Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Bài giảng: Ôn tập Học kì 1 - Thầy Lê Thành Đạt (Giáo viên VietJack)

     Đề thi Toán lớp 10 - Năm học ....

     Thời gian làm bài: 90 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vecto Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2). Biết Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2), tính m - n .

     A. 5                        B. - 2

     C. -5                       D. 2 

Câu 2: Tìm m để hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)   đồng biến trên real;?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 3: Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  . Tính sin alpha; và cos alpha;.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 4: Xác định phần bù của tập hợp (-∞ -2) trong  (-∞ 4).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 5: Xác định số phần tử của tập hợp Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  .

     A. 505                    B. 503

     C. 504                    D. 502

Câu 6: Cho phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  . Có bao nhiêu giá trị của tham số m để phương trình có tập nghiệm là R?

     A. vô số                  B. 2

     C. 1                        D. 0

Câu 7: Khoảng đồng biến của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 8: Xác định phần bù của tập hợp Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  trong tập R?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại AAB =a; BC =2a. Tính Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  theo a?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 11: Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 12: Điểm A có hoành độ xA = 1 và thuộc đồ thị hàm số y = mx + 2m - 3. Tìm m để điểm A nằm trong nửa mặt phẳng tọa độ phía trên trục hoành (không chứa trục hoành).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 13: Cho hình thang ABCDAB = a; CD = 2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của ADBC. Tính độ dài của vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) .

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 14: Tìm tập xác định của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 15: Viết phương trình trục đối xứng của đồ thị hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 16: Cho tam giác ABCG là trọng tâm, I là trung điểm của BC. Tìm khẳng định sai?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 17: Cho hai tập hợp X, Y thỏa mãn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2). Xác định số phần tử là số nguyên của X.

     A. 2                        B. 5

     C. 3                        D. 4

Câu 18: Tìm m để parabol Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x1, x2  sao cho x1x2 = 1.

A. m = 2 B. Không tồn tại m

C. m = -2 D. m = ± 2

Câu 19: Có nhiều nhất bao nhiêu số nguyên m thuộc nửa khoảng [-2017; 2017] để phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)   có nghiệm?

     A. 2014                  B. 2021

     C. 2013                  D. 2020

Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm A(-4;2), B(2;4). Tính độ dài AB?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 21: Tập hợp nào sau đây chỉ gồm các số vô tỷ?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 22: Tìm m để phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  có 2 nghiệm phân biệt?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 23: Cho hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) . Tìm tọa độ điểm thuộc đồ thị của hàm số và có tung độ bằng -2.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 24: Cho phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  (m là tham số). Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 25: Cho hình bình hành ABCDN là trung điểm của ABG là trọng tâm tam giác ABC. Phân tích Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 26: Cho hình bình hành ABCDN là trung điểm của AB, BC, CA. Khi đó vectơ

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  là vectơ nào sau đây?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 27: Tìm phương trình tương đương với phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  trong các phương trình sau:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 28: Giải phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 29: Cho tam giác ABC và điểm I thỏa mãn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2). Phân tích Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 30: Cho tam giác ABCĐề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) . Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 31: Đồ thị bên là của hàm số nào sau đây?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 32: Tìm tập xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) .

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 33: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho  vuông tại AB(1;-3)C(1;2). Tìm tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC, biết .

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 34: Cho hai tập hợp Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) , tập hợp X ∪ Y có bao nhiêu phần tử?

A. 9        B. 7

C. 8        D. 10

Câu 35: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2). Tìm m để hai vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  cùng phương?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 36: Tìm m để hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  có giá trị nhỏ nhất trên [2;5] bằng -3.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 37: Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 1. Hai điểm M, N thay đổi lần lượt trên AB, D sao cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  và Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) . Tìm mối liên hệ giữa xy sao cho CM  ⊥ BN .

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 38: Xác định các hệ số ab để Parabol

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  có đỉnh I(-1;-5).

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 39: Cho P là mệnh đề đúng, Q là mệnh đề sai, chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Câu 40: Tìm m để Parabol Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  có trục đối xứng đi qua điểm A(2;3)?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1: Giải phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)   (1)

Câu 2: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2).

Đặt Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  là vectơ ngược chiều với vecter u.

Tìm x biết Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2).

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 2: 

Hàm số đồng biến trên Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  .

Chọn A.

Câu 3: 

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 4: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 5: 

Viết tập hợp X dưới dạng liệt kê và sử dung công thức:

   Số số hạng = (Số cuối - Số đầu): Khoảng cách + 1

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 6: 

Phương trình ax + b = 0  có tập nghiệm:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Phương trình có tập nghiệm là R Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  .

Vậy m = 2.

Chọn C.

Câu 7: 

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Vậy hàm số đồng biến trên Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) .

Chọn B.

Câu 8: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 9: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 10: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

- Áp dụng định lý Pytago ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 11: 

Sử dụng tính chất “cos đối, sin bù, phụ chéo, hơn kém nhau π thì tan và cot”.

Khẳng định đúng là: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  

Chọn A.

Câu 12: 

Do điểm A thuộc đồ thị hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2).

Điểm A nằm trong nửa mặt phẳng tọa độ phía trên trục hoành (không chứa trục hoành)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn D

Câu 13: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

 (Do MN là đường trung bình của hình thang ABCD).

Chọn C.

Câu 14: 

Hàm số xác định Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  

Chọn C.

Câu 15: 

Trục đối xứng của đồ thị hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  là .

Chọn A.

Câu 16: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Do I là trung điểm của BC

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 17: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Số phần tử nguyên của X là {0;1;7;15}.

Chọn D.

Câu 18: 

Xét phương trình hoành độ giao điểm: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) .

Để (P) cắt trục hoành tại 2 điểm phân biệt có hoành độ x1, x2   thì phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt.

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Khi đó theo hệ thức Vi-ét ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  

Theo đề bài ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)    

Chọn A.

Câu 19: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Để phương trình ban đầu có nghiệm   phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)   có nghiệm x ≥ 2.

Số nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  là số giao điểm của đồ thị hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  và đường thẳng y = 2m song song với trục hoành.

Xét hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)   ta có BBT:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) 

Dựa vào BBT ta có để phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  có nghiệm x ≥ 2 khi và chỉ khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) .

Kết hợp điều kiện đề bài ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2), số nguyên m thỏa mãn.

Chọn A.

Câu 20: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 21: 

Tập hợp chỉ gồm các số vô tỉ là R\Q.

Chọn B.

Câu 22: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Để phương trình ban đầu có 2 nghiệm phân biệt thì phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt khác -1.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 23: 

Thay y = -2 ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Suy ra điểm cần tìm có tọa độ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) .

Chọn B.

Câu 24: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Khi đó, phương trình có nghiệm duy nhất Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2) .

Chọn B.

Câu 25: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Gọi M là trung điểm của BC ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 26: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Ta có MN là đường trung bình của tam giác ABC Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  

Chọn A.

Câu 27: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Kết hợp điều kiện, suy ra tập nghiệm của phương trình là S = {-1}.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 28: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Vậy tập nghiệm của phương trình là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)    

Chọn D.

Câu 29: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Cộng vế theo vế của (1) với (2) ta được:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 30: 

Gọi H(a;b). Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 31: 

Trong 4 đáp án chỉ có parabol Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2).

Chọn D.

Câu 32: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 33: 

Phương trình BC: x = 1.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC ta có.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn B.

Câu 34: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 35: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Hai vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  cùng phương

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn D.

Câu 36: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 37: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn A.

Câu 38: 

Ta có:  Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)  

Chọn C.

Câu 39: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Chọn C.

Câu 40: 

Trục đối xứng của (P) là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Vậy x = 0 là nghiệm của phương trình.

Câu 2: 

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 2)

Tham khảo các Đề thi môn Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-thi-toan-lop-10-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa