Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 5)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1: Căn bậc hai số học của 25 là:

Quảng cáo

A. 5       B. – 5       C. ±5       D. 225

Câu 2: So sánh 9 và √79, ta có kết luận sau:

A.9 < √79       B.9 = √79       C.9 > √79       D. Không so sánh được

Câu 3: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 xác định khi:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 4: Giá trị của x để Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 là:

A.13       B.14       C.1       D.4

Quảng cáo

Câu 5: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng :

A.1 + x2       B.-(1 + x2 )       C.±(1 + x2 )       D. Kết quả khác

Câu 6: Biết √(x2 ) = 13 thì x bằng:

A.13       B.169      C.±169       D.±13

Câu 7: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

A.√8       B.-√2       C.-2√2       D.-2

Câu 8: Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

A.12√6       B.6       C.√30       D.3

Câu 9: Với a < 1 thì kết quả rút gọn biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 là:

A.-√a       B.√a       C.a       D.a + 1

Câu 10: Nếu x thỏa mãn điều kiện Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9thì x nhận giá trị là:

A.0       B.6       C.9       D.36

Hướng dẫn giải

Quảng cáo
1. A 2.C 3.B 4.D 5.A
6.D 7.C 8. B 9.A 10.D

Câu 2: Ta có 9 = √81

81 < 79 ⇒ √81 < √79 hay 9 > √79

Chọn đáp án C

Câu 3: Biểu thức √(5 - 2x) xác định khi:

5 - 2x ≥ 0 ⇔ 2x ≤ 5 ⇔ x ≤ 5/2

Chọn đáp án B

Câu 4:Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇔ 2x + 1 = 9 ⇔ 2x = 8 ⇔ x = 4

Chọn đáp án D

Câu 5: Do 1 + x2 > 1 ∀x nên Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 = 1 + x2

Chọn đáp án A

Câu 6: √(x2 ) = 13 ⇔ |x| = 13 ⇔ x = ±13

Chọn đáp án D

Quảng cáo

Câu 7: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chọn đáp án C

Câu 8:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

= |3 - √6| + |3 + √6|

= 3 - √6 + 3 + √6

= 6

Chọn đáp án B

Câu 9: Với a > 1, ta có

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chọn đáp án A

Câu 10:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9⇔ 3 + √x = 9 ⇔ √x = 6 ⇔ x = 36

Chọn đáp án D

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-1.jsp