Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Toán 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1) Khẳng định nào sao đây là khẳng đinh đúng?

Quảng cáo

 A. Hàm số nghịch biến trên khoảng Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

 B. Hàm số đồng biến trên khoảng Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

 C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

 D. Hàm số đồng biến trên các khoảng Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 2. Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1) Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

 A. Hàm số luôn nghịch biến trên R.

 B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

 C. Hàm số đồng biến trên khoảng Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

 D. Hàm số luôn đồng biến trên R.

Câu 3. Hỏi hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1) nghịch biến trên các khoảng nào ?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 4. Biết đồ thị hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1) có hai điểm cực trị A, B . Khi đó phương trình đường thẳng AB là:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 5. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1) đạt cực đại tại x = 1.

 A. m = 3

 B. m > 3

 C. m ≤ 3

 D. m < 3

Câu 6. Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1) Khẳng định nào sau đây là đúng?

Quảng cáo

 A. Hàm số đạt cực đại tại x = 2 và đạt cực tiểu tại x = 0 .

 B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 và đạt cực đại x = 0 .

 C. Hàm số đạt cực đại tại x = -2 và cực tiểu tại x = 0 .

 D. Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và cực tiểu tại x = -2.

Câu 7. Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1) Khẳng định nào sau đây là đúng?

 A. Hàm số có ba điểm cực trị.

 B. Hàm số chỉ có đúng 2 điểm cực trị.

 C. Hàm số không có cực trị.

 D. Hàm số chỉ có đúng một điểm cực trị.

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1) giảm trên các khoảng mà nó xác định ?

 A. m < 1

 B. m ≤ -3

 C. m ≤ 1

 D. m < -3

Câu 9. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số sau luôn nghịch biến trên R?

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

 A. -3 ≤ m ≤1.

 B. m ≤ 1.

 C. -3 < m < 1.

 D. m ≤ -3; m ≥ 1.

Câu 10. Tìm số nguyên m nhỏ nhất sao cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1) luôn nghịch biến trên các khoảng xác định của nó?

Quảng cáo

 A. m = -1

 B. m = -2

 C. m = 0

 D. Không có m

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Hàm số đồng biến trên các khoảng Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 2. Chọn A

TXĐ: D = R.

Ta có y' = -3x2 + 6x - 3 = -3(x - 1)2 ≤ 0, ∀ x ∈ R

Do đó, hàm số luôn nghịch biến trên R.

Câu 3. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

y' không xác định khi x = -1 . Bảng biến thiên:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 4. Chọn C

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Đường thẳng AB qua A(1; -1) và có vecto chỉ phương Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1) suy ra 1 vecto pháp tuyến là Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1) Phương trình đường thẳng AB là:

2(x - 1) + 1.(y + 1) = 0 hay 2x + y - 1 = 0

Câu 5. Chọn B.

Đạo hàm: y’ = 3x2 – 2mx + 2m – 3 và y” = 6x – 2m

+ Để hàm số đạt cực đại x = 1 thì:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 6. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Lập bảng biến thiên ta được hàm số đạt cực đại tại x = 0 và đạt cực tiểu tại x = 2.

Câu 7. Chọn B.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1) nên hàm số có hai cực trị.

Câu 8. Chọn A

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Để hàm số giảm trên các khoảng mà nó xác định Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 9. Chọn A.

Tập xác định: D = R.

Ta có Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Để hàm số nghịch biến trên R thì

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Câu 10. Chọn D.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 1)

Để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng xác định:

⇔ y' < 0, ∀ x ∈ D ⇔ m2 + 3m + 2 < 0 ⇔ -2 < m < -1

Vậy không có số nguyên m nào thuộc khoảng (-2;-1).

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


de-kiem-tra-15-phut-toan-12-chuong-1-giai-tich.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa