she plays tennis or goes swimming. She sometimes goes jogging, too. On Sunday evenings, she always eats in a restaurant with her friends.

1. Where is Rita from?

___________________________________________________

2. How does she go to work?

___________________________________________________

3. When does she play tennis?

___________________________________________________

4. Does she sometimes goes jogging?

___________________________________________________

IV. Writing:

Rearrange the words to make correct sentences.

1. you/ what time/ go/ school/ do/ to/?

____________________________________________________

2. in/ my father/ often/ the evening/ watches/ television/.

____________________________________________________

ANSWER KEYS

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án Giải thích

1.

C

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là /i/, các đáp án còn lại phát âm là /ai/

2.

A

Đáp án A có phần gạch chân phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 2) , các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

3.

B

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là /i:/, các đáp án còn lại phát âm là /e/

4.

C

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 2) , các đáp án còn lại phát âm là /ei/

II. Vocabulary and grammar.

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

1.

C

Câu so sánh nhất

Dịch: Mexico là thành phố lớn nhất thế giới.

2.

A

How often: bao lâu 1 lần

Dịch: - Bao lâu một lần bạn xem ti vi?

3.

D

Câu chia thời tương lai gần vì có mốc thời gian “tomorrow”

Dịch: Tôi và anh trai sẽ đi thăm ông bà cuối tuần tới.

4.

C

What about + Ving: đề nghị cùng làm gì

Dịch: Hay là chiều nay chơi bóng đá nha?

5.

C

Câu hỏi thời hiện tại đơn

Dịch: - Peter chơi môn thể thao gì? – Anh ấy chơi cầu lông.

6.

A

How much: câu hỏi lượng, cân nặng

Dịch: - Bạn cần bao nhiêu gạo? – Hai cân.

7.

B

Cụm từ stay in a hotel: ở khách sạn

Dịch: Họ sẽ ở lại khách sạn trong vòng 1 tuần.

8.

D

Look after: chăm sóc

Dịch: Con robot sẽ chăm sóc sức khoẻ cho tôi khi tôi ốm.

Give the correct forms of the verbs in the blankets.

1. don’t work

2. is cleaning

3. are going to visit

4. will play

III

A. Use the given words in the box to complete the following passage.

Quảng cáo

1. go

2. market

3. family

4. comes

5. watches

6. at

7. cleaning

8. are

B. Read the following passage and answer the questions

1. She’s from Canada.

2. She goes to work by car.

3. On Saturdays.

4. Yes, she does.

IV. Rewrite sentences without changing the meaning

1. What time do you go to school?

2. My father often watches television in the evening.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-ki-2-tieng-anh-6-thi-diem.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên