Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp ánDưới đây là danh sách Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án, cực sát đề chính thức. Hi vọng bộ đề kiểm tra này sẽ giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 12.

Mục lục Đề kiểm tra 15 phút Toán 12

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích (Đề số 1)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Đồ thị hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3) có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:

 A. x = -2 và y = -3.

 B. x = -2 và y = 1.

 C. x = -2 và y = 3.

 D. x = 2 và y = 1.

Câu 2. Đồ thị hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3) có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:

 A. x = 1, x = 2 và y = 0.

 B. x = 1, x = 2 và y = 2.

 C. x = 1 và y = 0.

 D. x = 1, x = 2 và y = -3.

Quảng cáo

Câu 3. Đồ thị hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3) có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:

 A. x = 3 và y = -3.

 B. x = 3 và y = 0.

 C. x = 3 và y = 1.

 D. y = 3 và x = -3.

Câu 4. Đồ thị như hình vẽ là của hàm số nào sau đây :

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 5. Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3) có đồ thị (C). Kết luận nào sau đây đúng ?

 A. Khi m = 3 thì (C) không có đường tiệm cận đứng.

 B. Khi m = -3 thì (C) không có đường tiệm cận đứng.

 C. Khi m ≠ ±3 thì (C) có tiệm cận đứng x = -m tiệm cận ngang y = m.

 D. Khi m = 0 thì (C) không có tiệm cận ngang.

Câu 6. Tìm tất cả các đường tiệm cận của đồ thị hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3)

 A. y = ±1.

 B. x = 1.

Quảng cáo

 C. y = 1.

 D. y = -1.

Câu 7. Với giá trị nào của m thì đồ thị (C): Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3) có tiệm cận đứng đi qua điểm Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Xác định m để đồ thị hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3) có đúng hai tiệm cận đứng.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn A

Ta có Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3) nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = -2

Ta có Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3) nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = -3

Câu 2. Chọn A

Ta có Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3) nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 1

Tương tự, Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3) nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 2

Ta có Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3) nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = 0

Câu 3. Chọn A

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3) nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = 3.

Ta có Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3) nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = -3

Câu 4. Chọn C

Từ đồ thị ta thấy có tiệm cận đứng là x = 1 và y = 1 → loại A,B

Xét tiếp thấy giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là (0; -2) → chọn C.

Câu 5. Chọn C

Xét phương trình: mx + 9 = 0.

Với x = -m ta có: -m2 + 9 = 0 ⇔ m = ±3

Kiểm tra thấy với m = ±3 thì hàm số không có tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

Khi m = ±3 hàm số luôn có tiệm cận đứng x = m hoặc x = -m và tiệm cận ngang y = m

Câu 6. Chọn A

Vì TXĐ của hàm số là R nên đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Vậy đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang là y = ±1

Câu 7. Chọn D

Để đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng thì m2 + 2 ≠ 0 luôn đúng với mọi m.

Khi đó đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Vậy để tiệm cận đứng đi qua điểm Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Câu 8. Chọn D

Đồ thị hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3) có đúng hai tiệm cận đứng

⇔ phương trình Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3) có hai nghiệm phân biệt

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 3)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích (Đề số 2)

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Đường thẳng y = x - 1 cắt đồ thị hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4) tại các điểm có tọa độ là

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 2. Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4) Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm M(1; 4) là

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 3. Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M thuộc (C) và có hoành độ bằng

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 4. Đồ thị hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4) cắt đường thẳng y = m tại ba điểm phân biệt thì tất cả các giá trị tham số m thỏa mãn là

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 5. Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4) có đồ thị (C). Từ điểm M(1;3) có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với đồ thị hàm số (C) ?

 A. 0.

 B. 3.

 C. 2.

 D. 1.

Câu 6. Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4) Tất cả giá trị của tham số m để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ít nhất ba điểm phân biệt là

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 7. Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4) Tất cả giá trị của tham số m để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt là

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Cho hàm số Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4) và đường thẳng d: y = x + m. Tập tất cả các giá trị của tham số m sao cho (C) và d cắt nhau tại hai điểm phân biệt là

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Hướng dẫn giải

Câu 1. Chọn C.

Phương trình hoành độ giao điểm :

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Thế vào phương trình y = x - 1 được tung độ tương ứng Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Vậy đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm là: (0;-1), (2;1)

Câu 2. Chọn D

Ta có y' = 3x2 + 6x ⇒ k = y'(1) = 9.

Phương trình tiếp tuyến tại M(1;4) là

d: y = y'(x0)(x - x0) + y0 = 9(x - 1) + 4 = 9x - 5.

Câu 3. Chọn A.

Ta có y' = -6x2 + 12x.

Với x0 = 3 ⇒ y0 = -5 ⇒ M(3;-5) và hệ số góc k = y^' (3) = -18.

Vậy phương trình tiếp tuyến tại là y = -18(x - 3)-5 = -18x + 49.

Câu 4. Chọn C.

Phương trình hoành độ giao điểm: x3 - 3x2 + 1 = m

Ta có: y' = 3x2 - 6x; y' = 0 ⇔ x = 0 ∨ x = 2.

Bảng biến thiên:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Do đó, đồ thị cắt đường thẳng y = m tại ba điểm phân biệt khi – 3 < m < 1.

Vậy chọn – 3 < m < 1.

Câu 5. Chọn C.

Đường thẳng đi qua M(1;3) có hệ số góc k có dạng d: y = k(x - 1) + 3.

d là tiếp tuyến của (C) khi và chỉ khi hệ sau có nghiệm: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Thay (2) vào (1) ta được

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Vậy có 2 tiếp tuyến.

Câu 6. Chọn B.

Phương trình hoành độ giao điểm: -x4 + 2x2 + m = 0 ⇔ m = x4 - 2x2.

Đặt (C): y = x4 - 2x2 và d: y = m

Xét hàm số y = x4 - 2x2.

Ta có y' = 4x3 - 4x; y' = 0 ⇔ x = 0 ∨ x = -1 ∨ x = 1.

Bảng biến thiên:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ít nhất ba điểm phân biệt khi -1 < m < 0.

Vậy chọn -1 < m < 0.

Câu 7. Chọn B.

Phương trình hoành độ giao điểm: Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt ⇔ Phương trình (1) có ba nghiệm phân biệt ⇔ Phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt khác 2

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Câu 8. Chọn C.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị (c) và đường thẳng d:

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

(C) cắt d tại hai điểm phân biệt ⇔(1) có hai nghiệm phân biệt

Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 1 Giải tích có đáp án (Đề 4)

Vậy d luôn cắt (C) tại 2 điểm phân biệt.

Xem thêm các bài kiểm tra, bài thi môn Toán lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa