Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Bài giảng: Ôn tập Học kì 1 - Thầy Lê Thành Đạt (Giáo viên VietJack)

     Đề thi Toán lớp 10 - Năm học ....

     Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm - Thời gian làm bài 45 phút)

Câu 1: Tập hợp nào sau đây có đúng hai tập hợp con?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1). Khi đó Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Parabol Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) có hoành độ đỉnh là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 4: Số nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) là:

A. 2                        B. 0

C. 1                        D. 3

Câu 5: Phương trình |3x – 1| = 2x - 5  có bao nhiêu nghiệm?

A. Vô số         B. 1

C. 0               D. 2

Câu 6: Chiều cao của một ngọn đồi là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1). Độ chính xác d của phép đo trên là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 8: Theo thống kê, dân số Việt Nam năm 2016 được ghi lại như sau Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) (người). Số quy tròn của số gần đúng là 94444200 là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Hỏi có bao nhiêu giá trị m nguyên trong nửa khoảng [-10;-4) để đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  cắt Parabol Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  tại hai điểm phân biệt nằm về cùng một phía đối với trục tung?

A. 6             B. 5

C. 7             D. 8

Câu 10: Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  với 4 điểm A, B, C, D bất kì. Chọn khẳng định đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 11: Cho các câu sau đây:

(I): “Phan-xi-păng là ngọn núi cao nhất Việt Nam”.

(II): “π2 < 9,86”

(III): “Mệt quá!”

(IV): “Chị ơi, mấy giờ rồi?”

Hỏi có bao nhiêu câu là mệnh đề?

A. 1                        B. 3

C. 4                        D. 2

Câu 12: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 13: Một giá đỡ được gắn vào bức tường như hình vẽ. Tam giác ABC vuông cân ở đỉnh C. Người ta treo vào điểm A một vật có trọng lượng 10N. Khi đó lực tác động vào bức tường tại hai điểm BC có cường độ lần lượt là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành ABCD

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) . Tọa độ đỉnh D là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 15: Cho hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 16: Gọi n là số các giá trị của tham số m để phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  có nghiệm duy nhất. Khi đó n là:

A. 2         B. 1

C. 0         D. 3

Câu 17: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 18: Cho mệnh đề: “Có một học sinh lớp 10A không thích học môn Toán”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là:

     A. “Mọi học sinh lớp 10A đều thích học môn Toán”.

     B. “Mọi học sinh lớp 10A đều không thích học môn Toán.”

     C. “Mọi học sinh lớp 10A đều thích học môn Văn”.

     D. “Có một học sinh lớp 10A thích học môn Toán”.

Câu 19: Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) . Khẳng định nào dưới đây đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 20: Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  có hai nghiệm phân biệt khi:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 21: Biết Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) . Hỏi giá trị của cot α là bao nhiêu?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 22: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho B(2;3), C(-1;-2). Điểm M thỏa mãn

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) . Tọa độ điểm M là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 23: Đường thẳng đi qua điểm M(2; -1)  và vuông góc với đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  có phương trình là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 24: Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  có tập nghiệm là ℜ. Tính tổng tất cả các phần tử của S.

A. 1        B.  

C. 2        D. 0

Câu 25: Hàm số nào sau đây có tập xác định ℜ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm )

Câu 1 (2 điểm): Cho hàm số y = x2 – 4x + 3   (1)

a) (1 điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị   của hàm số (1).

b) (1 điểm) Viết phương trình đường thẳng đi qua giao điểm của   với trục Oy và song song với đường thẳng   

Câu 2: Tìm m để phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2 = 2x1.

Câu 3: (2 điểm) Cho tam giác ABC. Trên cạnh AC lấy điểm D, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho AD = 3DC, EC = 2BE. , .

a) (1 điểm) Biểu diễn mỗi vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) theo hai vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1).

b) (0,5 điểm) Tìm tập hợp điểm M sao cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  

c) (0,5 điểm) Với k là số thực tùy ý, lấy các điểm P, Q sao cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) . Chứng minh rằng trung điểm của đường thẳng PQ luôn thuộc một đường thẳng cố định khi k thay đổi.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm - Thời gian làm bài 45 phút)

Câu 1: 

Phương pháp:

Tập hợp có đúng hai tập con là tập hợp có đúng 1 phần tử.

Cách giải:

Tập hợp {x;empty} có các tập con là {x;emplty};{x};empty

Tập hợp {x} có các tập con là: {x};empty

Tập hợp {x;y;empty} có các tập con là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Tập hợp {x;y} có các tập con là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Chọn B.

Câu 2: 

Phương pháp:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Cách giải:

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 3: 

Phương pháp:

Hoành độ đỉnh của parabol Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Cách giải:

Hoành độ đỉnh của  là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1).

Chọn C.

Câu 4: 

Phương pháp:

+) Tìm ĐKXĐ.

+) Quy đồng bỏ mẫu và giải phương trình.

Cách giải:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Kết hợp với điều kiện, suy ra phương trình đã cho vô nghiệm.

Chọn B.

Câu 5: 

Phương pháp:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Cách giải:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm

Chọn C.

Câu 6: 

Độ chính xác d của phép đo trên là d = 0,2m

Chọn B.

Câu 7: 

Phương pháp:

Tọa độ trung điểm I của AB là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Cách giải:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 8: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Chữ số hàng nghìn quy tròn 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 9: 

Phương pháp:

Để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm về cùng phía đối với trục tung thì phương trình hoành độ giao điểm có 2 nghiệm phân biệt cùng dấu.

Cách giải:

Xét phương trình hoành độ giao điểm:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt về cùng phía đối với trục tung thì phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt cùng dấu.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Kết hợp điều kiện đề bài ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  

Vậy có 6 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn A.

Câu 10: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 11: 

Có 2 mệnh đề là (I) và (II).

Chọn D.

Câu 12: 

Phương pháp:

Cho hàm số   có TXĐ D.

Hàm số   được gọi là hàm số chẵn nếu:Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)   

Hàm số   được gọi là hàm số lẻ nếu: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)   

Cách giải:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Chọn C.

Câu 13: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Áp dụng quy tắc tổng hợp lực ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  

Vì tam giác ABC cân tại C Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  

Áp dụng định lí Pytago ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 14: 

Ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  

Để ABCD là hình bình hành

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 15: 

Phương pháp:

+) Dựa vào hướng bề lõm của parabol xác định dấu của a.

+) Dựa vào giao điểm của parabol với trục tung xác định dấu của c.

+) Dựa vào hoành độ đỉnh xác đinh dấu của b.

Cách giải:

Parabol có bề lõm hướng lên trên => a > 0  

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm (0;c) => c > 0

Hoành độ đỉnh của parabol là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1).

Chọn B.

Câu 16: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Giải (*)

TH1: m = 0 => 0x + 2 = 0 (Vô nghiệm)  Phương trình ban đầu có nghiệm duy nhất

x = -1. => m = 0 thỏa mãn

TH2: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  

Để phương trình ban đầu có nghiệm duy nhất:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 17: 

Theo quy tắc hình bình hành: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Áp dụng định lí pytago vào tam giác ABC có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Chọn D.

Câu 18: 

“Có một học sinh lớp 10A không thích học môn Toán”. 

Mệnh đề phủ định của mệnh đề này là: “Mọi học sinh lớp 10A đều thích học môn Toán”.

Chọn A.

Câu 19: 

Sử dụng tính chất “cos đối, sin bù, phụ chéo, hơn kém nhau  thì tan và cot”.

Ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  

Chọn B.

Câu 20: 

 Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 21: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Chọn B.

Câu 22: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 23: 

Gọi d’ là đường thẳng đi qua M và vuông góc với d, do đó phương trình d’ có dạng: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 24: 

Phương pháp:

Phương trình bậc nhất ax + b =0.

+) a = 0; b = 0: phương trình có vô số nghiệm

+) a = 0; b ≠ 0 : phương trình vô nghiệm

+) a ≠ 0: phương trình có nghiệm duy nhất Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) .

Cách giải:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Để phương trình trên có tập nghiệm Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Chọn A.

Câu 25: 

Hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  xác định Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) .

Hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  xác định Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) .

Hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  xác định Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  xác định Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) .

Chọn C.

PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm )

Câu 1: 

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị   của hàm số (1).

TXĐ: D = ℜ 

Tọa độ đỉnh Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)   , trục đối xứng x = 2 

Hàm số nghịch biến trên (-∞; 2)   và đồng biến trên (2; ∞) 

Bảng biến thiên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

*) Đồ thị hàm số:

Giao với trục Ox: Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)   

Giao với trục Oy: Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  .

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

b) Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Gọi d là đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng y = 12x + 2017, khi đó phương trình (d) có dạng y = 12x + c.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 2: 

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Để phương trình có 2 nghiệm Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) .

Theo hệ thức Vi-ét ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  

Để 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn x2 = 2x1, ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

a) Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

b) Gọi I là trung điểm của ta có:

Do B, D cố định => BD không đổi => Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1) không đổi.

A, E cố định  I cố định.

Do đó tập hợp điểm M là đường tròn tâm I bán kính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1).

c) Khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

=> PQ ≡ DE =>  Trung điểm của PQ trùng với trung điểm của DE.

Khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)  

=> PQ ≡ AB =>  Trung điểm của PQ trùng với trung điểm của AB.

Do AB, DE cố định  Trung điểm của ABDE cố định  Đường thẳng đi qua trung điểm của ABDE cố định.

Vậy khi k thay đổi thì trung điểm của PQ luôn thuộc đường thẳng cố định đi qua trung điểm của ABDE.

Tham khảo các Đề thi môn Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-thi-toan-lop-10-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa