Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) - Chân trời sáng tạo

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) - Chân trời sáng tạo

Với bộ 4 Đề thi Học kì 2 Toán lớp 6 năm học 2021 - 2022 có đáp án, chọn lọc sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong bài thi Học kì 2 Toán 6.

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Phân số nhỏ nhất trong các phân số 38;58;18;78 là:

A. 38;

B. 58;

C. 18;

D. 78.

Câu 2. Kết quả của phép tính (–14,3) : (–2,5) là:

A. –57,2;

B. –5,72;

C. 5,72 .

D. 57,2 .

Câu 3. Viết hỗn số 287 dưới dạng số thập phân (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

A. 3,1;

B. 3,14;

C. 3,15;

D. 3,2.

Câu 4. Tại một cửa hàng, một chú gấu bông có giá 300 000 đồng. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, cửa hàng thực hiện giảm giá 45% các mặt hàng. Hỏi giá bán của chú gấu bông sau khi đã giảm là bao nhiêu?

A. 135 000 đồng;                                                

B. 235 000 đồng;

C. 155 000 đồng;                  

D. 165 000 đồng.

Câu 5. Bạn An có 120 viên bi trong đó có 30 viên bi đỏ, 25 viên bi xanh, 40 viên bi vàng, còn lại là bi trắng. Hỏi số bi trắng chiếm bao nhiêu phần tổng số bi?

A. 512;

B. 524;

C. 56;

D. 14.

Câu 6. Trong các hình sau, điểm O là tâm đối xứng của hình nào?

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

A. Hình a, b;

B. Hình c, d;

C. Hình a, c;

D. Hình a, b và c.

Câu 7. Biết khi hai kim đồng hồ chỉ vào hai số liên tiếp nhau thì góc giữa hai kim đồng hồ là 30°. Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 5 giờ là:

A. 30°;

B. 70°;

C. 150°;

D. 180°.

Câu 8. Cho hình vẽ dưới đây. Có bao nhiêu cặp đường thẳng song song?

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

A. 3;

B. 4;

C. 5;

D. 6.

Câu 9. Trong các hình sau, hình nào không có trục đối xứng?

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

A. Hình Quốc huy Việt Nam;

B. Hình Huy hiệu Đội TNTP HCM;

C. Hình Huy hiệu Đoàn TNCS HCM;

D. Hình lá cờ Tổ quốc Việt Nam.

Câu 10. Số đo của góc mAn ở hình vẽ dưới đây là:

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

A. 40°;

B. 45°;

C. 130°;

D. 135°.

Câu 11. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Một sự kiện có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra tùy thuộc vào kết quả của phép thử nghiệm đó.

B. Một sự kiện có thể xảy ra không tùy thuộc vào kết quả của phép thử nghiệm đó.

C. Một sự kiện đồng thời có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra trong phép thử nghiệm đó.

D. Một sự kiện có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra không tùy thuộc vào kết quả của phép thử nghiệm đó.

Câu 12.  Tung đồng xu 50 lần thì thấy mặt S xuất hiện 19 lần. Số lần xuất hiện mặt N là:

A. 19;

B. 50;

C. 31;

D. 69.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) (–4,44 + 60 – 5,56) : (1,2 – 0,8);

b) 21138+41161158;

c) 539  745  123  +  813745;

Bài 2. Tìm x biết:

a) 223:x=2112:(0,06);

b) 34412+3x=1;

c) 4,52x.117=1114

Bài 3. Bạn An làm một số bài toán trong ba ngày, ngày đầu bạn làm được 23 tổng số bài, ngày thứ hai bạn làm được 20% tổng số bài, ngày thứ ba bạn làm nốt 2 bài. Hỏi trong ba ngày bạn An làm được bao nhiêu bài toán?

Bài 4. Trong một hộp kín có một số quả bóng màu xanh, màu đỏ, màu tím, vàng. Trong một trò chơi, người chơi được lấy ngẫu nhiên một quả bóng, ghi lại màu rồi trả lại bóng vào thùng. Minh thực hiện 100 lần và được kết quả sau:

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Hãy tìm xác suất của thực nghiệm của các sự kiện sau:

a) Minh lấy được quả bóng màu xanh;

b) Quả bóng được lấy ra không là màu đỏ.

Bài 5. a) Vẽ góc xOy có số đo bằng 105°. Góc xOy là góc nhọn, góc vuông hay góc tù?

b) Trên Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 4 cm, OB = 6 cm. Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính AM.

Bài 6.  Tìm số nguyên n sao cho 3n+24n4.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho 12x=23. Số x thích hợp là:

A. –18;

B. –4;

C. 4;

D. 18.

Câu 2. Số –1,023 là:

A. Số thập phân;

B. Phân số; 

C. Số tự nhiên;                                           

D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 3. Tỷ số % của 315 và  420 là:

A. 100% ;             

B. 12% ;               

C. 30% ;

D. 15%.

Câu 4. Diện tích đất trồng trọt của một xã là khoảng 81,5 ha. Vụ hè thu năm nay, xã này dự định dùng 57 diện tích này để trồng lúa. Tính diện tích trồng lúa vụ thu hè của xã (làm tròn kết quả chữ số thập phân thứ ba):

A. 58,214 ha;

B. 58,210 ha;

C. 58,215 ha;

D. 58,220 ha.

Câu 5. So sánh a=25252626 với b=2021202120222022

A. a < b;

B. a = b;

C. a > b;

D. a ≥ b.

Câu 6. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

A. Đường tròn có tâm là tâm đối xứng;

B. Tam giác đều có một tâm đối xứng;

C. Chữ cái in hoa I có một tâm đối xứng;

D. Hình bình hành nhận giao điểm của hai đường chéo làm tâm đối xứng.

Câu 7. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

A. 3;

B. 4;

C. 5;

D. 6.

Câu 8. Khẳng định đúng là

A. Góc có số đo 80° là góc tù;

B. Góc có số đo 100° là góc nhọn;

C. Góc có số đo 120° là góc vuông;

D. Góc có số đo 140° là góc tù.

Câu 9. Số hình không có trục đối xứng trong số 6 hình dưới đây là:

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

A. 4;

B. 3;

C. 2;

D. 1.

Câu 10. Trong các hình đồng hồ sau, hình nào có góc tạo bởi hai kim đồng hồ nào là góc tù?

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

A. Hình 3;

B. Hình 1;

C. Hình 4;

D. Hình 2.

Câu 11. Cuối tuần, Tuấn được bố mẹ cho phép đến nhà Khang chơi nhưng con đường Tuấn thường đi đang sửa chữa nên Tuấn phải đi đường khác. Giữa đường có 4 ngã rẽ, nhưng chỉ có một ngã dẫn đến nhà Khang, Tuấn không nhớ cần rẽ ngã nào. Có mấy kết quả có thể khi Tuấn chọn ngã rẽ? Liệt kê.

A. 2 kết quả: đến được nhà Khang, không đến được nhà Khang.

B. 3 kết quả: đến được nhà Khang, không đến được nhà Khang, đi xa hơn để đến nhà Khang.

C. 4 kết quả: đến được nhà Khang, không đến được nhà Khang, đi xa hơn để đến nhà Khang, bị lạc đường.

D. Tất cả đều sai.

Câu 12. Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng; các quả bóng có kích thước và khối luợng như nhau. Mỗi lần bạn Yến lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Nếu bạn Yến lấy 15 lần lấy bóng liên tiếp, có 5 lần xuất hiện màu xanh thì xác suất thực nghiệm xuất hiện màu xanh là:

A. 115;

B. 315;

C. 13;

D. 415.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) (34,72 + 32,28) : 5 – (57,25 – 36,05) : 2;

b) 57211+57911+57

c) 11315.0,75815+25%

Bài 2. Tìm x biết:

a) 23.x+12=110

b) x : 2,2 = (28,7 – 13,5).2;

c) 80%+76:x=16

Bài 3. Hoa làm một số bài toán trong ba ngày. Ngày đầu bạn làm được 13 số bài. Ngày thứ hai bạn làm được 37 số bài còn lại . Ngày thứ ba bạn làm nốt 8 bài. Trong ba ngày bạn Hoa làm được bao nhiêu bài?

Bài 4. Cho bảng thống kê phỏng vấn thể loại phim yêu thích của các bạn học sinh sau.

Thể loại phim

Hành động

Khoa học viễn tưởng

Hoạt Hình

Hài

Số lượng bạn yêu thích

7

8

15

9

a) Cho biết có bao nhiêu bạn tham gia phỏng vấn?

b) Cho biết thể loại phim nào được yêu thích nhất?

c) Tính xác suất của sự kiện chọn ra một bạn học sinh ngẫu nhiên thích phim khoa học viễn tưởng.

Bài 5. Cho hình vẽ sau:

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

a) Có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm A? Kể tên.

b) Điểm C nằm trong góc nào?

c) Trên hình vẽ biết điểm C nằm giữa hai điểm B và D. Cho BC = 1 cm, CD = 3 cm. Hỏi điểm C có phải là trung điểm của BD không? Tính BD.

Bài 6. Chứng minh 14+116+136+164+1100+1144+1196<12.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hỗn số 534 được viết dưới dạng phân số:

A. 154;                      

B. 223;                     

C. 194;                    

D. 234.

Câu 2. Biết tỉ số phần trăm của nước trong dưa chuột là 92,8%. Lượng nước trong 10 kg dưa chuột là:

A. 12,88 kg;

B. 9,28 kg;

C. 10,76 kg;

D. 3,8 kg.

Câu 3. Sau một thời gian gửi tiết kiệm, người gửi đi rút tiền và nhận được 320 000 đồng tiền lãi. Biết rằng số lãi bằng 125 số tiền gửi tiết kiệm. Tổng số tiền người đó nhận được là:

A. 8 000 000 đồng;

B. 8 320 000 đồng;

C. 7 680 000 đồng;

D. 2 400 000 đồng.

Câu 4. So sánh a=57 vả b=711.

A. a > b;

B. a ≥ b;

C. a < b;

D. a = b.

Câu 5. Trong chương trình khuyến mại giảm giá 20%, hộp sữa bột có giá là 840 000 đồng. Như vậy khi mua một hộp sữa với giá niêm yết người mua cần phải trả số tiền là:

A. 168 000 đồng;

B. 672 000 đồng;

C. 4 200 000 đồng;

D. 1 050 000 đồng.

Câu 6. Trong các hình sau có bao nhiêu hình có trục đối xứng đồng thời có tâm đối xứng?

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 4.

Câu 7. Trong các hình sau đây, hình nào không có trục đối xứng (mỗi hình là một từ)?

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

A. Hình 1;

B. Hình 2;

C. Hình 3;

D. Hình 4.

Câu 8. Đường thẳng a chứa những điểm nào?

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

A. M và N;

B. M và S;

C. N và S;

D. M, N và S.

Câu 9. Khẳng định sai

A. Góc có số đo 90° là góc vuông;

B. Góc có số đo 130° là góc tù;

C. Góc có số đo 100° là góc nhọn;

D. Góc có số đo 170° là góc tù.

Câu 10. Trong hình vẽ dưới đây có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

A. 5 bộ;

B. 4 bộ;

C. 3 bộ;

D. 1 bộ.

Câu 11. Kết quả kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 6A được cho bởi bảng sau:

Điểm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số học sinh

0

0

0

2

1

8

8

9

5

6

1

Số học sinh đạt điểm 8, điểm 9 là:

A. 11;

B. 6;

C. 7;

D. 12.

Câu 12. Bạn Hùng tung đồng xu cân đối một số lần được kết quả sau:

Sự kiện

Hai đồng ngửa

Một đồng ngửa, một đồng sấp

Hai đồng sấp

Số lần

32

48

20

Xác suất thực nghiệm của sự kiện có hai đồng xu sấp là:

A. 32100; 

B. 15;

C. 1225;  

D. 1325;  

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) 313.611+913.311313.411

b) 5,34 . 26,15 + 5,34 .(–126,15).

c) 1,4.154945+23:215;

Bài 2. Tìm x biết:

a) x15=711.321;

b) x5=23;

c) 23132x5=32

Bài 3. Ba lớp 6 trường THPT có 240 học sinh. Số học sinh lớp 6A chiếm 35% so với học sinh của khối. Số học sinh lớp 6B bằng 2021 số học sinh lớp 6A. Còn lại là học sinh lớp 6C. Tính số học sinh của mỗi lớp?

Bài 4. Gieo con xúc xắc có 6 mặt 100 lần, kết quả thu được ghi ở bảng sau:

Mặt

1 chấm

2 chấm

3 chấm

4 chấm

5 chấm

6 chấm

Số lần xuất hiện

17

18

15

14

16

20

a) Khi gieo xúc xắc có 6 mặt thì có những kết quả nào có thể xảy ra?

b) Hãy tìm xác suất của thực nghiệm của các sự kiện  gieo được mặt có 2 chấm;

Bài 5. Cho đoạn thẳng AB = 5 cm và M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng AM và MB.

2. Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời trong mỗi trường hợp sau đây:

a) Vẽ mOn^ không phải là góc bẹt.

b)Vẽ xOy^ là góc nhọn có điểm A nằm trong góc đó.

Bài 6. Tính nhanh A=115+135+...+12499 .

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Năm 2020 do dịch COVID-19 nên nhiều nhà máy gặp khó khăn, một nhà máy may mặc trong tháng 2/2020 có ghi số dư là –2,3 tỉ đồng. Sang tháng 3/2020 do chuyển hướng sản xuất sang khẩu trang xuất khẩu nên số dư là 0,35 tỉ đồng. Số tiền mà nhà máy tăng được trong tháng 3/2020 là: 

A. 1,95 tỉ đồng;

B. – 2,65 tỉ đồng;

C, 2,65 tỉ đồng;                                                   

D. – 1,95 tỉ đồng.

Câu 2. Trong các phân số 742;1218;318;954;1015;1420 thì có bao nhiêu cặp phân số bằng nhau?

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Câu 3. Bác Hoa gửi tiết kiệm 15 000 000 đồng với lãi suất 0,6% một tháng thì sau một tháng bác thu được số tiền lãi là:

A. 9 000 đồng;

B. 15 090 000 đồng;

C. 90 000 đồng;                    

D. 900 000 đồng.

Câu 4. Bạn An có 120 viên bi trong đó có 30 viên bi đỏ, 25 viên bi xanh, 40 viên bi vàng, còn lại là bi trắng. Hỏi số bi đỏ chiếm bao nhiêu phần tổng số bi?

A. 512;

B. 524;

C. 56;

D. 14.

Câu 5. Biết 25 quả sầu riêng nặng 0,45 kg. Quả sầu riêng đó nặng là:

A. 1,8 kg;                             

B. 1,125 kg;                          

C. 2,25 kg;                            

D. 0,9 kg.

Câu 6. Cho hình vẽ biết CD = DE = 3 cm.

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

Khi đó:

A. CE = 3 cm;

B. D là trung điểm của EC;

C. D nằm giữa hai điểm C và E.

D. D không là trung điểm của EC.

Câu 7. Có bao nhiêu biển báo giao thông dưới đây có tâm đối xứng?

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

A. 1 biển báo;

B. 2 biển báo;

C. 3 biển báo;

D. 4 biển báo.

Câu 8. Cho các hình sau:

(I) Hình thoi; (II) Hình thang cân; (III) Hình vuông; (IV) Hình tròn; (V) Hình ngôi sao 5 cánh.

Trong các hình trên, hình nào không có tâm đối xứng?

A. (I) và (V);

B. (II) và (V);

C. (II) và (III);                                                     

D. (II), (III) và (V).

Câu 9. Trong các hình đồng hồ sau, hình nào có góc tạo bởi hai kim đồng hồ nào là góc vuông?

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

A. Hình 1;

B. Hình 2;

C. Hình 3;

D. Hình 4.

Câu 10. Góc xOt dưới đây có số đo là bao nhiêu độ và là góc nhọn hay góc tù?

Đề thi Toán lớp 6 Học kì 2 năm 2022 tải nhiều nhất (4 đề) | Chân trời sáng tạo (ảnh 1)

A. 150° và là góc nhọn;

B. 30° và là góc nhọn;

C. 150° và là góc tù;

D. 30° và là góc tù.

Câu 11. Kết quả kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 6A được cho bởi bảng sau:

Điểm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số học sinh

0

0

0

2

1

8

8

9

5

6

1

Số học sinh đạt điểm dưới 5 là:

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 11.

Câu 12. Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng; các quả bóng có kích thước và khối luợng như nhau. Mỗi lần bạn Mai lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Nếu bạn Mai lấy 15 lần lấy bóng liên tiếp, có 3 lần xuất hiện màu đỏ thì xác suất thực nghiệm xuất hiện màu đỏ là:

A. 115;

B. 315;

C. 13;

D. 415.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Bài 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) 341632+43

b) 19923+142312+89

c) 0,125+40%340:1137+8121312547

Bài 2. Tìm x biết:

a) 31,5 – x = (18,6 – 12,3) : 3

b) 4.56x=712+13

c) 1212x=23

Bài 3. Một lớp có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 15 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 38 số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh mỗi loại.

b) Tính tỉ số % học sinh mỗi loại.

Bài 4. Gieo con xúc xắc có 6 mặt 100 lần, kết quả thu được ghi ở bảng sau:

Mặt

1 chấm

2 chấm

3 chấm

4 chấm

5 chấm

6 chấm

Số lần xuất hiện

17

18

15

14

16

20

a) Khi gieo xúc xắc có 6 mặt thì có những kết quả nào có thể xảy ra?

b) Hãy tìm xác suất của thực nghiệm của các sự kiện  gieo được mặt có 3 chấm;

Bài 5. Cho bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường thẳng sao cho B nằm giữa hai điểm A và C, C nằm giữa hai điểm B và D. Biết rằng AC = 5 cm, BC = 3 cm và AD = 7cm.

a) Chứng tỏ rằng AB = CD.

b) Vẽ tia Ax sao cho góc xAD có số đo bằng 110°. Góc xAD là loại góc gì?

Bài 6. Tính nhanh: A=103.757.12712.19519.24.

Mục lục Đề thi Toán 6 theo chương và học kì:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Loạt bài Đề thi Toán 6 | Đề thi 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học kì 1, học kì 2 Toán 6 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 gồm đầy đủ 2 phần: Số học và Hình học giúp bạn giành điểm cao trong các bài kiểm tra Toán lớp 6 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học