Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Bài giảng: Ôn tập Học kì 1 - Thầy Lê Thành Đạt (Giáo viên VietJack)

     Đề thi Toán lớp 10 - Năm học ....

     Thời gian làm bài: 90 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1.Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng ?

A. Nếu a  b thì a2  b2

B. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3

C. Nếu em chăm chỉ thì em thành công.     

D. Nếu một tam giác có một góc bằng 60o thì tam giác đó là đều.

Câu 2. Cho 2 vectơ đơn vị Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) thỏa mãn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) . Hãy xác định Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

A. 5                     B. -3

C.-5                     D. -7

Câu 3. Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển”

A. Mọi động vật đều không di chuyển.

B. Mọi động vật đều đứng yên.

C. Có ít nhất một động vật không di chuyển.

D. Có ít nhất một động vật di chuyển.

Câu 4. Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

A.   (2; 1)                            B. (1; 1)

B.    C. (2; 0)                       D. (0; -1)

Câu 5. Cho hai vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) thỏa mãn Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  và hai vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)   vuông góc với nhau. Xác định góc α giữa hai vectơ Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 6. Tìm m để hàm số y = (2m + 1)x + m - 3 đồng biến trên R

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Cho A = [ –3 ; 2 ). Tập hợp  CRA  là :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Cho hình bình hành ABCD, điểm M thỏa Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) . Khi đó điểm M là :

A. trung điểm AC

B. điểm C

C. trung điểm AB

D. trung điểm AD

Câu 9. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  song song với đường thẳng y = x + 1.

A. m = 2      B.  

C. m = -2      D. m = 1

Câu 10. Cho A={0;1;2;3;4}; B={2;3;4;5;6}. Tập hợp A\B bằng:

A. {0}.               B. {0;1}.

C. {1;2}.             D. {1;5}

Câu 11a.Cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  Khẳng định nào sau đây là đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 11b. Cho hai hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. f(x) là hàm số lẻ; g(x) là hàm số lẻ.

B. f(x) là hàm số chẵn; g(x) là hàm số chẵn.

C. Cả f(x) và g(x) đều là hàm số không chẵn, không lẻ.

D. f(x) là hàm số lẻ; g(x) là hàm số không chẵn, không lẻ.

Câu 12. Cho A=(–¥;–2]; B=[3;+¥) và C=(0;4). Khi đó tập (A B) C là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 13: Cho tam giác ABC có đường cao BH ( H ở trên cạnh AC).Câu nào sau đây đúng

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 14. Biết rằng đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm M(1; 4) và song song với đường thẳng y = 2x + 1.

Tính tổng S = a + b

A. 4               B.  2

C. 0               D. – 4

Câu 15: Trong mặt phẳng Oxy cho A(-1;1) ; B( 1;3) và C( 1; -1) . Khẳng định nào sau đây đúng.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 16. Biết rằng đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm M (-1; 3) và N(1; 2). Tính tổng S = a + b.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 17. Tìm tập xác định của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 18. Tính giá trị biểu thức P = sin40o. cos146o+ sin40o.cos34o

A. P = - 1           B. P = 0

C. P = 1             D. Đáp án khác

Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxycho hai vecto Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  Tìm k để Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  

A. k= 0                 B. k= 6

C. k= 4                 D. k= -2

Câu 20. Cho biết Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) .Tính tanα  biết tanα > 0

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 21. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  xác định trên khoảng (-1; 3)

A. Không có giá trị m thỏa mãn.

B. m ≥ 2

C.  m ≥ 3

D.m ≥ 1

Câu 22. Trong mặt phẳng tọa độ; cho  2 điểm A(1; 2) và B( 4; 6) .  Tính khoảng cách giữa hai điểm đó.

A.4                      B. 2

C. 3                      D.5

Câu 23.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 24. Tìm tất cả các giá trị thực của m để đường thẳng y = m2x  + 2 cắt đường thẳng

y = 4x + 3.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 25. Tìm phương trình đường thẳng d: y = ax + b. Biết đường thẳng d đi qua điểm

I(2; 3) và tạo với hai tia Ox; Oy một tam giác vuông cân.

A. y = x + 5

B. y = - x + 5

C. y = - x - 5

D. y = x – 5

Câu 26. Khẳng định nào sau đây đúng?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 27: Trong mặt phẳng tọa độ , cho tam giác  có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  và  thuộc trục Oy, trọng tâm G của tam giác nằm trên trục Ox.Toạ độ của điểm P là

A. (0; 4).                    B. (2; 0).

C. (2; 4).                    D.( 0; 2).

Câu 28. Cho tam giác ABC  vuông cân đỉnh C, AB = √2. Tính độ dài của Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

 

Câu 29: Cho A (1; 2); B (-2; 6). Điểm M trên trục Oy sao cho ba điểm A; B; M thẳng hàng thì tọa độ điểm M là:

A. (0; 10).

B. (0; -10)

C. (10; 0)

D. Đáp án khác

Câu 30. Tổng các nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  bằng:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 31. Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  có bao nhiêu nghiệm?

