Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 3)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Quảng cáo

1. A. invite     B. refill     C. high     D. wireless

2. A. iron     B. symbol     C. modern     D. common

3. A. design     B. space     C. solar     D. school

4. A. special     B. cause     C. cool     D. comedy

II. Vocabulary and grammar.

Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

1. She often listens ___________ music.

A. in     B. with     C. to     D. for

2. They like ___________ a lot.

A. high jumping    B. jump high     C. high jump     D. jumping high

3. In the future, robots ___________ all the housework.

A. do     B. did     C. will do     D. are doing

4. ___________ are you going to do this summer vacation?

A. What     B. When     C. Who     D. Why

5. Let’s ___________ a recycling bin.

A. finding     B. to find     C. finds     D. find

6. My sister is ___________ aerobics at the moment.

A. having     B. doing     C. making     D. going

7. I want ___________ in a basement apartment.

A. live     B. to live     C. living     D. lives

8. There ___________ a wireless TV in their living room.

A. is     B. be     C. are     D. being

Give the correct forms of the verbs in the blankets.

1. He often (play) ___________ volleyball.

2. In the future, I (buy) ___________ a penthouse.

3. What ___________ you (do) ___________ now?

4. I (wash) ___________ my hands at the moment.

III. Reading:

Quảng cáo

A. Complete the following passage.

Every spring, children go (1) __________, so Mr. John and his wife go to Paris on holiday. They stay in a hotel near The River Seine. They (2) __________ breakfast in the hotel, but they have lunch in a restaurant next (3) __________ the hotel. They like French food very much. They walk a lot, but sometimes they go (4) __________ taxi. After four days, they want to go home and go back to work.

1. A. sail     B. to sail     C. sailing     D. A&B

2. A. have     B. has     C. having     D. to have

3. A. on     B. to     C. of     D. by

4. A. on     B. by     C. in     D. to

B. Read the following passage and answer the questions

I’m Senka. I always wish to have a motorhome in my life. My motorhome will not need to be big, but it might have everything I need inside. There will be 4 rooms in it: a living room, a kitchen, a bedroom and a toilet. There is a small sofa and a lovely table in the head of the car. This will be the place for my friends when they visit me. It's like a living room. The biggest part of my motorhome will be a kitchen. It will be in the middle of the car. There will be an automatic dishwasher, a modern fridge, a small oven and an automatic washing machine in the kitchen. A small toilet will be in the kitchen too. The last part will be my bedroom, also my entertainment place. There will be a small bed, a wireless TV and a hi-tech computer. Everything might be small in my motorhome. It would be a fantastic if I had my own motorhome. The best thing about having a motorhome is that I can drive it myself and travel around.

1. What kind of house does Senka wish to have?

________________________________________________________

2. How many rooms will there be in the house?

________________________________________________________

3. Will there be a toilet be in the living room?

________________________________________________________

4. What is the best thing about having a motorhome?

________________________________________________________

IV. Writing:

Complete the following sentences without changing the meaning

1. He/ often/ go/ swim/ in/ free time.

___________________________________________________________

2. We/ going/ stay/ Nha Trang/ this summer vacation.

___________________________________________________________

ANSWER KEYS

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án Giải thích

1.

B

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là /i/, các đáp án còn lại phát âm là /ai/

2.

B

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 3) , các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

3.

A

Đáp án A có phần gạch chân phát âm là /z/, các đáp án còn lại phát âm là /s/

4.

A

Đáp án A có phần gạch chân phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 3) , các đáp án còn lại phát âm là /k/

II. Vocabulary and grammar.

Quảng cáo
Đáp án Giải thích

1.

C

Listen to music: nghe nhạc

Dịch: Cô ấy thường nghe nhạc.

2.

A

High jumping: nhảy cao (like + Ving)

Dịch: Anh ấy rất thích nhảy cao.

3.

C

Câu chia thời tương lai đơn vì có trạng từ “in the future”

Dịch: Trong tương lai, người máy sẽ làm tất cả công việc nhà.

4.

A

What-do: câu hỏi làm gì

Dịch: Bạn sẽ làm gì vào kì nghỉ hè sắp tới?

5.

D

Let’s + V: đề nghị cùng làm gì

Dịch: Hãy cùng tìm thùng rác nào.

6.

B

Do aerobics: tập e-rô-bích

Dịch: Chị gái tôi đang tập e-rô-bích vào lúc này.

7.

B

Want to V: muốn làm gì

Dịch: Tôi muốn sống trong một căn hộ tầng trệt.

8.

A

There is a + N: có…

Dịch: Có một chiếc tivi không dây trong phòng khách của họ.

Give the correct forms of the verbs in the blankets.

1. plays

2. will buy

3. are-doing

4. am washing

III.

Quảng cáo

A. Complete the following passage.

1. C

2. A

3. B

4. B

B. Read the following passage and answer the questions

1. She wishes to have a motorhome.

2. There will be 4 rooms in the house.

3. No, there won’t.

4. The best thing about having a motorhome is that she can drive it herself and travel around.

IV. Complete the following sentences without changing the meaning

1. He often goes swimming in his free time.

2. We are going to stay in Nha Trang this summer vacation.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-ki-2-tieng-anh-6-thi-diem.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên