Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Tuyển chọn Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Tin học 7 của các trường THCS. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi Học kì 2 môn Tin học 7.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn: Tin học 7

Cấp độChủ đề

Nhận biết

Thông hiểu


Vận dụngCộng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Định dạng trang tính

  • Biết cách thay đổi font chữ trang tính.
  • Biết định dạng kí tự, tô màu.
Số câu

2


2

Số điểm

Tỉ lệ

1

10%


1

10%

Trình bày và in trang tính

Biết cách thiết đặt lề trang tính, khổ trang, hướng giấy.

Xem ngắt trang

chọn hướng giấySố câu

2


1
3

Số điểm

Tỉ lệ

1.0

10%


0.5

5%
1.5

15%

Sắp xếp và lọc dữ liệu

- Nhận biết được khi nào dùng sắp xếp giảm dần, tăng dần.


- Trình bày được cách sắp xếp dữ và lọc dữ liệuSố câu

21
3

Số điểm

Tỉ lệ

1.0

10%2.0

20%3.0

30%

Minh họa dữ liệu bằng biểu đồ.

Nhận biết nút lệnh tạo biểu đồ


Vẽ được biểu đồ trang tính


Số câu

3

1

4

Số điểm

Tỉ lệ

1,5

15%

3

30%

4,5

Tổng số câu

9


1

1


1

12

Tổng số điểm

Tỉ lệ

4.5

45%


0.5

5%

2.0

20%


3.0

30%

10

100%

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với (0,5đ)

Câu 1. Để  thay đổi font chữ trang tính ta nút lệnh nào dưới đây?

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Câu 2. Để thiết đặt lề trái cho trang in chọn

A. Bottom;               B. Top                      C. Right                           D. Left

Câu 3. Mở dải lệnh View → chọn lệnh Page Break Preview để:

A. Xem ngắt trang            B. Xem trước trang in            C. In trang tính        D. Thiết đặt lề in

Câu 4. Để tạo biểu đồ ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây ? 

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Câu 5. Câu nào sau đây đúng?

A. Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các hàng với nhau, để dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoạc giảm dần.     

B. Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí của các cột với nhau, để dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoạc giảm dần.        

C. Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

D. Sắp xếp dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị những cột thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

Câu 6. Để tô màu nền trong ô tính ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây ?

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Câu 7. Để dữ liệu trong cột được sắp xếp giảm dần   ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây?

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Câu 8. Lợi ích của việc xem trước khi in:

A. Cho phép kiểm tra trước những gì sẽ in ra.

B. Kiểm tra lỗi chính tả trước khi in.

C. Kiểm tra được vị trí ngắt trang đang ở đâu.

D. Tất cả các ý trên đều sai.

Câu 9. Để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu, em sử dụng biểu đồ:

A. Biểu đồ cột                                                  B. Biểu đồ hình tròn

C. Biểu đồ hình gấp khúc                                D. Biểu đồ miền

Câu 10. Để chọn hướng giấy đứng ta nháy lựa chọn nào dưới đây

A. Land scape            B. Portrait                      C. Horizontally              D. Vertically

II./ TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Em hiểu thế nào là sao chép và di chuyển nội dung các ô có chứa công thức?

Câu 2: (3 điểm) Mục đích của việc trình bày dữ liêu bằng biểu đồ là gì? Nêu các dạng biểu đồ thường sử dụng và công dụng của nó? 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II
  NĂM HỌC 2021 – 2022 (Đề số 1)

Môn: Tin học 7

Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I./ Trắc nghiệm: 5 điểm (10 câu, đúng mỗi câu được 0.5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

C

A

D

A

A

C

A

C

B

II./ Tự luận: (5 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

1

Sao chép nội dung chứa công thức

Di chuyển nội dun

 chứa công thức

- Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên vị trí tương đối giữa ô chứa công thức và ô có địa chỉ trong công thức.

Khi di chuyển nội dung các ô có công thức chứa địa chỉ bằng các lệnh Cut và Paste, các địa chỉ trong công thức 

hông bị điều chỉnh; nghĩa là công thức được sao chép y nguyên.

2

2

- Mục đích của việc trình bày dữ liệu thành biểu đồ:  Biểu đồ là cách minh họa dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh số liệu hơn, nhất là dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của các số liệu.  

- Công dụng của một số biểu dồ phổ biến biến nhất:  

+ Biểu đồ cột: Rất thích hợp để so sánh dữ liệu có trong nhiều cột.

+ Biểu đồ đường gấp khúc: Dùng để so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.

+ Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mô tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.


1.0

0.67


0.67

0.67


 

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với (0,5đ).

Câu 1: Nút lệnh Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) có nghĩa là:

A. Vẽ hình            B. Định dạng dữ liệu       C. Chèn ảnh          D. Vẽ biểu đồ 

Câu 2: Để định dạng màu nền cho ô tính sử dụng nút lệnh:

A. Font Color        B. Color Font.                 C. Fill Color.           D. Color Fill.

Câu 3: Nút lệnh nào sau đây dùng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần:

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Câu 4: Nút lệnh nào để làm tăng chữ số thập phân:

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Câu 5: Muốn kiểm tra trang tính trước khi in, em chọn:

A. Chọn File/Page Setup                             C. Nháy nút lệnh Print Preview

B. Chọn lệnh File/ Print                                D. Chọn lệnh View/Normal

Câu 6: Nút lệnh Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) (Font Color) dùng để:

A. Định dạng phông chữ.                              B. Định dạng màu chữ.

C. Định dạng kiểu chữ.                                  D. Định dạng cỡ chữ.

Câu 7: Trong Microsoft Excel, ngầm định văn bản được căn thẳng:

A. Lề trái                                             B. Lề giữa

C. Lề phải                                           D. Đều hai bên

Câu 8: Lợi ích của việc xem trước khi in:

A. Cho phép kiểm tra trước những gì sẽ in ra.

B. Kiểm tra lỗi chính tả trước khi in.

C. Kiểm tra được vị trí ngắt trang đang ở đâu.

D. Tất cả các ý trên đều sai.

Câu 9: Để sắp xếp dữ liệu tăng dần ta chọn:

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Câu 10: Theo em lọc dữ liệu dùng để làm gì?

A. Cho trang tính đẹp hơn.

B. Để danh sách dữ liệu có thứ tự.

C. Để dễ tra cứu.

D. Tất cả các ý trên. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm):

Câu 1 (2,0 điểm): Hãy điền ý nghĩa của các nút lệnh vào bảng sau:

Nút lệnh

Tên nút lệnh

Ý nghĩa

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Save

..................................................................................................

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

New

..................................................................................................

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Font size

..................................................................................................

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Font color

..................................................................................................

Câu 3 (3,0 điểm): Hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ? Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu?

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II
  Năm học 2023 - 2024 (Đề số 2)

Môn: Tin học 7

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

C

A

B

C

B

A

A

B

D

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

(2,0 điểm)

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Merge and Center

Gộp các ô lại thành một và nội dung  được căn lề giữa

0,5

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Borders

Kẻ đường biên cho ô được chọn

0,5

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Increase Decimal

Tăng 1 chữ số thập phân

0,5

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Sort Descending

Sắp xếp theo thứ tự giảm dần

0,5

3

(3,0 điểm)

Biểu đồ là cách minh họa dữ liệu trực quan, giúp em dễ so sánh dữ liệu hơn, dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của các số liệu.

1,0

Bước 1: Chọn một ô trong vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ.

0,5

Bước 2: Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ.

0,5

Bước 3: Nháy liên tiếp các nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng.          

1,0

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với (0,5đ).

Câu 1. Mở dải lệnh View → chọn lệnh Page Break Preview để:

A. Xem ngắt trang        B. Xem trước trang in        C. In trang tính       D. Thiết đặt lề in

Câu 2. Để tạo biểu đồ ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây ?

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Câu 3. Để chọn hướng giấy đứng ta nháy lựa chọn nào dưới đây

A. Land scape        B. Portrait                            C. Horizontally              D. Vertically

Câu 4. Trong ô A1 có nội dung “ Bảng điểm lớp 7N”. Để căn chỉnh nội dung này vào giữa bảng điểm (Giữa các cột từ A đến G). Sau khi chọn các ô từ A1 đến G1, em chọn nút lệnh?

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Câu 5. Để  thay đổi font chữ trang tính ta nút lệnh nào dưới đây ?

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Câu 6. Ô A1 của trang tính có số 1.753; Sau khi chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)  thì kết quả hiển thị ở ô A1 sẽ là:

A. 1.7530                   B. 1.76                      C. 1.753                       D. 1.75

Câu 7 (2 điểm): Những phát biểu sau đây đúng hay sai? Cho biết ý kiến của em bằng cách đánh dấu (X) vào ô (Đúng hoặc Sai) tương ứng.

Nội dung

Đúng

Sai

1. Khi in trang tính, ta phải in ra tất cả các trang có chứa dữ liệu.2. Có thể in nhiều hơn bản in của một trang tính.3. Có thể in một vùng trang tính được chọn trước đó.4. Không thể in được tất cả các trang tính của tệp bảng tính với một lần sử dụng lệnh Print5. Các cột trong cùng một danh sách dữ liệu không được khác nhau về kiểu dữ liệu.
II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. (2 điểmLọc dữ liệu là gì? Trình bày các bước lọc dữ liệu trong Excel ?

Câu 2: (2 điểm) Nêu một số hàm thông dụng để tính toán trong Excel và công dụng của các hàm đó? 

Câu 3: (1 điểm) Để tạo biểu đồ em làm thế nào?

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II
  Năm học 2023 - 2024 (Đề số 3)

Môn: Tin học 7

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

                  I. TRẮC NGHIỆM (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

ĐA

A

A

B

C

D

B

                  

                Câu  7:(Mỗi câu đúng được 0,4 điểm)

Câu

Đúng

Sai

1


X

2

X


3

X


4


X

5


X

 

                   II. TỰ LUẬN 

Câu 

Đáp án 

Thang điểm 

1

Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thõa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

Các bước lọc dữ liệu:

Bước 1: Chuẩn bị

- Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc

-Mở dải lệnh Data chọn lệnh Filter trong nhóm Sort & Filter

Bước 2: Lọc

- Nháy mũi tên ở tiêu đề cột cần loc.

- Chọn tiêu chuẩn lọc phù hợp.
0,5

0,5


0,5

0,5

2

- Hàm SUM: Tính tổng của một dãy các số.

- Hàm AVERAGE: Tính trung bình cộng của một dãy các số.

- Hàm MAX: Xác định giá trị lớn nhất trong một dãy số.

- Hàm MIN: Xác định giá trị nhỏ nhất trong một dãy số.

0,5

0,5

0,5

0,5

3

Để tạo biểu đồ em cần thực hiện như sau. 

Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Nháy chuột để chọn một ô trong miền dữ liệu cần tạo biểu đồ.

Bước 2: Chọn dạng biểu đồ: Nháy chuột chọn nhóm biểu đồ thích hợp trong nhóm charts trên dải lệnh insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó.


0,5

0,5


                                                   Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 2

Năm học 2023 - 2024

Bài thi môn: Tin học 7

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau. Mỗi câu trả lời đúng tương ứng với (0,5đ).

Câu 1: Chế độ hiển thị nào vừa cho phép nhập dữ liệu và thực hiện các tính toán trên trang tính, vừa xem cách thức phân chia trang tính thành các trang in? 

A. Page Layout                B. Print                C.  Normal            D. Page Break Preview

Câu 2: Để xem trước khi in ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây:

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Câu 3: Để thiết đặt lề trang tính cần thực hiện:

A. Trên dải lệnh Page Layout chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Margins

B. Trên dải lệnh Page Layout chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Page

C. Trên dải lệnh Home chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Margins

D. Trên dải lệnh Home chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Page

Câu 4: Nút lệnh Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) dùng để làm gì?

A. Sắp xếp dữ liệu giảm dần                        C. Sắp xếp dữ liệu trên trang tính

B. Sắp xếp dữ liệu tăng dần                          D. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 5: Để thiết đặt hướng giấy in cần thực hiện :

A. Trên dải lệnh Page Layout chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Margins

B. Trên dải lệnh Page Layout chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Page

C. Trên dải lệnh Home chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Margins

D. Trên dải lệnh Home chọn lệnh Page setup, chọn thẻ Page

Câu 6: Các lệnh Normal, Page Layout, Page Break Preview thuộc dải lệnh nào?

A. Insert               B. PageLayout                C. Home               D. View

Câu 7: Để dữ liệu trong cột được sắp xếp giảm dần  ta sử dụng nút lệnh nào dưới đây ?

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Câu 8: Nút Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) trong hình ảnh xuất hiện khi ta mở lệnh nào ?

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) 

A. Home → Filter → Show All                  B. Data  → Filter

C. Data → Sort Descending                     D. Home → Sort & Filter → Filter

Câu 9: Để tô màu nền trong ô tính em dùng nút lệnh nào sau đây.

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

Câu 10: Để lọc dữ liệu em nháy nút lệnh nào sau đây.

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)                 

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm): Tại sao chúng ta phải chọn dạng biểu đồ?

Câu 2 (3,0 điểm): Cho bảng tính sau:                  

Bảng điểm lớp em

Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề)

a. Sử dụng hàm thích hợp để tính tổng điểm của từng bạn.

b. Sử dụng công thức thích hợp để tính ĐTB của từng bạn.

c. Nêu cách sắp xếp cột ĐTB theo thứ tự giảm dần.

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II
  Năm học 2023 - 2024 (Đề số 4)

Môn: Tin học 7

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

               I. Trắc NGHIỆM (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

C

A

B

B

D

C

D

B

B

                                                                                                                                  

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1

(2,0 điểm)

Biểu đồ là cách để biểu diễn dữ liệu một cách trực quan bằng các đối tượng đồ họa( các cột, đoạn thẳng, Hình tròn…)

1,0

Vì vậy tùy theo từng nội dung, công việc cụ thể mà chúng ta chọn dạng biểu đồ thích hợp 

0,5

Nhằm góp phần minh họa dữ liệu một cách sinh động, dễ hiểu và trực quan hơn

0,5

Câu 2

(3,0 điểm)


a. F2= SUM ( C2:E2) ( các HS khác tính tương tự)

b. G2=(C2+D2+E2)/3 hoặc G2=F2/3 (các HS khác tính tương tự)

c. B1: Nháy chuột một ô trong cột ĐTB

    B2:Nháy nút Đề thi Học kì 2 Tin học 7 năm 2024 có ma trận có đáp án (3 đề) trên thanh công cụ để sắp xếp giảm dần.

1.0

1.0

0.5

0.5

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bộ đề thi năm học 2023-2024 các lớp các môn học được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tổng hợp và biên soạn theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được chọn lọc từ đề thi của các trường trên cả nước.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 9 khác
Tài liệu giáo viên