Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4)Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Quảng cáo

1. A. this     B. weather     C. thank     D. there

2. A. problem     B. pollution     C. motorhome     D. decorate

3. A. lucky     B. funny     C. much     D. judo

4. A. ring     B. ice     C. fit     D. villa

II. Vocabulary and grammar.

A. Circle the correct answer A, B, C, or D to complete each of the following sentences.

1. He likes playing table tennis, _________ he can't play it.

A. and     B. but     C. so     D. or

2. This skyscraper is _________ building in our area.

A. the tallest     B. taller     C. tall than     D. the tall

3. In the future, we _________ go on holiday to the moon.

A. must     B. can't     C. might     D. won't

4. If we cut down more forests, there _________ more floods.

A. Are     B. Were     C. have been     D. will be

5. We’ll put a __________ bin in every classroom.

A. refilling     B. recycling     C. reducing     D. reusing

6. He wishes _________ a robot.

A. have     B. has     C. will have     D. to have

7. It will be good if students go to school _________ bus

A. by     B. on     C. in     D. at

8. My family __________ to the movies once a month.

A. go     B. will go     C. are going     D. goes

B. Matching the causes in column A with the effects in column B

A B Answer

1. Air pollution

a. Causes hearing problem.

1…………

2. Water pollution

b. Causes breathing problem.

2………..

3. Noise pollution

c. Make plants die.

3………..

4. Soil pollution

d. Makes fish die.

4………..

III. Reading:

Quảng cáo

A. Complete the following passage.

People need to breathe. If they don't breathe, they will die. But how clean is the air people breathe? If they breathe (1) __________ air, they will have breathing problems and become ill. Plants and animals need clean air too. A lot of things (2) __________ our lives create harmful gasses and make the air dirty, like cars, motorbikes and factories. Dirty air is called " (3) __________ air". Air pollution can also make our Earth (4) __________. The problem of air pollution started with the burning of coal in homes and factories.

1. A. clean     B. fresh     C. dirty     D. green

2. A. at     B. in     C. to     D. on

3. A. polluted     B. polluting     C. pollution     D. pollute

4. A. boring     B. bigger     C. beautiful     D. warmer

B. Read the following passage and answer the questions

I'm Linda and this is my sister, Daisy. We play sports every day, so we are tall and strong. In the spring, I often play tennis and my sister often plays badminton. In the summer, we often go swimming. In the fall, I often go sailing and my sister often goes jogging. In the winter, I often play basketball and she often skips. When the weather is warm, we sometimes go fishing. When it's hot, we sometimes have a picnic. When it's cool, we sometimes walk around the lake near our house. When it's cold, I play video games and Daisy listens to music.

1. How often do Linda and Daisy play sports?

______________________________________________________

2. What does Linda do in the spring?

______________________________________________________

3. Do they go fishing when it’s warm?

______________________________________________________

4. What does Daisy sometimes do when it's cool?

______________________________________________________

IV. Writing:

Make sentences using the words and phrases given

1. He/ have/ breakfast/ seven o’clock.

______________________________________________________

2. There/ thirty students/ my class.

______________________________________________________

ANSWER KEYS

I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án Giải thích

1.

C

Đáp án C có phần gạch chân phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4) , các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

2.

A

Đáp án A có phần gạch chân phát âm là /ɑ/, các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

3.

D

Đáp án D có phần gạch chân phát âm là /u/, các đáp án còn lại phát âm là Đề thi Tiếng Anh lớp 6 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

4.

B

Đáp án B có phần gạch chân phát âm là /ai/, các đáp án còn lại phát âm là /i/

II. Vocabulary and grammar.

Quảng cáo

A.

Đáp án Giải thích

1.

B

But nối 2 vế tương phản về nghĩa

Dịch: Anh ấy thích chơi bóng bàn nhưng lại không biết chơi.

2.

A

Câu so sánh nhất

Dịch: Ngôi nhà chọc trời này là cao nhất ở khu vực này.

3.

C

Câu chia thời tương lai đơn vì có mốc thời gian “in the future”

Dịch: Trong tương lai chúng ta sẽ đi nghỉ mát ở mặt trăng.

4.

D

Câu điều kiện loại 1

Dịch: Nếu chúng ta chặt phá rừng, sẽ có nhiều lũ lụt hơn.

5.

B

Recycling bin: thùng rác

Dịch: Chúng ta sẽ đặt thùng rác ở các lớp học.

6.

D

Wish to V: mong muốn làm gì

Dịch: Anh ấy mong muốn sở hữu 1 người máy.

7.

A

By + phương tiện

Dịch: sẽ rất tốt nếu học sinh đi học bằng xe buýt

8.

A

By + phương tiện

Dịch: sẽ rất tốt nếu học sinh đi học bằng xe buýt

B.

1 - b

2 - d

3 - a

4 - c

IV. A. Complete the following passage.

Quảng cáo

1. C

2. B

3. A

4. D

B. Read the following passage and answer the questions

1. They play sports every day.

2. She often plays tennis.

3. Yes, they do.

4. She listens to music.

IV. Make sentences using the words and phrases given

1. He has breakfast at 7 o’clock.

2. There are thirty students in my class.

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm có đáp án khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-hoc-ki-2-tieng-anh-6-thi-diem.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên