Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 6)Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số (có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề bài

Câu 1:Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 xác định khi và chỉ khi

Quảng cáo

A.x > 4       B.x < 4       C.x ≥ 4       D.x ≤ 4

Câu 2: So sánh 6 và √41, ta có kết luận sau:

A.6 < √41            B.6 = √41

C.6 > √41            D. Không so sánh được

Câu 3: Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

A.√7-3       B.3-√7       C.4       D.-4

Câu 4:Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng∶

A.3xy2       B.-3xy2       C.3|x|y2       D.3x2y4

Quảng cáo

Câu 5: Kết quả phép tính Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 là:

A.√6 - 1       B.1 - √6       C. √6 - 2       D.2

Câu 6:Giá trị của biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

A.4√7       B.√7       C.7       D.-√7

Câu 7: Nếu Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 thì x bằng:

A.0       B.5       C.100       D.400

Câu 8: Nghiệm của phương trình x2 = 16 là:

A.x = 4       B.x = -4       C.x = ±4       D.x = 16

Câu 9: Với a > 0,b > 0 thì Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 bằng:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Câu 10: Với giá trị nào của x thì biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 không có nghĩa:

A.x < 0       B.x > 0       C.x ≥ 0       D.x ≤ 0

Quảng cáo

Hướng dẫn giải

1. C 2.A 3.B 4.C 5.A
6.D 7.D 8.C 9.B 10.A

Câu 1:Biểu thức Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 xác định khi và chỉ khi

x - 4 ≥ 0 ⇔ x ≥ 4

Chọn đáp án C

Câu 2: 6 = √36

Ta có: 36 < 41 ⇒ √36 < √41 hay 6 < √41

Chọn đáp án A

Câu 3: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chọn đáp án B

Câu 4: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chọn đáp án C

Quảng cáo

Câu 5: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chọn đáp án A

Câu 6:Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chọn đáp án D

Câu 7:Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇔ 5 + √x = 25 ⇔ √x = 20 ⇔ x = 400

Chọn đáp án D

Câu 8: Chọn đáp án C

Câu 9: Với a > 0, b > 0 ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Chọn đáp án B

Câu 10: Chọn đáp án A

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 9 có đáp án khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-toan-9-dai-so-chuong-1.jsp