A. 0                      B. 1

C. 2                       D. 4

Câu 32.  Cho A(2; 5) ; B( 1;3) và C(5; -1). Tìm tọa độ điểm K sao cho Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

A.( -4; -4).                 B.(-4; 5)   

C.(5; -4)                    D.( -5; -4)

Câu 33. Phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  có hai nghiệm âm phân biệt khi:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 34. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)   có một nghiệm gấp ba nghiệm còn lại.

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 35: Cho hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) . Khi đó:

    A. f(x) tăng trên khoảng (-∞; 3) và giảm trên khoảng (3;+∞).

    B. f(x) giảm trên khoảng (-∞; 3) và tăng trên khoảng (3;+∞).

    C. f(x) luôn tăng.

    D. f(x) luôn giảm

Câu 36. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  có nghiệm đúng với mọi x thuộc R.

A. m = 1       B. m ± 1

C. m = -1      D. m = 0

Câu 37: Cho parabol Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) . Khẳng định đúng nhất trong các khẳng định sau là:

    A.  có đỉnh I(1; 2).

    B. (P) có trục đối xứng x= 1.

    C.  cắt trục tung tại điểm A(0; -1).

    D. Cả A, B, C, đều đúng.

Câu 38: Cho Parabol Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  và đường thẳng y = 2x - 1. Khi đó:

    A. Parabol cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt.

    B. Parabol cắt đường thẳng tại điểm duy nhất (2; 2)

    C. Parabol không cắt đường thẳng

    D. Parabol tiếp xúc với đường thẳng có tiếp điểm là  ( -1; 4).

Câu 39. Tập nghiệm của phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 40: Bảng biến thiên của hàm số Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1. Cho tam giác ABC có A(-1; 1), B(3; 1), C(2; 4). Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC?

Câu 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy,cho tam giác ABC có A(-4;1); B(2;4); C(2;-2). Tìm tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác đã cho.

Câu 3. Đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  đi qua điểm M ( -1; 6) tạo với các tia Ox; Oy một tam giác có diện tích bằng 4.  Tìm a; b

Câu 4. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  có đúng bốn nghiệm?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1: Chọn B.

Câu 2:

Do 2 vecto Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  là 2 vecto đơn vị nênđộ dài mỗi vecto là 1 .

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn D.

Câu 3: Chọn C.

Câu 4:

Xét đáp án A, thay x = 2 và y = 1 vào hàm số ta được: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) thỏa mãn.

 Chọn A.

Câu 5:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 6:

Hàm số bậc nhất y =ax + b đồng biến khi a > 0

Suy ra: 2m + 1 > 0 nên Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  

Chọn D.

Câu 7: Chọn D.

Câu 8:

-  Do ABCD là  hình bình hành nên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Suy ra:  M nằm giữa A và C; AC = 2AM

Do đó: M là trung điểm  của  AC.

Chọn  A.

Câu 9:

Để đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  song song với  đường thẳng y = x + 1 khi và chỉ khi :Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

 Chọn C.

Câu 10: Chọn B.

Câu 11a:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 11b:

   Xét Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  có TXĐ: D = R nên Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  

Ta có : Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Suy ra: f(x)là hàm số lẻ.

 Xét Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  có TXĐ: D = R nên Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Suy ra, g(x) không chẵn, không lẻ.

Vậy f(x) là hàm số lẻ; g(x)là hàm số không chẵn, không lẻ.

Chọn D.

Câu 12:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 13:

Ta có BH và CA vuông góc với nhau nên :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 14:

Đồ thị hàm số đi qua điểm M (1; 4) nên 4 = a.1 + b    (1)   

Mặt khác, đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 2x + 1  nên a = 2   (2)       

Từ (1) và (2), ta có hệ: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 15:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Nên Tam giác ABC vuông cân tại A.

Chọn C.

Câu 16:

Đồ thị hàm số đi qua các điểm M( -1; 3)  và N(1; 2) nên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 17:

 Hàm số xác định khi: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) .

Vậy tập xác định của hàm số là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4).

Chọn B.

Câu 18:

 Hai góc 146o và 34o bù nhau nên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 19:

Ta  có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Để Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  khi và chỉ khi: 

8 - k = 4 nên k =  4

Chọn C

Câu 20:

Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 21:

Hàm số xác định khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  

Tập xác định của hàm số là  D = [ m – 1; 2m) với điều kiện m – 1 < 2m hay m > - 1

Hàm số đã cho xác định trên (-1; 3) khi và chỉ khi:

 Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

nghiệm.

Chọn A.

Câu 22:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn D.

Câu 23:

Ta có :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn A

Câu 24:

Để đường thẳng y = m2x  + 2 cắt đường thẳng y = 4x + 3 khi và chỉ khi :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

 Chọn B.

Câu 25:

Đường thẳng d: y = ax + b đi qua điểm I(2; 3) nên 3 = 2a + b    (*)

Ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Suy ra:Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

      (do A; B thuộc hai tia Ox, Oy).

Tam giác OAB vuông tại O. Do đó, OAB vuông cân khi OA = OB

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

+ Với b = 0 thì Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4): không thỏa mãn.

Ÿ+ Với a = -1, kết hợp với (*) ta được hệ phương trình Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Vậy đường thẳng cần tìm là d: y = -x + 5.

Chọn B.

Câu 26:

Xét các đáp án:

- Đáp án A. Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  (với D là điểm thỏa mãn ABDC là hình bình hành).

Vậy A sai.

- Đáp án B. Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4). Vậy B đúng.

- Đáp án C. Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)    (với D là điểm thỏa mãn ABDC là hình bình hành). Vậy C sai.

- Đáp án D. Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4). Vậy D sai.

Chọn B.

Câu 27:

Ta có: P thuộc trục Oy => P(0;y), G nằm trên trục Ox => G(x;0)

Vì Glà trọng tâm tam giác MNP nên ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Vậy P(0; 4)

Chọn A.

Câu 28:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Ta có  AB = √2 nên  AC= BC= 1

Gọi I  là trung điểm BC nên:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Gọi  D là điểm sao cho tứ giác ABDC  là hình bình hành

Khi đó:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 29:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn D.

Câu 30:

 Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn B.

Câu 31:

* Đặt t = x + 1, t >= 0.

Phương trình trở thành Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  

- Với t = 1 ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  

- Với t = 2 ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  .

Vậy phương trình có bốn nghiệm là x = -3; x = 1; x = -2; x = 0

 Chọn D.

Câu 32:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn B

Câu 33:

Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt khi:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 34:

Phương trình có hai nghiệm phân biệt:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Theo đinh lí Viet, ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn C.

Câu 35:

Do a = 1 > 0 và –b/2a = 3 nên hàm số giảm trên (-∞; 3) và tăng trên (3;+∞).

Chọn B.

Câu 36:

Phương trình đã cho nghiệm đúng với mọi x hay phương trình có vô số nghiệm khi :

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Chọn A.

Câu 37:

Ta có Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  nên (P)  có trục đối xứng là x = 1 nên (P)  có đỉnh là I(1; 2).

Với x = 0 thì y = -1 nên  (P) cắt trục tung tại điểm A(0; -1) nên A, B, C đều đúng.

Chọn  D.

Câu 38:

Phương trình hoành độ giao điểm là:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Do đó Parabol cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt.

Chọn A.

Câu 39:

Điều kiện:Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  

Thử lại ta thấy cả x = 0 và x = 2 đều thỏa mãn phương trình.

Chọn C.

Câu 40:

Ta có: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  suy ra đỉnh của Parabol là Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Mặt khác khi Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

(Hoặc do a = 3 > 0 nên Parabol có bề lõm lên trên).

Chọn A.

PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1:

 GọiH (x; y) là trực tâm tam giác ABC nên Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)    

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Vậy H(2; 2).

Câu 2:

     Gọi toạ độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là I(x; y) .

- Ta có:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

- Do I  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên IA= IB = IC

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 3:

 Đường thẳng Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4) đi qua điểm M ( -1; 6)

Suy ra: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Ta có:Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)   .

Suy ra: OA = | a| = a và OB = | b| = b (do A; B thuộc hai tia Ox; Oy).

Tam giác OAB vuông tại O.

Do đó, ta có:Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)   

Từ (1)  và (2) ta có hệ:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

+ Với a = 2 thì b =  4

+ Với Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Câu 4:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Với mỗi t thỏa mãn: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)  thì (*) có hai nghiệm x phân biệt.

Mặt khác phương trình đã cho trở thành:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Phương trình đã cho có đúng 4 nghiệm khi và chỉ khi (**) có hai nghiệm t phân biệt thỏa mãn điều kiện Δt > 0 hay:

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 4)

Tham khảo các Đề thi môn Toán lớp 10 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-thi-toan-lop-10-hoc-ki-1.jsp


2005 - Toán Lý Hóa